اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبردهای عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پیش دانشگاهی اجرا شد. تعداد 86 دانش‌آموز به شیوه تصادفی خوشه‌ای از میان دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهر تبریز انتخاب شدند. بعد از کنترل متغیرهای (سن، جنس، رشته تحصیلی و وضعیت اقتصادی - اجتماعی) در دو گروه کنترل و آزمایش به صورت تصادفی جایگزین شده و پس از اعمال کنترل‌های لازم، اندازه‌های مربوط به متغیرهای وابسته (خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت) به وسیله آزمون‌های مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر، سیاهه اضطراب بک و مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس اندازه گیری شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 13 جلسه 40 دقیقه‌ای تحت مداخلات برنامه‌ریزی عصبی روانی قرار گرفت. این آزمون‌ها شامل تعیین هدف، برنامه‌ریزی و مدیریت زمان، مهارت‌های ارتباط مؤثر، سطوح استدلال منطقی و نظام‌های بازنمایی بودند. پس از اتمام جلسات آموزش (کاربندی متغیر آزمایش) هر دو گروه مجدداً به وسیله آزمون‌های خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت ارزیابی شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، کاهش اضطراب و افزایش انگیزش پیشرفت تأثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Neurolinguistic Programming (NLP) Strategies on self - Efficacy, Anexity and Achievement motivation among Boy Students

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effects of NLP training on the Self - efficacy, Anexity and achievement motivation of boys students.The pre- test and post-test design was used. Participants were 86 male students in Tabriz, who were selected in a clusteral random sampling. 43 students were in the experimental group and 43 students were in the control groups. Subjects in both groups answered to Sherer`s General self - Efficacy Scale (GSES) and the Beck Anexity Questionnaire and Hermans Achievement Motivation Questionnaire (HAMQ) as pre-test. Then, the Experimental group recived 13 weekly Sessions (40 minutes each). NLP strategies training were designed using subjects such as dealing with goal setting, time management, assertive skills, representational system and neurological level. Two weeks after the last training session subjects in both groups were post - tested by the same measures.Data were analyzed through ANCOVA analysis. The result showed a significant difference between the pre-test and post-test scores. NLP strategies had positive and meaningful effect in increasing of self - efficacy and achievement motivation and decreasing of anexity for experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurolinguistic Programming
  • self – efficacy; Anexity
  • Achievement motivation