اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه مهرورزی به خود بر شکوفایی زنان یائسه -1866

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه مهرورزی به خود بر شکوفایی زنان یائسه انجام شد. پژوهش حاضر یک مداخله شبه تجربی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری تمامی زنان یائسه 55-47 ساله مراجعه‌ کننده به مرکز بهداشتی درمانی گلشهر شهر چهاردانگه در بهار سال 1397 بودند که از بین آنها 30 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه شکوفایی را در مرحله پیش آزمون تکمیل کردند و سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در 8 جلسه دو ساعته بصورت هفتگی درگروه درمانی مبتنی بر مهرورزی به خود شرکت نمودند. پس از پایان درمان، هر دو گروه در مرحله پس آزمون و پیگیری مجددا ارزیابی شدند. نتایج حاصل از طرح آمیخته تحلیل واریانس عاملی و اندازه‌گیری مکرر نشان داد که گروه درمانی به شیوه مهرورزی به خود بر شکوفایی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری اثر داشت. همچنین این درمان بر مؤلفه های هیجانات مثبت، روابط، معنا و پیشرفت شکوفایی نیز اثر گذار بود و موجب افزایش معنی دار آنها درگروه آزمایش گردید و اثر درمان به جز مؤلفه روابط در مورد سایر مؤلفه ها دردوره پیگیری نیز حفظ شد. پیشنهاد می شود درمانگران از این نوع درمان جهت افزایش شکوفایی در دوران انتقالی یائسگی و رفع پاره ای ازمشکلات زنان یائسه بهره بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group self-compassion focused therapy on flourishing in menopausal women

نویسندگان [English]

  • Atefeh Dolatabadi 1
  • Forough Jafari 2
  • Rozita Zabihi 2
1 Master of clinical psychology
2 Department of Psychology, Faculty of educational science and psychology, Islamic Azad University, Islamshahr branch, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of group self- compassion focused therapy on flourishing in menopausal women. The present study was a quasi-experimental interventional pre-test, post-test with control group and two months’ follow-up period. The statistical population of all 47-55 year-old menopausal women referred to Golshahr’s Health Center in the spring of 2018 in Chahardangeh city. Among them, 30 participants were selected by available sampling method and then randomly were replaced in two 15- participant groups of control and experimental. Both groups completed the flourishing questionnaire in the pre-test and then participants in the experimental group participated in 8 two-hour sessions on a weekly basis in group self- compassion focused therapy. After the end of treatment, both groups were re-evaluated in post-test and follow-up stages. The results of mixed model of ANOVA and repeated measures showed that group self- compassion focused therapy has been effective on flourishing in experimental group in post-test and follow-up. Also this treatment affected all the components of flourishing such as positive emotions, relationships, meaning and achievement and caused a significant increase in the components in the experimental group. This effect was preserved, except in the component of relationships with other components in the follow-up period. It is suggested to the therapist to use this type of treatment in enhancing women's flourishing in menopausal transition and also elimination some of the problems in menopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flourishing
  • group therapy
  • menopausal women
  • self-compassion