کارکردهای اجرایی در بیماران اختلال مصرف‌ کانابیس، افراد بهبودیافته و بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان- ایران.

2 دانشکده علوم انسانی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان/ ایران

چکیده

کانابیس محبوب‌ترین ماده‌ی غیرقانونی در جهان است. مصرف مکرر کانابیس با سلامت شناختی و روانی نامطلوب همراه است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی در بیماران اختلال مصرف کانابیس، افراد بهبودیافته و بهنجار انجام شد. بدین منظور طی یک پژوهش ­علی- مقایسه‌ای 50 بیمار مصرف‌کننده‌ کانابیس که در شش ماهه‌ی اول سال 1398 به مراکز روان‌پزشکی شیراز مراجعه کرده بودند، اختلالات روان‌پزشکی، نورولوژیکی، ناتوانایی شناختی و وابستگی به مواد غیرافیونی نداشتند و روان‌پزشک برایشان اختلال قطعی مصرف کانابیس تشخیص داده‌بود، 50 بیمار بهبودیافته که حداقل شش ماه دوره‌ی بدون مصرف داشتند و 50 فرد بهنجار که سابقه‌ی مصرف مواد نداشتند، به‌صورت در دسترس‌ انتخاب و با آزمون دسته‏بندی کارت‏های ویسکانسین و مقیاس حافظه‌ وکسلر مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) نشان داد که عملکرد گروه مصرف‌کننده‌ی کانابیس نسبت به گروه بهبودیافته و افراد بهنجار و همچنین عملکرد گروه بهبودیافته نسبت به گروه بهنجار در آزمون ویسکانسین و مقیاس حافظه‌ وکسلر تفاوت معنی‌دار داشت. ولی خطای درجاماندگی درگروه بهبودیافته و بهنجار تفاوت معنی‌دار نداشت. بنابراین، می‌توان بیان کرد که مصرف کانابیس موجب اختلال در کارکردهای اجرایی و حافظه‌ افراد مصرف‌کننده می‌شود و حتی بعد از ترک ماده‌ی مصرفی، می‌تواند ادامه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Executive Functions in Patients with Cannabis Use Disorder, Recovered and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Hasanshahi 1
  • shirin pouladi 2
1 Department of psychology, Faculty of Humanities, Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
2 department of psychology/Faculty of Humanities,/Branch, Islamic Azad University/Arsanjan/Iran
چکیده [English]

Cannabis is the most popular illicit drug in the world. Repeated cannabis use is associated with adverse cognitive and mental health. Purpose of this study were compared Executive Functions in patients with cannabis use, recovered (patients treated) and normal individuals. For this purpose, in a causal-comparative study, 50 patients who used cannabis who referred to Shiraz psychiatric centers in the first six months of 2019, they did not have psychiatric, neurological, cognitive disabilities and dependence on non-opioids and received a definitive diagnosis of cannabis use disorder by a psychiatrist, 50 recovered patients with at least six months of no-use period and 50 normal individuals with no history of substance use were selected by available sampling method and were evaluated by the Wisconsin card sorting test and the Wechsler memory scale. Multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the performance of cannabis group compared to the improved group and normal individuals and also the performance of the improved group compared to the normal group in Wisconsin test and Wechsler memory scale were significantly different. But there was no significant difference in the perseveration error in the improved and normal groups. Therefore, it can be said that cannabis consumption disrupts the executive functions and memory of consumers and can continue even after quitting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cannabis Use
  • executive functions
  • memory