اثربخشی آموزش مبتنی بر مداخلات شناختی رفتاری بر خودافشاگری زناشویی زوجین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خودافشاگری زناشویی زوجین بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی (پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه‌ی آماری را کل زوجین مراجعه‌کننده به یکی از مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1395 تشکیل دادند. از میان زوجین 32 زوج دارای خودافشاگری زناشویی پایین براساس مصاحبه انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آموزش شناختی-رفتاری برای گروه آزمایش طی 9 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای اعمال شد، در حالی‌که گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. ابزار استفاده شده در این پژوهش، مصاحبه‌ی تشخیصی و پرسشنامه خودافشاگری زناشویی وارینگ و همکاران بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس دوراهه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری دوراهه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که درمان شناختی-رفتاری به طور معناداری میزان خودافشاگریی زناشویی را افزایش داده است. همچنین نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری بر افزایش خودافشاگری ارتباطی، مالی، جنسی و عدم توازن تأثیر داشته است. اما تأثیر جنسیت و تأثیر تعاملی درمان شناختی-رفتاری و جنسیت بر خودافشاگری زناشویی و ابعاد آن معنی‌دار نبود. براساس نتایج به دست آمده، آموزش مبتنی بر مداخلات شناختی-رفتاری می‌تواند جهت تعدیل مشکلات زناشویی زوجین از جمله خودافشاگری پایین به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training Based Cognitive-Behavioral Therapy on Couple’s Marital Self-Disclosure

نویسندگان [English]

  • Saeed Ariapooran 1
  • Arezo Eskandari 2
1 Department of Psychology, Malayer University, Malayer, Iran
2 department of psychology, Malayer University, Mlayer, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on couple’s marital self-disclosure. The research method was semi-experimental (pretest, posttest with control group). The statistical population consisted of all couples referring to one of the counseling centers of Isfahan in 2015. Of these couples, 32 couples with low marital self-esteem scores were selected based on interviews and were randomly assigned to experimental and control groups. CBT was applied for experimental group during the nine 90-minute sessions, while the control group did not receive any treatment. The instruments used in this study were diagnostic interview and Waring et al marital self-disclosure questionnaire. Two-way Analysis of Covariance (ANCOVA) and two-way Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) were used for analyzing the data. The results showed that CBT has been significantly increased the couple’s marital self-disclosure. Also, results indicated that CBT has significantly been increased the relational, financial, sexual and imbalance self-disclosure. But the effect of gender and the effect of interaction between gender and CBT on marital self-disclosure and its dimensions weren’t meaningful. Based on the results, training based Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) can be used for moderating the couples' marital problems, including low self-disclosure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CBT
  • marital self-disclosure
  • couples