تناسب مدل جایگزین اختلالات شخصیت نسخه پنجم راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی با خودشیفتگی آسیب‌پذیر و بزرگ‌منش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه مراغه

2 استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب مدل جایگزین اختلالات شخصیت با خودشیفتگی آسیب­پذیر و بزرگ­منش بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود   بدین منظور 261 دانشجوی دانشگاه تبریز به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب و ابزارهای پژوهش، شامل سیاهه شخصیت راهنمای آماری و تشخیصی و مقیاس خودشیفتگی مرضی را تکمیل کردند. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد مولفه­ها و نمره کل خودشیفتگی آسیب­پذیر با همه صفات شخصیتی نابهنجار همبسته بوده، ولی مولفه­ها و نمره کل خودشیفتگی بزرگ­منش، عمدتا با صفات شخصیتی مخالفت­ورزی و روانپریش­خویی همبستگی مناسب داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون خودشیفتگی آسیب­پذیر نشان داد صفات شخصیتی عاطفه منفی، مخالفت­ورزی، نابازداری و روانپریش­خویی پیش­بین نمره کل خودشیفتگی آسیب­پذیر بوده و در پیش بینی مولفه های خودشیفتگی آسیب پذیر نیز چهار صفت شخصیتی فوق پیش­بین عزت نفس مشروط؛ صفات گسلش و روانپریش­خویی پیش­بین پنهان­سازی خود؛ روانپریش­خویی پیش­بین ناارزنده سازی؛ صفات عاطفه منفی، گسلش و نابازداری پیش­بین خشم محق­بودن هستند. در زمینه خودشیفتگی آسیب­پذیر نتایج رگرسیون نشان داد صفات مخالفت­ورزی و روانپریش­خویی پیش­بین نمره کل خودشیفتگی بزرگ­منش بوده و در زمینه مولفه های این نوع خودشیفتگی نیز صفت مخالفت­ورزی پیش­بین بهره کشی؛ صفت روانپریش­خویی پیش­بین خودارتقایی و همچنین پیش بین خیالبافی هستند. یافته­ها همسو با مطالعات قبلی دلالت بر این دارند که برخلاف مدل پیشنهادات مدل جایگزین اختلالات شخصیت به غیر از صفت مخالفت ­ورزی برای ملاک B اختلال شخصیت خودشیفته، صفات شخصیتی نابهنجار دیگری نیز در اختلال خودشیفتگی دخیل اند و مدل جایگزین پیشنهادی به صورت نسبی برای خودشیفتگی بزرگ­منش تناسب داشته و با  خودشیفتگی آسیب پذیر تناسب ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Correspondence of DSM-5 Alternative Model of Personality Disorders with Grandiose and Vulnerable Narcissism

نویسندگان [English]

  • Issa Hekmati 1
  • Jalil babpour 2
  • mahdi imani 3
1 department of psychology, university of Maragheh, East Azarbayjan, Iran
2 department of psychology, Tabriz university
3 psychology department, shiraz university, shiraz
چکیده [English]

The aim of present study was to investigate the correspondence of Alternative Model of Personality Disorders (AMPD) dimensions with vulnerable and grandiose narcissism. The resaerch method  was a discriptive and correlatinal study. To this end 261 students  from Tabriz University were selected by random cluster sampling and completed the Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) and Pathological Narcissism Inventory. The Pearson correlation coefficient and multiple regression were used to analyze data. Results revealed that all dimensions and total score of vulnerable narcissism were correlated significantly with five pathological personality traits; but dimensions and total score of grandiose narcissism were mostly correlated  with antagonism and psychoticism significantly. Regression analysis of vulnerable narcissism showed that four pathological personality trait, including  negative affect, antagonism, disinhibition and psychoticism were significant predictor of total score of vulnerable narcissism, and with regard to dimension of vulnerable narcissism the same four aforementioned dimensions were predictor of contingent self-esteem; detachment and psychoticism were significant predictor of hiding the self; psychoticism was significant predictor of devaluing; and all pathological traits were significant predictor of entitlement rage. With respect to grandiose narcissism regression analysis revealed that antagonism and psychoticism were significant predictor  of grandiose narcissism total score; and with respect to its dimensions, antagonism was significant predictor of exploitativeness; and psychoticism was significant predictor of Self-Sacrificing Self-Enhancement, and also significant predictor of grandiose fantasy. It can be concluded that DSM-5 AMPD relatively corresponds with grandiose and not with vulnerable narcissism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerable Narcissism
  • Grandiose Narcissism
  • Alternative model of personality disorders