‌اطمینان‌جویی در افراد مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس- پاکی: یک مطالعۀ کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س) تهران، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س) تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س) تهران، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی‌، تهران‌، ایران

5 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهراء (س) تهران، ایران

چکیده

هدف :اطمینان جویی یک مشکل رایج در جمعیت بالینی اختلالات اضطرابی بوده و به شکل ویژه ای در اختلال طیف وسواسی -جبری مشهود است .از این رو هدف از مطالعه حاضر ادراک تجربه پدیدارشناختی اطمینان جویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس نجس- پاکی و ارائه مدل اکتشافی بوده است . روش پژوهش :برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش شناسی کیفی و انجام مصاحبه عمیق انفرادی نیمه ساختار یافته با 13 بیمار مبتلا به اختلال وسواس نجس- پاکی، تجربه زیسته این بیماران درباره اطمینان جویی مورد اکتشاف قرار گرفته است. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌های این مطالعه با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا مضمونی (تحلیل محتوا عرفی ) و به کار بستن روش‌های کدگذاری باز، محوری و گزینشی، به شناسایی 5 مقوله اصلی و معرفی مدل اکتشافی( ترسیم نقشه مفهومی ) اطمینان جویی انجامید. این 5 مقوله اصلی شامل عوامل راه انداز اطمینان جویی ،محتوا اطمینان جویی ،فرآیند اطمینان جویی ، انگیزه اطمینان جویی و معیارهای توقف اطمینان جویی بودند . نتیجه گیری : ضمن اشاره به کاربست نظری و فواید بالینی نتایج ، یافته ها در قالب مدل شناختی- رفتاری اختلال وسواس نجس- پاکی مورد بحث قرار گرفته اند.برای فهم بهتر روابط بین مقوله های اصلی و زیر مقوله ها ،نقشه مفهومی از روابط ارایه شده است .
اسکروپولاسیتی نجس- پاکی، اطمینان جویی ،مطالعه کیفی ، تحلیل محتوا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reassurance seeking in OCD patients with scrupolisity of Najes-Paki :qualitative study

نویسندگان [English]

  • Ommehani Alizadeh Sahraei 1
  • Zohreh Khosravi 2
  • Farideh Ameri 3
  • Fereshteh Mootabi 4
  • Roshanak Khodabakhsh 5
1 مربی
2 Alzahra University
3 Alzahra University
4 Shahid Beheshti University
5 Alzahra University
چکیده [English]

Aim:Excessive reassurance-seeking (ERS) is a common problem among both clinically anxious populations and particularly among individuals diagnosed with obsessive-compulsive spectrum disorder.Accordingly, the aim of the present study, was to investigate the phenomenological experience of reassurance seeking in patient with obsessive–compulsive disorder( Najes-Paki subtype ) by the use of qualitative method and producing a thematic map .Method :To assess factors involved in reassurance-seeking , a semi structured interview were employed on 13 patients with jajes paki OCD diagnosis .Data were analyzed using conventional content analysis (thematic analysis) Findings :Five overarching themes were identified in terms of triggers of reassurance seeking,content of reassurance seeking , reassurance seeking mechanism,reassurance seeking, motivation and stop criteria of reassurance seeking .Results :Theoretical applications and the clinical utility of the research findings are discussed by the use of cognitive-behavioral models of OCD. A thematic map was produced to understand the relationship between themes and sub-themes. Keywords:
Scrupolisity, reassurance seeking, qualitative study, content analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scrupolisity
  • reassurance seeking
  • qualitative study
استراس،آنسلم و کوربین، جولیت (1393). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نی.

بابایی، مهناز.، اکبرزاده‌، نسرین و نجل‌الرحیم‌، عبدالرحمان(1389). تأ‌ثیر درمان ترکیبی شناختی – رفتاری و کاهش اندیشه‌پردازی خطر بر اختلال وسواسی اجباری در دانشجویان دختر‌‌‌‌. فصلنامه مطالعات روان شناختی، 6 (1):43-56.

 حریری‌، نجلا( 1385). اصول و روش‌‌‌های  پژوهش کیّفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

حسن زاده،احمد.، شریفی درآمدی‌، پرویز و سهرابی، فرامرز(1392). مقایسۀ مؤلّفه‌‌‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی. فصلنامۀ مطالعات روان شناختی، 9 (1):107-91.

 

Abramowitz, J. S., Huppert, J. D., Cohen, A. B., Tolin, D. F. & Cahill, S. P. (2002) Religious obsessions and compulsions in a non-clinical sample: The Penn Inventory of Scrupulosity (PIOS). Behaviour research and therapy, 40(7): 825-838.

Abramowitz, J. S. & Jacoby, R J. (2014). Scrupulosity: a cognitive–behavioral analysis and implications for treatment. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 3(2): 140-149.

Babayi,M.,Akbarzadeh,N.&Najlrahim,A.(2010). Effectivness of cognitive – behavior therapy and danger ideation  reduction therapy on ocd of Female university student. Journal of Psychological Studies, 6(1): 43-56.( Text in Persian).

Hariri,N.(2007). Priciples and methods of qualitative research.Tehran: Islamic Azad University.( Text in Persian)

Hasanzadeh,A.,Sharifidaramadi,P. & Sohrabi,F.(2014). The comparision of metacognition components between adolescent with OCD  diagnosis  and without OCD. Journal of Psychological Studies, 9(1): 91-107.( Text in Persian)

Kobori,O,.Salkovskis P, Read c, J, Lounes c,N. & Wongd,V.(2012). Qualitative study of the investigation of reassurance seeking in obsessive–compulsive disorder. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 1(4): 25–32.

Kobori,O. &Salkovskis,P.M.(2013). Patterns of reassurance seeking and reassurance-related behaviours in OCD and anxiety disorders. Behaviouraland CognitivePsychotherapy, 41(1): 1–23.

Kobori,O.,Sawamiya,Y.,Iyo,M.,&Shimizu,E.(2015). A Comparison of manifetations and impact of reassurance seeking among Japanese individuals with  OCD and depression.Behavioural and CognitivePsychotherapy,40(5) 623634.

Mahintorabi,S.,Jones,M.K.,Harris,L.M. & Zahirodin,A.(2015). Religious observance and obsessive compulsive washing among Iranian woman. Journal of obsessive – compulsive disorder and related disorder, 7(2015):35–42.

MillerC.H. & HedgesD.W. (2008). Scrupulosity disorder: An overview and introductory analysisJournal of Anxiety disorders22(6): 1042–1058.

Parrish, C.L. &Radomsky,A.S.(2010). Why do people eseek reassurance and check repeatedly? An investigation off actors involved incompulsive behavior in OCD and depression. Journal of Anxiety Disorders, 24(2): 211–222.

Starr, L. R. & Davila, J. (2008). Excessive reassurance seeking, depression, and interpersonal rejection: a meta-analytic review. Journal of Abnormal Psychology, 4)117(: 762–775.

Strauss,A.& Corbin (2009). Basics of qualitative research :thechniques and procedures  for developing grounded theory.CA:Sage

Wahl, K., Salkovskis, P.M. &Cotter, I.(2008).‘I wash until it feels right’: The phenomenology of stopping criteria in obsessive–compulsive washing. Journal of Anxiety Disorders, 22)2 ):143–161.

Zarean,M. (2016). Cultural dimension of anxiety and depression in Iran:A qualitative study. Ph.D.Thesis of  Psychology, Iran: Shahidbeheshti university (Text in Persian)