رابطه میان سبک های دلبستگی و مشکلات بین فردی در افراد بزهکار: نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجانی و حل مسأله اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، دانشکده ورانشناسی و علوم تربیتی

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی تهران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و حل مسأله اجتماعی در روابط میان سبک های دلبستگی با مشکلات بین فردی افراد دارای سابقه بزهکاری بود. روش پژوهش توصیفی با طرح همبستگی مبتنی بر تحلیل مسیر بود. جامعه پژوهش شامل مردان دارای سابقه بزهکاری شهر شیراز بود که در زمستان 1396 در دامنه ی سنی 20 تا 30 سال قرار داشتند. نمونه ی پژوهش با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب گردید و 320 شرکت کننده وارد تحلیل نهایی شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سبک های دلبستگی، شاخص روابط با همسالان، فرم کوتاه پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان و فرم کوتاه پرسشنامه حل مسأله اجتماعی استفاده شد. داده ها با روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این بود که مدل علّی از برازش مناسبی برخوردار بود. طبق یافته ها، هر دو سبک دلبستگی ایمن و ناایمن به واسطه افزایش نظم جویی هیجان سازگارانه و حل مسأله کارآمد، تبیین کننده ی کاهش مشکلات بین فردی بودند. همچنین، هر دو متغیر نظم جویی هیجان ناسازگارانه و حل مسأله ناکارآمد رابطه مستقیم و معناداری با مشکلات بین فردی افراد دارای سابقه بزهکار داشتند، اما واسطه گر رابطه سبک های دلبستگی با مشکلات بین فردی نبودند. در مجموع، در نمونه افراد دارای سابقه بزهکاری هر دو سبک دلبستگی ایمن و ناایمن به واسطه افزایش به کارگیری راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه و حل مسأله کارآمد می توانند به کاهش مشکلات بین فردی این افراد کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Attachment Styles and Interpersonal Problems of Delinquent People: The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation and Social Problem Solving

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Dehghan 1
  • Jafar Hasani 2
  • Parisa Sharifi 3
1 Kharazmi University of Tehran, Department of Clinical Psychology.
2 Associate Professor, Kharazmi University of Tehran
3 MA in Psychology, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediating role of strategies of cognitive emotion regulation and social problem solving in the relationship between attachment styles and interpersonal problems of people with delinquency history. The research method was descriptive with the correlation based on path analysis. The research population included males with a history of delinquency in Shiraz, who were 20 to 30 years old in the winter of 2018. The sample has selected by using of Snowball method and 320 participants entered into the final analysis. The data were collected by using of Colling Reid Attachment Questionnaire (RAAS), Index of Peer Relations (IPR), Cognitive Emotion, Regulation Questionnaire - Short Form (CERQ – P- Short), and Social Problem Solving Inventory Revised (SPSI-R). Data were analyzed by using of path analysis. The findings indicated that the causal model had a goodness of fit. According to the findings, both secure and insecure attachment styles explained interpersonal problems, by increasing adaptive cognitive emotion regulation and efficient problem solving. Also, both variables of maladaptive cognitive emotion regulation and inefficient problem solving had a direct and significant relationship with the interpersonal problems of people with delinquency history, but did not mediate the relationship between attachment styles and interpersonal problems. In general, in the sample of people with a history of delinquency, both of the secure and insecure attachment styles by increasing the use of adaptive cognitive emotion regulation and efficient social problem solving, can help to reduce the interpersonal problems of these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delinquency
  • problem solving
  • Attachment
  • Interpersonal problems
  • emotion regulation