تاثیر آموزش همدلی بر پایه بازی بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای کلیشه‌ای دانش آموزان طیف اوتیسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد لاهیجان

2 استاد دپارتمان روانشناسی دانشگاه گیلان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش همدلی بر پایه بازی بر مهارت‌های ارتباطی و رفتارهای کلیشه‌ای دانش‌آموزان طیف اوتیسم صورت گرفته است این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و به صورت طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان طیف اوتیسم مرکز بشارت شهر رشت در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از میان آنان نمونه‌ای به حجم 8 نفر انتخاب و دردو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش آموزش همدلی در 18 جلسه 45 دقیقه‌ای دریافت کردند، در حالی که برای گروه کنترل این آموزش ارائه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. جهت جمع‌آوری داده ها از مقیاس ارزیابی رفتارهای اتیستیک للورد و بارتلمی و مقیاس ارتباط اجتماعی اولیه نسخه ماندی و همکاران استفاده شد. نتایج آزمون یومن ویتنی نشان داد که آموزش همدلی در افزایش مهارت‌های ارتباطی و کاهش رفتارهای کلیشه‌ای دانش‌آموزان اتیستیک تاثیر دارد. براساس نتایج پژوهش حاضر، می‌توان ازآموزش همدلی بر پایه‌ی بازی برای افزایش مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان به عنوان یک روش مکمل برای بهبود رفتارهای اتیستیک استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Game-Based Empathy Training on the Communication Skills and Stereotypical Behaviors of Students in the Autism Spectrum

نویسندگان [English]

  • fahimeh kazemi 1
  • Abbas Abolghasemi 2
1 Graduated from Lahijan University
2 Professor Department of psychologyUniversity of Rasht
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the game-based empathy training on communication skills and stereotypical behaviors of autistic students. This quasi-experimental study was carried out as a pretest-posttest with control group. The statistical population of this study included all students of the Besharat autism spectrum center of Rasht city in the academic year of 2015-2016. Among them, a sample of 8 people was selected and placed in two experimental and control groups. Both groups were pre-test and the examination group received empathy training in 18 sessions of 45 minutes, while the control group did not receive this training, and at the end, a post-test was performed for both groups. To collect the data, Lelord – Barthelemy's Autistic Behavior Evaluation Scale and the Early Social Communication scale of the Mundy et al. were used. The results of Mann Whitney test showed that empathy education is effective in increasing communication skills and reducing the stereotypical behavior of autistic students. Based on the results of this study, it is possible to use game-based empathy training to enhance student communication skills as a complementary method for improving autistic behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism
  • communication skills
  • empathy
  • stereotyped behavior