اثربخشی آموزش خودشفقت‌ورزی شناختی بر ادراک اجتماعی تجرد و باور به دنیای عادلانه در دختران مجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش خود شفقت­ورزی بر ادراک اجتماعی تجرد و باور به دنیای عادلانه در دختران مجرد انجام شد. طرح پژوهش نیمه­آزمایشی با پیش­آزمون- پس­آزمون به همراه گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل تمامی دختران مجرد 30 سال به بالای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود، که 34 نفر به صورت داوطلبانه به­عنوان نمونه انتخاب و به­ صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 17 نفر) گمارده شدند. پرسشنامه­های ادراک­ اجتماعی تجرد قانع عزآبادی و همکاران و باور به دنیای عادلانه ساتون و داگلاس اجرا گردید. برای گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه­ای و به مدت دو ماه آموزش اجرا شد اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. داده­های به روش تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک­ متغیره تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد، آموزش خود شفقت­ورزی بر ادراک اجتماعی تجرد و باور به دنیای عادلانه در دختران مجرد مؤثر است. با توجه به افزایش سن ازدواج در دختران جامعه، می­توان از آموزش خود شفقت­ورزی برای بهبود سلامت روان این افراد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Self-Compassion Training on Social Attitudes towards the Singlehood and Belief in a just world in single girls

نویسندگان [English]

  • saeideh alizadeh 1
  • Haniyeh sadat Mahdavi 2
  • Mahsima pourshahriari 3
1 M.A. Department of Clinical Psychology, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
2 Master student of Family Counseling, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Associated Professor of Counseling and Guidance, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of self-compassion training on social attitudes towards the singlehood(SATS) and belief in a just world(BJW) in single girls. The research design was quasi-experimental with pretest-posttest with a control group. The statistical population included all single girls 30 years old and above in the faculty of literature and humanities of Shahid Bahonar University of Kerman. 34 people were selected voluntarily as a sample and randomly assigned to experimental and control groups (17 people in each group). Questionnaires of Social Attitudes towards the Singlehood of Ghanee Ezabadi, et al. and Belief in a just world of Sutton and Douglas were administered. For the experimental group, 8 sessions of 90 minutes were performed for two months, but the group did not receive any training. Data were analyzed by multivariate and univariate analysis of covariance. Findings showed that self-compassion training is effective on SATS and BJW in single girls. Due to the increasing age of marriage in the girls of the society, self-compassion training can be used to improve the mental health of these people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief in a just world
  • girls
  • mental health
  • self-compassion
  • social attitudes towards the singlehood
الوندی، حمیرا و صدیق، هلن (1399). پیش بینی بهزیستی اجتماعی و اعتماد اجتماعی از طریق باور به دنیای عادلانه در مراجعین به مراکز مشاوره. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 10(37)، 12-1.
براتیان، روح‌الله و شمسائی، محمد مهدی (1399). حیای جنسی، خودشفقت‌ورزی و سبک های دلبستگی به خداوند؛ مقایسه زوجین متقاضی طلاق و عادی. مطالعات اسلام و روانشناسی، 14(26)، 145-125.
شرف الدین، سید حسین (1397). تأملی بر موضوع تجرد زنان در ایران. مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی، 1(1)، 44-21.
عیسی­نژاد، امید و علیزاده، زینب (1399). ثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی بر سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای زوجی. مجله پژوهش­های کاربردی روان­شناختی، 11(1)، 86-67.
درخشنده، سیده رویا.، نامدارپور، فهیمه و عابدی، محمدرضا (1397). تاثیر آموزش مبتنی بر شفقت(به مادران) بر کاهش علایم بیش فعالی- نقص توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه. پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، 1(1)، 33-1.
قادرزاده، امید.، غلامی، فاطمه و غلامی، الهه (1396). بازسازی معنایی تجربه زیسته دختران از تجرد. زن در توسعه و سیاست. 15(3)، 426-403.
قانع عزآبادی، فرزانه.، قاسمی، وحید و کیانپور، مسعود (1394). نگرش اجتماعی نسبت به تجرد دختران 30 سال و بالاتر (مورد مطالعه: شهر یزد). پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 4(7)، 99-127.
گل پرور، محسن، عریضی، حمیدرضا (1387). مقایسه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران بر مبنای متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و وضعیت مسکن. فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی, 4(16), 1-14.
مدرسی یزدی، فائزه.، فرهمند، مهناز و افشانی، علیرضا (1396). بررسی انزوای اجتماعی دختران مجرد و عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه دختران مجرد بالای 30 سال شهر یزد). مجله مسائل اجتماعی ایران، 8(1)، 143-121.
معمار، ثریا و یزدخواستی، بهجت (1394). تجارب زیسته دختران شاغل 30 تا 49 سال از تجرد. مجله مسائل اجتماعی ایران، 6(2)، 172-149.
Alvandi, H., & Sedigh, H. (2020). Prediction of social well-being and social trust through belief in a just world in the people referring to counseling centers. Quarterly Social Psychology Research, 10(37), 1-12. [Text in Persian].
Baratian, R., & shamsaee, M. (2020). Sexual modesty, self-compassion, and attachment styles to God; A comparison between couples seeking divorce and normal couples. Studies in Islam and Psychology, 14(26), 125-145. [Text in Persian].
Benjamin, J. (2020). Just world beliefs mediate the well-being effects of spiritual/afterlife beliefs among older Australians. Journal of Religion, Spirituality & Aging, 22(2), 45-54.
Derakhshandeh, S. R., Namdarpour, F., & Abedi, M. R. (2018). The effect of compassion-based education (to mothers) on reducing the symptoms of ADHD in children with ADHD. Applied Research in Counseling, 1 (1), 33-1. [Text in Persian].
Ghanee ezabadi, F., Ghasemi, V., & Kiyanpour, M. (2015). Social attitudes towards the singlehood of girls over 30 years old (The case of Yazd City). Two Quarterly Journal of Contemporary Sociological Research, 4(7), 99-127. [Text in Persian].
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British  Journal  of Clinical   
Psychology
, 53 (1), 6-41.
Glick D. M., Millstein D. J., & Orsillo S. M. (2014). A preliminary investigation of the role of self-compassion in academic procrastination and Perceived competence. Journal of Contextual Behavioral Science, 3(2), 81-88.
Golparvar, M., & Orazi, H. (2008). The comparison of beliefs in fair world for self and others in terms of sex, marital status, education, job, housing. Educational researches, 4(16), 1-14. [Text in Persian].
Hofer, J., & Spengler, B. (2020). How negative parenting might hamper identity development: spontaneous aggressiveness and personal belief in a just world. Self and Identity, 19(2), 117-139.
Hongle, G., Yujie, L., & Yufang, C. (2020). Negative life events and nonsuicidal self‐injury in prisoners: The mediating role of hopelessness and moderating role of belief in a just world. Clinical Psychology, 43(4), 13-29.
Isanejad, O., & Alizade, Z. (2020). The effectiveness of couples coping enhancement training (CCET) on marital adjustment and marital coping strategies. Journal of Applied Psychological Research, 11(1), 67-85. [Text in Persian].
Jacobson, E. H. K., Wilson, K. G., Kurz, A. S., & Kellum, k. k. (2018). Examining self-compassion in romantic relationships, Journal of Contextual Behavioral Science, 8, 69–73. DOI: 10.1016/j.jcbs.2018.04.003 
Mackintosh, K., Power, K., Schwannauer, M., & Chan, S. (2018). The Relationships Between Self-Compassion, Attachment and Interpersonal Problems in Clinical Patients with Mixed Anxiety and Depression and Emotional Distress. Mindfulness, 9(3), 961–971. https://doi.org/10.1007/s12671-017-0835-6
Memar, S., & Yazd khasti, B. (2016). Lived experiences of working girls aging between 30 to 49 about celibacy. Journal of Social Problems of Iran, 6(2), 149-172. [Text in Persian].
Misurya, I., Misurya, P., & Dutta, A. (2020). The Effect of Self-Compassion on Psychosocial and Clinical Outcomes in Patients with Medical Conditions: A Systematic Review. Cureus, 12(10), e10998. https://doi.org/10.7759/cureus.10998
Modarresi Yazdi, F., Farahmand. M., & Afshani, S. A. (2017). A study on single girls’ social isolation and its effective socio-cultural factors: A study on single girls over 30 years in Yazd. Journal of Social Problems of Iran, 8(1), 121-143. [Text in Persian].
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity, 2(3), 223-250.
Neff, k. d., & Costigan, A. P. (2014). Self-Compassion, Wellbeing, and Happiness, Psychologie in Österreich, 2(3), 114 – 119.
Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41(1), 139–154.
Qaderzadeh, O., Gholami, F., & Gholami, E. (2017). Semantic reconstruction of girls’ lived experience of singleness. Women in Development & Politics, 15(3), 403-426. [Text in Persian].
Sharafoddin, S. (2018). Reflection on the issue of unmarried women in Iran. Islamic Studies of Social Harms, 1(1), 21-44. [Text in Persian].
Siegel, R. D., Germer, C. K., & Olendzki, A. (2009). Mindfulness: What is it? Where did it come from? In F. Didonna (Ed.), Clinical handbook of mindfulness (pp. 17–35). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09593-6_2
Smeets, E., Neff, K., Alberts, H., & Peters, M. (2014). Meeting suffering with kindness: Effects of a brief self-compassion intervention for female college student. Journal of clinical psychology, 70(9), 794-80.
Sutton, R. M., & Douglas, K. M. (2005). Justice for all, or just for me? More evidence of the importance of the self-other distinction in just world beliefs. Personality and Individual Differences, 39(3), 637-645.
Wheeler, J., Dudas, K., & Brooks, G. (2021). Anxiety and a Mindfulness Exercise in Healthcare Simulation Prebriefing. Clinical Simulation in Nursing. 59. 10.1016/j.ecns.2021.05.008.