اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی شاندیز، مشهد، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

5 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

6 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد، شهرکرد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در شش‌ماهه اول سال 1397بودند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند، به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 15نفر و کنترل 15نفر گمارده شدند. گروه آزمایش مشاوره گروهی بر اساس رویکرد واقعیت درمانی گروهی را در 8 جلسه 120دقیقه‌ای در هر هفته دو جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف گلیک و فیسکه، استفاده شد. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از از آزمون تحلیل کوواریانس یک‌راهه در متن مانکوا استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش‌آزمون، بین میانگین نمرات پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل در مؤلفه‌های دو سوگرایی به جنس مخالف (نگرش خصمانه و خیرخواهانه) تفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش می‌توان گفت که واقعیت درمانی گروهی بر کاهش نگرش خصمانه و خیرخواهانه نسبت به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Reality Group Therapy on Attitudes to the Opposite Sex in Female Students with love Trauma Syndrome

نویسندگان [English]

  • sara karimi 1
  • javad jahan 2
  • Kamran Pourmohammad ghouchani 3
  • Fatemeh azadi 4
  • morteza alizadeh 5
  • yusef RanjbarSudejani 6
1 Master of Family Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 departmen of education farhangian univercity kermanshah iran
3 Master of General Psychology, Shandiz Non-Profit Non-Profit Higher Education Institute, Mashhad, Iran.
4 Azad Islamic University,Beranch of center tehran
5 Master of Psychology and Exceptional Children Education, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
6 Young Researchers and Elite Club, Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

This research was aimed to investigating the effectiveness of reality group therapy on attitudes to the opposite sex in female students with love trauma syndrome. The research was a semi-experimental one with pretest-posttest design and control group. The research population includes all the female students with love trauma syndrome who referred to Islamic azad university of Shahrekord’s student advisory center in2018. 30people selected in the form of voluntary purposive method, were selected and randomly assigned to experimental and control groups each of which included 15people. The subjects of the experimental group received the reality group therapy program during eight 120-min sessions 2sessions a week.The control group was put in the waiting list. Ambivalent Sexism Inventory Questionnaire Glick & Fiske were used for collecting information. One-way covariance analysis was used for analyzing the data. The results of the study revealed a significant difference between the post-test scores of the experimental and control groups in terms of the components of attitudes to the opposite sex(attitudes hostile & benevolent). reality group therapy on reducing the attitudes to the opposite sex in female students were effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • love trauma syndrome
  • opposite sex
  • reality therapy
  • Students