اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی شاندیز، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد روانسنجی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

6 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد، شهرکرد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در شش‌ماهه اول سال 1397بودند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند، به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 15نفر و کنترل 15نفر گمارده شدند. گروه آزمایش مشاوره گروهی بر اساس رویکرد واقعیت درمانی گروهی را در 8 جلسه 120دقیقه‌ای در هر هفته دو جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف گلیک و فیسکه، استفاده شد. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از از آزمون تحلیل کوواریانس یک‌راهه در متن مانکوا استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش‌آزمون، بین میانگین نمرات پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل در مؤلفه‌های دو سوگرایی به جنس مخالف (نگرش خصمانه و خیرخواهانه) تفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش می‌توان گفت که واقعیت درمانی گروهی بر کاهش نگرش خصمانه و خیرخواهانه نسبت به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Reality Group Therapy on Attitudes to the Opposite Sex in Female Students with love Trauma Syndrome

نویسندگان [English]

  • sara karimi 1
  • javad jahan 2
  • Kamran Pourmohammad ghouchani 3
  • Fatemeh azadi 4
  • morteza alizadeh 5
  • yusef RanjbarSudejani 6
1 Master of Family Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 departmen of education farhangian univercity kermanshah iran
3 Master of General Psychology, Shandiz Non-Profit Non-Profit Higher Education Institute, Mashhad, Iran.
4 Master of Psychometrics, Islamic Azad University of Tehran Markaz, Tehran, Iran
5 Master of Psychology and Exceptional Children Education, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
6 Young Researchers and Elite Club, Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

This research was aimed to investigating the effectiveness of reality group therapy on attitudes to the opposite sex in female students with love trauma syndrome. The research was a semi-experimental one with pretest-posttest design and control group. The research population includes all the female students with love trauma syndrome who referred to Islamic azad university of Shahrekord’s student advisory center in2018. 30people selected in the form of voluntary purposive method, were selected and randomly assigned to experimental and control groups each of which included 15people. The subjects of the experimental group received the reality group therapy program during eight 120-min sessions 2sessions a week.The control group was put in the waiting list. Ambivalent Sexism Inventory Questionnaire Glick & Fiske were used for collecting information. One-way covariance analysis was used for analyzing the data. The results of the study revealed a significant difference between the post-test scores of the experimental and control groups in terms of the components of attitudes to the opposite sex(attitudes hostile & benevolent). reality group therapy on reducing the attitudes to the opposite sex in female students were effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • love trauma syndrome
  • opposite sex
  • reality therapy
  • Students
احمدیان هریس، عذرا و کیانی، قمر (1396). رابطه حمایت اجتماعی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه: نقش میانجی دوسوگرایی نگرش به جنس مخالف. دوفصلنامه روان­شناسی معاصر، 12(ویژه نامه): 117-113.
توسلی، زهرا.، آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا.، سپهری شاملو، زهره و شهسواری، مجید (1397). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نشانگان ضربه عشق و عملکرد کلی افراد شکست خورده عاطفی. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 12(1): 102-83.
دهقانی، محمود (1389). کارایی روان­درمانی کوتاه­مدت تعدیل کننده اضطراب بر نشانگان ضربه عشق. پایان­نامه چاپ نشده دکتری رشته روان­شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
رامک، ناهید.، قایمی، مریم و سنگانی، علیرضا (۱۳۹۶). بررسی سیک­های پوشش، مهارت­های ارتباطی و نگرش به جنس مخالف دختران مجرد.  اولین کنفرانس بین­المللی فرهنگ، آسیب­شناسی روانی و تربیت، تهران، دانشگاه الزهرا.
رجبی، سوران و علیمرادی، خدیجه (1397). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر وضوح خودپنداره، افسردگی، اضطراب و استرس و عزّت نفس در دانشجویان دارای نشانگان ضربۀ عشق. فصلنامه مطالعات روان­شناختی، 14(3): 147-131.
رجبی، سوران.، جوکار، مهناز و علیمرادی، خدیجه (1397). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی متمرکز بر آسیب در کاهش نشانگان ضربه عشق در دانشجویان. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 8(1): 96-79.
 سرابی، پیام.، پرویزی، فردین.، کاکابرایی، کیوان.، بابابی گرمخانی، محسن و کلهری، نسرین (1398). اثربخشی واقعیت درمانی بر عزت نفس زوج‌های سالمند مبتلا به افسردگی. ماهنامه رویش روان­شناسی، 8(2): 210-203.  
سروقد، سیروس (1392). بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه دوسوگرایی نگرش به جنس مخالف در بین دانشجویان منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی. مجله روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 12(3): 27-11.
شریعتی­پور، سارا.، برآبادی، حسین احمد و حیدرنیا، احمد (1398). اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر سرمایه‌ی روان‌شناختی دختران نوجوان بی‌سرپرست. فصلنامه پژوهش­های مشاوره، 18(71): 59-36.
شولتز، دوان و شولتز، آلن (1397). نظریه­های شخصیت (سال چاپ کتاب به زبان اصلی، 2013)، ترجمه سیدمحمدی، یحیی. تهران: انتشارات ویرایش.
فتح­الله­زاده، نوشین.، میرصیفی فرد، لیلا السادات.، کاظمی، مهناز.، سعادتی، نادره و نوابی نژاد، شکوه (1396). اثربخشی غنی­سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوج­ها. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 11(3): 372-353.
مشیریان فراحی، سیده مریم.، مشیریان فراحی، سید محمدمهدی.، آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا و سپهری شاملو، زهره (1396). اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگر. مجله روان پرستاری، 15(1): 53-47.  
میرزانیا، زهرا.، نیکنام شربیانی، الهه و حیاتی، مژگان (1397). اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب برافزایش رضایت زناشویی و عزت‌نفس جنسی و کاهش تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق. مجله پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری، 3(21): 81-61.
Ahmadian Harris, A., & Kiani, Q. (2017). The relationship between social support and academic performance in secondary school girl students: The mediating role of ambiguity in attitude toward the opposite sex. Journal of Contemporary Psychology, 12(Special Letter): 117-113. (Text in Persian).
Austin, D. E. (2019). Benevolent and hostile sexism differentially predicted by facets of right-wing authoritarianism and social dominance orientation. Journal of Personality and Individual Differences,139(5): 34-38.
Campbell, D. J. (2017). Demographic variables as moderators between benevolent sexism and relationship satisfaction. Availabil from: htps://scholarworks.waldenu.edu/dissertations.
Dehghani, M. (2010). The efficacy of short-term anxiety-modulating psychotherapy on love trauma syndrome. PhD thesis, Department of Clinical Psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran. (Text in Persian).
Del Palacio-González, A., Clark, D. A., & O’Sullivan, L. F. (2017). Distress severity following a romantic breakup is associated with positive relationship memories among emerging adults, Emerging Adulthood Journal, 5(4): 259-267.
Fatollahzadeh, N., Mirseifi Fard, L. S., Kazemi, M., Saadati, N., & Navabinejad, S. (2017). Effect of marital life enrichment on the basis of choice theory, on quality of marital relationship and couples' intimacy. The Journal of Applied Psychology, 11(3): 353-372. (Text in Persian).
Glasser, W. (2013). Counseling with choice theory: The new Reality Therapy. New York: Harper Collins Publisher.
Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(12): 491- 512.
Hammond, M. D., & Overall, N. C. (2016). Sexism in intimate contexts: how romantic relationships help explain the origins, functions, and consequences of sexist attitudes. In C. G. Sibley & F. K. Barlow (Eds.), The Cambridge Handbook of the Psychology of Prejudice. Cambridge University Press.
Harvey, J. H., & Miller, E. D. (2016). Loss and traum: General and close relationship perspectives (series in death, dying and bereavement). (1d Ed). United Kingdom: Psychology Press.
Mirzania, Z., Nicknam Sherbani, G., & Hayyati, M. (2018). The effectiveness of reality therapy based on choice theory on increasing marital satisfaction and sexual self-esteem and reducing marital conflicts in divorced women. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 3(21): 61-81. (Text in Persian).
Moita, G., & Wieser, M. A. (2018). The dictatorship of love relationships: Exploring the love model in psychodrama. zeitschrift for Psychodrama and Soziometrie Journal,17(1): 21-32
Moshirian Farahi, S. M., Moshirian Farahi S, M. M., Aghamohammadian Sharbaf, H. R., & Sepehri Shamloo, Z. (2017). The effectiveness of group reality therapy based on choice theory on quality of life in people with aggression. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 5(1): 47-53. (Text in Persian).
Rajabi, S., & Alimoradi, K. (2018). Effectiveness of cognitive behavioral therapy on self-concept clarity, depression, anxiety and stress, and self-esteem in students with love trauma syndrome. Quarterly Journal of Psychological Studies, 14(3): 131-147. (Text in Persian). 
Rajabi, S., Joukar, M., & Alimoradi, K. (2018). The effectiveness of trauma specific cognitive-behavioral therapy on reducing love fouced syndromes in college students. Biannual Journal of Applied Counseling, 8(1): 79-96. (Text in Persian).
Ramak, N., Ghaemi, M., & Sangani, A. (2017). Investigating coveralls, communication skills, and attitudes toward the opposite sex of single girls. First International Conference on Culture, Psychopathology and Education, Tehran, Al-Zahra University. (Text in Persian).
Rosse, R. B. (1999). The love trauma syndrome: free yourself from the pain of abroken, Perseus Publishing; A Member of the Perseus Books Group.
Sarabi, P., Parvizi, F., Kakabaraee, K., Babaei Garmkhani, M., & Kalhori, N. (2019). Effectiveness of reality therapy on self-esteem of elderly couples afflicted with depression. Journal of Rooyesh, 8(2): 203-210. (Text in Persian).
Sarvgad, S. (2013). Psychometric properties of the ambivalent sexism inventory for college students. Psychological Models and Methods Journal, 12(3): 11-27. (Text in Persian). 
Shariatipour, S., Barabadi, H., & Heydarnia, A. (2019). The effectiveness of reality therapy based on choice theory on psychological capital of orphan adolescent girls. Journal of Counseling Research,18(71): 36-59. (Text in Persian).
Tavasoli, Z., Aghamohammadin Sherbaf, H. R., Sepehri Shamloo, Z., & Shahsavari, M. (2018). Effectiveness of group reality therapy on love trauma syndrome and overall performance assessment of people failed emotionally. The Journal of Applied Psychology, 12(1): 83-102. (Text in Persian).
Waddell, N. (2018). Better off alone? Ambivalent sexism moderates the association between relationship status and life satisfaction among heterosexual women and men. Journal of  Sex Roles, 80(13): 347-361.
Yao, Y.W., Chen, P.R., Li, C. H., & Hare, T. A. (2017). Combined reality therapy and mindfulness meditation decrease intertemporal decisional impulsivity in young adults with Internet gaming disorder. Journal of Computer in Human Behavior. 68(5): 210-216.