مقایسه اجتناب‌تجربی و تحمل‌آشفتگی‌هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه اجتناب‌تجربی و تحمل‌آشفتگی‌هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی بود. روش این پژوهش علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان(معتاد و غیرمعتاد) ساکن شهر کرمانشاه در پاییز 1397 بود. برای هر گروه 30 زن به روش نمونه‌گیری در دسترس از جامعه آماری فوق و 30 زن غیرمعتاد از اعضای خانواده و وابستگان درجه اول به عنوان گروه مقایسه انتخاب و با توجه به معیارهای ورود همتا شدند و با حضور پژوهشگر به پرسش‌نامه‌های اجتناب تجربی و تحمل‌آشفتگی‌هیجانی پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده نیز با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد که زنان وابسته به مواد در میانگین نمرات اجتناب‌تجربی و مؤلفه‌های تحمل، جذب، تنظیم، با گروه عادی تفاوت معناداری داشت. این نتایج آشکار کرد که زنان وابسته به مواد نسبت به گروه عادی از اجتناب تجربی بیشتر و تحمل‌آشفتگی‌هیجانی پایینتری برخوردارند. بنابراین پیشنهاد می‌شود از مداخلات درمانی و آموزشی جهت کاهش اجتناب‌تجربی و افزایش مهارت‌های تحمل‌آشفتگی هیجانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Experiential Avoidance and tolerance of emotional disturbances in women substance abuse and normal women

نویسندگان [English]

  • niloofar mikaeili 1
  • shirin ahmadi 2
  • hanieh ghavamilahiji 3
1 Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Iran.
2 ardabil
3 ardabil
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the Experiential Avoidance and tolerance of emotional disturbances in women with substance abuse and normal. This research was a causal-comparative study. The statistical population of the study consisted of all women (addicted and non-addicted) Residents of Kermanshah city in the fall of 2018. For each group, 30 women were selected by available sampling from the statistical population and 30 non-addicted women from family members and first degree affiliated as comparative groups and matched according to entry criteria and with the presence of the researcher responded to the experimental avoidance and emotional distress tolerance questionnaires.The collected data were analyzed by means of descriptive statistics and Analysis of one-way variance (ANOVA). Results showed that women substance dependency in experiential avoidance scores and component tolerance, absorption, regulation, had a significant difference with the normal group. These results revealed that women substance dependency compared to normal avoidance further experimental and emotional distress tolerance are lower. Therefore, it is suggested that therapeutic and educational interventions be used to reduce the experimental avoidance and increase the emotional distress tolerance skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experiential Avoidance
  • tolerance of emotional disturbances
  • Substance Dependency