نقش خودکارآمدی کودک در رابطه بین رویدادهای آسیب‌زای دورة کودکی و بروز شکایات روان تنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا

چکیده

مشکلات سلامت روان گاهی خود را در قالب مشکلات جسمانی و شکایات روان­تنی بروز می‌دهند که در صورت شناسایی نشدن و رسیدگی نکردن به­‌موقع، مزمن شده و مشکلات آتی را به دنبال خواهند داشت. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خودکارآمدی کودک در رابطة بین رویدادهای آسیب‌زای کودکی و بروز شکایات روان­تنی بود. جامعة پژوهش، شامل کلیة دانش آموزان 10-14­ساله پسر شهر تهران بود. به این منظور نمونه‌ای متشکل از 215 نفر از دانش­آموزان پسر پایۀ پنجم و ششم دبستان از دو مدرسۀ پسرانه که از مناطق 11 و 18 شهر تهران به صورت در دسترس انتخاب شده بودند، در پژوهش شرکت کردند. پرسشنامه­های پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه‌های خودکارآمدی کودکان (موریس)، فرم وقوع حوادث آسیب‌زای زندگی (گرینوالد و روبین) و مقیاس شکایات روان­تنی (تاکاتا و ساکاتا). نتایج حاصل از تحلیل میانجی و تعدیلگر نشان داد که متغیر خودکارآمدی کودک نقش تعدیلگر نداشته است، بلکه به عنوان میانجی در رابطۀ بین رویدادهای آسیب‌زای کودکی و بروز شکایات روان­تنی نقش بازی می‌کند، لذا در درمان‌های مربوط به کاهش شکایات روان‌تنی کودکان و نیز درمان‌های مربوط به کودکان آسیب­دیده می‌بایست مؤلفة ارتقای خودکارآمدی را نیز در دستور کار قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Child's Self-efficacy in the Relationship between Childhood Traumatic Events and Psychosomatic Complaints

نویسندگان [English]

  • afrooz afshari
  • zeinab Jondi
department of psychology, faculty of psychology and educational sciences, Alzahra University
چکیده [English]

Mental health problems sometimes manifest themselves in the form of physical problems and psychosomatic complaints. Moreover, these symptoms can become chronic and cause more problems in the future if not identified and treated in time. This study investigated the role of child’s self-efficacy in the relationship between childhood traumatic events and the incidence of psychosomatic complaints. The population included all 10-14 years old boys of Tehran city. A sample of 215 boys was made by convenience sampling method. The participants were selected from fifth and sixth grades of two all-boys elementary schools at 11th and 18th districts in Tehran. Research questionnaires include the following: The Self-Efficacy Questionnaire-Children (Morris), the Lifetime Incidence of Traumatic Events (Greenwald and Rubin) and the Psychosomatic Complaints Scale (Takata and Sakata). Data were analyzed by mediator and moderator analysis. Results showed that the children’s self-efficacy variable was not a moderator between the traumatic events and the occurrence of psychosomatic complaints, but it was a mediator. Therefore, treatments aimed to reduce psychosomatic complaints and treat traumatized children, should include self-efficacy promotion in their agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children"
  • psychosomatic complaints"
  • self-efficacy"
  • "
  • traumatic events"