گزارش سه ماهه تابستان 98 نشریه مطالعات روانشناختی

گزارش سه ماهه تابستان 98 فصلنامه علمی مطالعات روان‌شناختی

(بازه زمانی 1/4/98الی30/6/98)

70

تعداد مقالات دریافت‌شده

10

تعداد مقالات پذیرفته‌شده

40

تعداد مقالات رد‌شده

9

تعداد مقالات در دست داوری

10

تعداد مقالات ارسال شده به نویسنده برای بازنگری

3

تعداد مقالات بازپس گرفته شده

تقریباً پنج ماه

میانگین زمان انتظار پذیرش بعد از پرداخت هزینه اولیه

تقریباً شش ماه

میانگین زمان انتظار از پذیرش تا چاپ