اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانش آموخته

3 مدرس دانشگاه لرستان

4 دانشجو

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی شهر آبدانان انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین افسرده شهر آبدانان در سال تحصیلی 1396-1395 بود. به منظور اجرای پژوهش غربالگری انجام گرفت که ابتدا 700 زوج شرکت‌کننده پرسشنامه افسردگی را تکمیل نمودند و از میان آنها 30 زوج مبتلا به افسردگی انتخاب گردید. سپس 30 زوج منتخب به صورت تصادفی به دو گروه 15 تایی آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 4 ساعته(هفته‌ای یک جلسه) به مدت 2 ماه به صورت گروهی تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه خوددلسوزی نف و تنظیم هیجانی گروس جمع آوری و با استفاده از روش کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش میزان خوددلسوزی و تنظیم هیجانی تاثیر معنی‌داری داشته است. مشاهدات حاضر مؤید اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در تغییر سطح خوددلسوزی و میزان تنظیم هیجانی زوجین مبتلا به افسردگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Efficacy was based on acceptance and commitment to change self - compassion and emotion regulation in couples with depression

نویسندگان [English]

  • ezatollah ghadampour 1
  • Farzaneh Rashidi 2
  • Mahdi Yousefvand 3
  • Bahar Enayati 4
  • Sobhan Maleki 4
1 teacher
2 S
3 teacher
4 Student
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of acceptance and commitment based on the self - compassion and emotion regulation Among depressed couples in a Abdanan. The research method was semi experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study included all depressed couples in Abdanan city in the academic year 2016 - 17. The study of the screening was used for the first 700 couples Depression Inventory (BDI) from among 30 couples with depression (one standard deviation above the mean group) were selected. Then selected 30 couples randomly assigned to two groups of 15 experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of 4 hours (weekly sessions) for 2 months for the training group therapy were based on acceptance and commitment. Data were collected through a questionnaire and analyzed using covariance method. The findings of this study showed that acceptance and commitment education had a significant effect on increasing the self - compassion and emotion regulation. The observations also confirmed the effectiveness of treatment based on the level of commitment and acceptance of self - compassion and emotion regulation in couples suffering from depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self - compassion
  • emotion regulation
  • Depression