بررسی رابطۀ مشکلات رفتاری و حافظه با انگیزۀ تسلط در کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی ارتباط مشکلات رفتاری(نقص توجه-بیش فعالی، اضطراب فراگیر، اختلال نافرمانی مقابله‌ای) و انواع حافظه با انگیزه تسلط در کودکان می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پایه اول دبستان شهر اصفهان وحجم نمونه 200 کودک 7 ساله بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی مشکلات رفتاری کودکان از پرسشنامه csi4 (اسپرافکین، گادو) جهت بررسی انواع حافظه از پرسشنامه کانرز و برای سنجش انگیزه تسلط در کودکان از پرسشنامه انگیزه تسلط (لانگ، لو) استفاده شد که توسط والدین این کودکان تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین مشکلات رفتاری کودکان (کمبود توجه-بیش فعالی و اضطراب فراگیر) با انگیزه تسلط آنان رابطه‌ی معنادار منفی و بین انواع حافظه با انگیزه‌ی تسلط ارتباط معنادار مثبت وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که اختلال کمبود توجه- بیش‌فعالی و حافظه فعال از جمله پیش‌بینی‌کننده‌های انگیزه تسلط در کودکان بودند. یافته‌های پژوهش نشان داد که انگیزه تسلط در رشد رفتاری و شناختی کودکان موثر بود و در نتیجه پیشنهاد ‌گردید که با انجام مداخلات به هنگام می‌توان انگیزش کودکان را ارتقا داد. همچنین، پیشنهاد ‌گردید با انجام مداخلات درمانی در سنین قبل از دبستان سطح انگیزش را در کودکان بیش‌فعال بالا برد تا از مشکلات دیگر در آینده جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship of behavioral problems and memory with mastery motivation in children

نویسندگان [English]

  • zahra mohammadi khozani 1
  • Amir Ghamarani 2
  • fateme sadat jafari 3
  • Ahmad Yarmohammadian 2
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to evaluate the relationship of behavioral problems (attention-deficit/hyperactivity, generalized anxiety, oppositional defiant disorder) and memory with mastery motivation in children. The statistical population consisted of all children in schools of Isfahan, that 200 children were selected by cluster sampling. In order to access to behavioral problems CSI4 Questionnaire subscales (Sprafkin, Guado) and Conner’s questionnaire were used to evaluate the different kinds of memory. For assessing mastery motivation in children the mastery motivation Questionnaire (Leung, Lau) was used which were completed by the parents of these children. Data analyses were done with Pearson’s correlation and multiple regression methods. Results showed that there were a strong negative correlation between mastery motivation to behavioral problems (attention-deficit/hyperactivity and generalized anxiety) and were a strong positive correlation between mastery motivation with different types of memory. In addition, the regression findings indicated that ADHD and working memory predictors mastery motivation in children. The findings indicated that mastery motivation effect on behavioral and cognitive development. Therefore, suggestion was made that with primary interventions we may improve children's motivation level. In addition, we suggest that with interventions, improving motivation levels in primary school in children with ADHD in order to prevent future problemss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavior problems
  • memory
  • mastery motivation
  • school children
اسمیت، ادوارد.، هوکسما، سوزان.، فریدریکسون، باربارا و لوفتوس، جفری(1386). زمینه روان‌شناسی هیلگارد و اتکینسون. بهزاد، محمود؛ ساعتچی، محمود؛ کدیور، پروین؛ دژکام، محمود؛ حق‌شناس، حسن؛ مرادی، علیرضا؛ فراهانی، محمد نقی. تهران: گپ.

بیابانگرد، اسماعیل(1389). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم‌تربیتی. تهران: دوران.

شهاییان، آمنه.، شهیم، سیما.، بشاش، لعیا و یوسفی، فریده‌(1386). هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژۀ والدین مقیاس درجه‌بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله در شهر شیراز. مطالعات روان‌شناختی، 3(3):97-120.

گنجی، حمزه(1394). روان‌شناسی کودکان استثنایی بر اساس DSM-5. تهران: ساوالان.

ریو، جان مارشال ( 1386). انگیزش و هیجان، ترجمۀ یحیی سید محمدی. تهران: ویرایش.

محمد اسماعیل، الهه و علی‌پور، احمد(1381). بررسی مقدماتی اعتبار و روایی و تعیین نقاط برش اختلال‌های پرسشنامۀ علائم مرضی کودکان(CSI_4). پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، 5(3): 239-254.

منصورفر، کریم(1391). روش‌های پیشرفتۀ آماری. تهران: دانشگاه تهران.

نادی، آذر.، بنی‌جمالی، شکوه السادات.، خسروی، زهره و دهشیری، غلامرضا‌(1395). اثربخشی شن‌بازی درمانی بر کاهش نشانه‌های افسردگی کودکان در طبقه اجتماعی اقتصادی پایین، مطالعات روان‌شناختی، 12(2):7-30.

یزدی، سیده منور.، درویزه، زهرا و شیخی، زهرا(1394). مقایسۀ نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود. مطالعات روان‌شناختی،3(11): 8-27.

Avery RE, Smillie LD &  Fockert JW.de. (2013). The role of working memory in achievement goal pursuit. Acta Psychologica. 144(2): 361–372.

Biabangard E.(2010). Research Methods in Psychology and Education. Tehran: doran. (Text in Persian).

Broussard SC. & Garrison MEB. ( 2004). The relationship between classroom motivation and academic achievement in elementary-school-aged children. Family and Consumer Sciences Research Journal. 33(3):106-120.

Butler R & Shibaz L. (2013). Striving to connect and striving to learn: Influences of relational and mastery goals for teaching on teacher behaviors and student interest and help seeking. International Journal of Educational Research. Avalible from:URL:// www.elsevier.com/locate/ijedures.

Carlson CL, Booth JE, Shin M, Canu WH. (2002). Parent-teacher and self-rated motivational styles in ADHD subtypes. Journal of Learning Disabilities. 35(2):104-13.

Credé M&  Kuncel NR. (2008). Study habits, skills, and attitudes: The third pillar supporting collegiate academic performance. Perspectives on Psychological Science. 24(3):425–453.

Escribe C.  &Huet N. (2005).Knowledge accessibility, achievement goals, and memory strategy maintenance. British Journal of Educational Psychology.75 (3): 87–104.

Ganji, M. (2015). Psychology of Exceptional Children based on DSM-5. Tehran: savalan. (Text in Persian) 

Gilmore L & Cuskelly  M. (2009). A longitudinal study of motivation and competence in children with Down syndrome: Early childhood to early adolescence. Journal of Intellectual Disability Research. 53(2): 484–492.

Kaplan A, Maehr ML. (2007). The contributions and prospects of goal orientation theory. Educational Psychology Review. 19(5): 141–184.

Leung C.&  Lo S.K. (2013).Validation of a questionnaire to measure mastery motivation among Chinese preschool children. Research in Developmental Disabilities.34 (2): 234–245.

Leung C, Makb R, Lau V, Cheung J. & Lam C. (2013). The validation of a scale to measure cognitive development in Chinese preschool children. Research in Developmental Disabilities. 34(1): 2257–2267.

Majnemer A, Shikako-Thomas K, Lach L, Shevell M, Law M, Schmitz N. (2013). Mastery motivation in adolescents with cerebral palsy: Research in Developmental Disabilities. 34(2): 3384–3392.

Mansour far, K. (2012). Advanced statistical methods. Tehran University Publish-es. (Text in Persian).

McInerney DM. & Jinnat A. (2006). Multidimensional and Hierarchical Assessment of School Motivation: Cross-cultural validation, Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology. 26(6): 717-734.

Mohammad Esmaiel A.& Alipour A. (2002). A preliminary study of validity and cutoff points disorder CSI (CSI-4). Research on Exceptional Children. 5(3): 239-254. (Text in Persian).

Nadi A, Banigamali Sh, khosravi Z. & Dehshiry GH. (2016).the effect of sandplay therapy on decreasing the depression symptoms in children in low social class. Journal of Psychological Studies. 12(2): 7-30. (Text in Persian).

Pintrich PR. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary Educational Psychology. 25(1), 92–104.

Polychroni F, Hatzichristou C. & Sideridis G. (2010).The role of goal orientations and goal structures in explaining classroom social and affective characteristics. Learning and Individual Differences. 22(2): 207–217.

Riyo JM. (2005). Motivation and emotion. SeyedMohamadi Y. (2007). Tehran: Virayesh. (2007). (Text in Persian).

Saebu M, Sorensen M. (2011). Factors associated with physical activity among young adults with a disability. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 21(2), 730–738.

Shahaeian A, shahim S, Bashash L & Yousofy F. (2006). Standardization, Factor analysis and Reliability of the short form of special Conners Parent Rating Scale for children 6 to 11 years. Journal of Psychological Studies. 3(3): 97-120. (Text in Persian).

Sideridis GD. (2005). Classroom goal structures and hopelessness as predictors of day- to day experience at school: Differences between students with and without learning disabilities. International Journal Of Educational Researcher. 43(2):308-328.

Smit E, Hoeksema S, Fredrickson B, Loftus G. (2003). Atkinson & Hilgards introduction to psychology. Behzad M, Saatchi M, Kadivar P, Dejkam M, Hagshenas H, Moradi A, Farahany MN. (2006). Tehran: Gap. (Text in Persian).

Sparks TA, Backman TL, Morgan GA. & Ross R G. (2012). Maternal parenting stress and mothers’ reports of their infants’ mastery motivation: Infant Behavior & Development. 35(4): 167– 173.

Turner JC, Meyer DK. & Schweinle A. (2003). The importance of emotion in theories of motivation: Empirical, Methodological, and Theoretical Considerations from a Goal Theory Perspective. International Journal of Educational Research. 39(3): 375–393.

Yazdi SM, Darvizeh Z. & strategies in people with major depression disorder (MDD), generalized anxiety disorder (GAD), and comorbidity. Journal of Psychological Studies. 11(3): 7-30 (Text in Persian).