مقایسۀ رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسۀ رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبکهای تصمیمگیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر اجرا شد. این پژوهش از نوع علی- مقایسهای بود. جامعۀ آماری این پژوهش زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر رشت در سال 1394 بودند. نمونۀ پژوهش 75 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بر اساس تشخیص روان‌پزشک و 75 زن عادی بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ افکار اضطرابی ولز، پرسشنامۀ خودتنظیمی براون، میلر و لاوندوسکی، مقیاس خودآگاهی هیجانی بار-آن و پرسشنامۀ سبکهای تصمیمگیری اسکات و بروس استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که میانگین نمرات خودتنظیمی، سبکهای تصمیمگیری شهودی و عقلانی و خودآگاهی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر به طور معناداری کم‌تر از افراد عادی بود. همچنین میانگین نمرات سبکهای تصمیمگیری اجتنابی و وابسته در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر به‌طور معناداری از افراد عادی بیشتر بود، اما بین میانگین نمرات دو گروه در سبک تصمیمگیری آنی تفاوت معناداری مشاهده نشد. این نتایج تلویحات مهمی در آسیبشناسی اختلال اضطراب فراگیر دارد. بر این اساس، متخصصان می‌توانند از نتایج پژوهش برای پیشگیری و درمان اختلال اضطراب فراگیر استفاده کنند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparisons of self-regulation behavior, emotional self-awareness and decision making styles in women with and without generalized anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • Abbas Abolghasemi 1
  • seyedeh haedeh karimi yousefi 2
  • Behnam Khoshnoodnia Chomachaei 3
چکیده [English]

 
The purpose of this study was to compare self-regulation behavior, emotional self-awareness and decision making styles in women with and without generalized anxiety disorder. The present study was causal-comparative. The statistical population of this research included all women with generalized anxiety disorder who referred to clinical centers in Rasht in 2015. The sample consisted of 75 patients with generalized anxiety disorder, diagnosed by psychiatrist and 75 normal women that were chosen by convenience sampling. Data were collected, using the anxious thoughts inventory of Wells, self-regulation questionnaire of Brown, Miller and Lawendowski, emotional self-awareness scale of Bar-On and decision making styles questionnaire of Scott and Bruce. The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the average scores of the self-regulation, rational and intuitive decision making styles and emotional self-awareness in peoples with generalized anxiety disorder were significantly lower than the peoples without generalized anxiety disorder. Also, the average scores of the avoidant and dependent decision making styles in peoples with generalized anxiety disorder were significantly more than the peoples without generalized anxiety disorder. But, in the average scores of spontaneous decision making styles were not no significantly difference between these two groups. This finding has important implications for pathology of generalized anxiety disorder. Accordingly, professionals can use from these results for the prevention and treatment of generalized anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulation
  • emotional self-awareness
  • decision making styles
  • generalized anxiety disorder
بهرامی، فاطمه و رضوان، شیوا (1386). رابطۀ افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانشآموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 13(3): 255-249.

دهشیری، غلامرضا (1391). اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب. فصلنامه روانشناسی بالینی، 4(2): 28-19.

دهشیری، غلامرضا (1382). هنجاریابی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-اون (EQ-I) برای ارزیابی جنبههای مختلف هوش دانشجویان دانشگاههای تهران. پایاننامه کارشناسیارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

رضوی نعمتاللهی، ویدا؛ حسینی فرد، سید مهدی و شمسالدینی لری، سلوی (1391). مقایسۀ افراد وابسته به مواد افیونی، مواد محرک و افراد عادی در میزان خودکارآمدی و خودتنظیمی رفتاری. فصلنامه تحقیقات روان‌شناختی، 4(15): 92-81.

زارع، حسین و اعراب شیبانی، خدیجه (1390). بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری در دانشجویان ایرانی. دوفصلنامه پژوهشهای روانشناختی، 14(2): 125-112.

زندکریمی، غزال.، یزدی، سیده منور و خسروی، زهره (1395). تصمیمگیری و توجه اختصاصی در اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 12(1): 64-47.

سموعی، راحله (1381). ترجمه و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی. موسسۀ تحقیقاتی علوم رفتاری سینا (روان تجهیز).

محمدی‏درویش‏بقال، ناهید.، حاتمی، حمیدرضا.، اسدزاده، حسن و احدی، حسن (1392). بررسی تأ‌ثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش‏آموزان دبیرستان. روان‌شناسی تربیتی، 9(27): 66-49.

مشهدی، علی.، سلطانی شورباخورلو، اسماعیل و هاشمیزرینی، سعداله (1389). رابطۀ هوش هیجانی و مؤلّفههای آن با علائم اضطرابی. مجلۀ اصول بهداشت روانی، 12(4): 661-652.

هادی‏زاده‏مقدم، اکرم و طهرانی، مریم (1387). بررسی رابطۀ بین سبک‌های عمومی تصمیم‏گیری مدیران در سازمان‏های دولتی. نشریۀ مدیریت دولتی، 1(1): 138-123.

هاشمی، زهرا و جوکار، بهرام (1392). مدلیابی علّی تابآوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابلهای و تنظیم شناختی هیجانات. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 9(1): 38-9.

یزدی، سیده منور.، درویزه، زهرا و شیخی، زهرا (1394). مقایسه نارساییهای شناختی و شیوههای مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال فسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 11(3): 28-7.

Allwood, C. M. & Salo, I. (2011). Decision-making styles, stress and gender among investigators. Policing an International Journal of Police Strategies and Management, 34(1): 97-119.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Bahrami, F. & Rezvan, S. (2007). Relationship between Anxious Thoughts and Metacognitive Beliefs in High School Students with Generalized Anxiety Disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 13(3): 249-255 (Text in Persian).

Bavol’ár, J. & Orosova, O. (2015). Decision-making styles and their associations with decision-making competencies and mental health. Judgment and Decision Making, 10(1): 115-122.

Besharat, M. A., Mirjalili, R. S. & Bahrami Ehsan, H. (2015). The mediating role of meta-cognitive beliefs and cognitive emotion regulation deficit on the relationship between cognitive perfectionism and worry in generalized anxiety disorder. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(3): 115-122.

Boden, M. T. & Berenbaum, H. (2011).What you are feeling and why: Two distinct types of emotional clarity. Personality and Individual Differences, 51(5): 652–656.

Brown, J. M., Miller, W. R. & Lawendowski, L. A. (1999). The self-regulation questionnaire. In L. VandeCreek, & T. L. Jackson (Eds.), Innovations in clinical practice: A sourcebook, (pp. 281–292).

Decker, M. L., Turk, C. L., Hess, B. &  Murray, C. E. (2008). Emotion regulation among individuals classified with and without generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 22(3): 485-494.

Dehshiri, Gh, R. (2003). Standardization of Emotional Intelligence Questionnaire Bar-On to assess various aspects of intelligence of the students at Tehran University. Psychology master's thesis, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Psychology and Educational Sciences (Text in Persian).

Dehshiri, Gh. R. (2012). The Effectiveness of Cognitive-Behavior Therapy on Anxiety and Worry of People with Generalized Anxiety Disorder. Journal of Clinical Psychology, 4(2): 19-28 (Text in Persian).

Hadizadeh Moghadam, A. & Tehrani, M. (2009). A study of the relationship between general decision making styles of managers in public organizations. Journal of Public Administration, 1(1): 123-138 (Text in Persian).

Hashemi, Z. & Jowkar, B. (2013). A causal modeling of emotional resilience: Parent and peer attachment, cognitive emotion regulation and coping strategies. Quarterly Journal of Psychological Studies, 9(1): 9-38 (Text in Persian).

Jerath, R., Crawford, M. W., Barnes, V. A. & Harden, K. (2015). Self-regulation of breathing as a primary treatment for anxiety. Psychophysiology Biofeedback, 40(2): 107-115.

Kashdan, T. B., Weeks, J. W. & Savostyanova, A. A. (2011). Whether, how, and when social anxiety shapes positive experiences and events: A self-regulatory framework and treatment implications. Clinical Psychology Review, 31(5): 786–799.

Kranzler, A., Young, J. F., Hankin, B. L., Abela, J. R., Elias, M. J. & Selby, E. A. (2016). Emotional awareness: A transdiagnostic predictor of depression and anxiety for children and adolescents? Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 45(3): 262-269.

Leykin, Y., & DeRubeis, R. J. (2010). Decision-making styles and depressive symptomatology: Development of the decision styles questionnaire. Judgment and Decision Making, 5(7): 506-515.

Lizeretti, N. P. & Extremera, N. (2011). Emotional intelligence and clinical symptoms in outpatients with generalized anxiety disorder (GAD). The Psychiatric Quarterly, 82(3): 253-260.

Lizeretti, N. P., Costa, V. M. & Gimeno-Bayón, A. (2014). Emotional intelligence and personality in anxiety disorders. Advances in Psychiatry, Article ID 968359, 7 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/968359.

Magnano, P., Oaolillo, A. & Giacominelli, B. (2015). Dispositional optimism as a correlate of decision-making styles in adolescence. Sage Open, 5(2), 1-12.

Mahdiani, A., Rajaeipour, S. & Abedini, Y. (2014). The relationship between components of meta-cognition and decision making styles among managers at university of Isfahan and medical science university of Isfahan. Journal of Education and Practice, 5(10): 92-100.

Mashhadi, A., Soltani Shurbakhorloo, E. & Hashemi Razini, S. A. (2011). On the relationship between emotional intelligence and its components with symptoms of anxiety. Journal of Fundamentals of Mental Health, 12(4): 652-661 (Text in Persian).

Masureik, N., Roman, N. V., Roman, N. J. & Toefy, A. (2014). Stress, anxiety levels and decision making styles of South African senior learners: Results of a science fair project. International Journal of Educational, 6(3): 57-69.

Mennin, D. S., Heimberg, R, G., Turk, C. L. & Fresco, D. M. (2005). Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy, 43(10): 1281-1310.

Mohammadi, Darvish Baqal, N., Hatami, H. R., Asadzadeh, H. & Ahadi, H. (2013). A study of the effect of teaching (cognitive and metacognitive) self-regulation strategies on high school students’ motivational beliefs (educational motivation, self-efficacy, test anxiety). Educational Psychology, 9(27): 49-66 (Text in Persian).

Novick-Kline, P., Turk, C. L., Mennin, D. S., Hoyt, E. A. & Gallagher, C. L. (2005). Level of emotional awareness as a differentiating variable between individuals with and without generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 19(5): 557–572.

Nozadi, S. S., Spinrad, T. L., Eisenberg, N. & Eggum-Wilkens, N. D. (2015). Associations of anger and fear to later self-regulation and problem behavior symptoms. Journal of Applied Developmental Psychology, 38: 60-69.

Pittig, A., Alpers, G. W., Andrea, N. N. & Craske, M. G. (2014). Avoidant decision-making in social anxiety disorder: A laboratory task linked to in vivo anxiety and treatment outcome. Behaviour Research and Therapy, 73: 96-103.

Razavi Nemat Ollahi, V., Hoseini Fard, S. M., & Shamseddini Lorry, S. (2012). The study and comparison of self-efficacy, and self-regulation among opioid substance, stimulant substance dependents, and general persons. Journal of Psychological Researches, 4(15): 81-92 (Text in Persian).

Salters-Pedneault, K., Roemer, I., Tull, M. T., Rucker, L., & Mennin, D. S. (2006). Evidence of broad deficits in emotion regulation associated with chronic worry and generalized anxiety disorder. Cognitive Therapy and Research, 30(4): 469–480.

Schoemaker, A. F. (2010). The relationship between decision making style and negative affect in college students. A Thesis Submitted to the Faculty of Drexel University.

Scott, S. G. & Bruce, R. A. (1995). Decision making style: the development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement, 55(5): 818-831.

Thunholm, P. (2004). Decision–Making Style: habit, style or both? Journal of Personality and Individual Differences, 36(4): 931-944.

Turk, C. L., Heimberg, R. G., Luterek, J. A., Mennin, D, S., & Fresco, D. M. (2005). Emotion dysregulation in general anxiety disorder: A comparison with social anxiety disorder. Cognitive Therapy and Research, 29(1): 89-106.

Wells, A. (1994). A multidimensional measure of worry: Development and preliminary validation of the anxious thoughts inventory. Anxiety Stress and Coping, 6(4): 289-299.

Wittchen, H. U. & Jacobi, F. (2005). Size and burden of mental disorders in Europe: A critical review and appraisal of 27studies. European Neuropsychopharmacology: The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 15(4): 357–367.

Wittchen, H. U., Kessler, R. C., Beesdo, K., Krause, P., Hofler, M. & Hoyer, J. (2002). Generalized anxiety and depression in primary care: Prevalence, recognition and management. The Journal of Clinical Psychiatry, 63(8): 24–34.

Yazdi, S. M., Darvizeh, Z. & Sheikhi, Z. (2015). A comparative study on cognitive failures and coping strategies in people with major depression disorder (MDD), generalized anxiety disorder (GAD), and comorbidity. Quarterly Journal of Psychological Studies, 11(3): 7-28 (Text in Persian).

Samoei, R. (2002). Translated and validated tests of emotional intelligence. Sina Behavioral Science Research Institute (Ravan Tajhiz) (Text in Persian).

Zand Karimi, Gh., Yazdi, S. M. & Khosravi, Z. (2016). Decision making and Special Attention in Major Depressive and Generalized Anxiety Disorders. Quarterly Journal of Psychological Studies, 12(1): 47-64 (Text in Persian).

Zare, H. & Arab Sheibani, Kh. (2011). Study of the reliability and validity of risk perception scale in Iranian university students. Journal of Psychological Research, 14(2): 112-125 (Text in Persian).