ارتباط اختلالات هیجانی بر اساس معیار های حوزه پژوهش با اختلالات طیف نوروتیک بر اساس DSM5: روایی و اعتبار خود گزارشیها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از مطالعه حاضر شناسایی رابطه بین نشانگان اختلالات هیجانی بر اساس نظام ابعادی معیارهای حوزه پژوهش و شاخصهای اختلالات نوروتیک بر اساس DSM5 بود. روش این مطالعه همبستگی بوده و بدین منظور 300 نفر از مبتلایان دارای تشخیص اختلالات افسردگی، اضطراب و وسواس-اجباری (18 تا 40 ساله) به صورت نمونه گیری هدفمند از بین مراجعه کنندگان به شش مرکز سلامت روان در شهر تهران دعوت شدند تا در این مطالعه شرکت کنند. ابزارهای بررسی، پرسشنامه‌ چندبعدی اختلالات هیجانی، افسردگی بک، اضطراب اسپیلبرگر و وسواس مادزلی بودند. نتایج همبستگی بین نمره کل پرسشنامه چندبعدی اختلالات هیجانی با پرسشنامه­های فوق، معنی‌دار بود که با استناد به مفاهیم سازه‌های نظری، نشان‌دهنده روایی سازه و همگرای بالای این پرسشنامه می‌باشد. همبستگی بین زیر مقیاسهای پرسشنامه چندبعدی اختلالات هیجانی نیز، معنی دار بود. همچنین نتایج همبستگی بین زیر مقیاسهای پرسشنامه اختلالات هیجانی با نمره کل (به استثنای خرده مقیاس اجتناب فعال) نیز معنی داری قابل قبولی داشت. یافته­های حاصل از همبستگی پرسشنامه چندبعدی اختلالات هیجانی با پرسشنامه‌های مربوط به اختلالات نوروتیک، روایی و اعتبار قابل قبولی را در جامعه بیماران ایرانی نشان ­می­دهد. هر چند ارزیابی بالینی با پرسشنامه چندبعدی اختلالات هیجانی، قادر خواهد بود ده حوزه ازابعاد بدکارکردی هیجانی را درمبتلایان مورد بررسی قراردهد، مطالعات وسعیتری در زمینه تشخیص اختلالات هیجانی با این ابزار پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation between Emotional Disorders according to RDoC and Neurotic Spectrum Disorders in DSM5: Investigating the Validity and Reliability of Self-Reports

نویسنده [English]

  • Ghazal Zandkarimi
Al-Zahra University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the correlation between emotional disorders symptoms according with research domain criteria dimensions and neuroticism spectrum disorders in diagnostic and statistical manual of mental disorders revised 5. For this purpose, 300 of depression, anxiety and OCD patients (age between 18 and 40) were selected voluntarily from six mental health centers of Tehran and invited to participate in this study. The instruments were the multi-dimensional emotion disorders inventory, Beck’s Depression, Spielberger’s anxiety and Madsley Obsessive Questionnaires. Results of the correlation between multi-dimensional emotion disorders inventory and those questionnaires were significant, that indicates high structural and convergence validity of this questionnaire by referring to the concepts of theoretical constructs. The Results of internal consistency by Cranbach’s Alpha were significant for both the multi-dimensional emotion disorders inventory subscales and for total score. Furthermore, results of the correlation between the subscales and total score (except active avoidance) were significant. Findings of the psychometric properties evaluation of multi-dimensional emotion disorders inventory represent the acceptable validity and reliability in Iranian mental disorder patients. Clinical evaluation with the multi-dimensional emotional disorders inventory leads us to evaluate ten dimensions of emotional dysfunctions in patients. Further studies suggested to emotional disorders diagnosis by this measure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensional approach
  • Multi-dimensional emotional disorders inventory
  • Neurotic spectrum disorders
  • Research domain criteria