تأثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش ذهن مشفق بر علائم افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان بود. طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 315 دانشجوی دختر با اختلالات خلقی بودند که در سال 97-1396 به مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا مراجعه‌‌ کرده بودند. از طریق غربالگری 78 دانشجو دارای نشانگان افسردگی (اخذ نمره بالاتر از20 در پرسشنامه افسردگی بک) شناسایی شدند که از بین آنها تعداد 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایابی شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای در هفته دو بار تحت آموزش گروهی ذهن مشفق قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس نشخوارخشم (ساخودولسکی و همکاران) و پرسشنامه افسردگی ویرایش دوم (بک و همکاران) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن مشفق بر افسردگی دانشجویان تأثیر داشته ولی نمرات نشخوارخشم تغییر نیافت. بنابراین، می‌توان از آموزش ذهن مشفق بعنوان روشی مؤثر در کاهش نشانگان افسردگی دانشجویان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Compassionate Mind Training on Depression and Anger rumination in Students with Depression Symptoms

نویسندگان [English]

  • yasaman savari 1
  • hossein mohagheghi 2
  • mosaieb yarmohammadivasel 2
  • mehrnoush esbati 3
1 M.A. in Psychology, Faculty of Economic and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor, department of psychology ,Faculty of Economic and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Ph.D. in psychology, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of compassionate mind training on depression and anger rumination in students with depression symptoms. This study employed a semi-experimental method and used a pre-test, post-test design with experimental and control groups. The statistical population consisted of 315 female students with mood disorders that were referred to the counseling center of Bu-Ali Sina University in 2016-2017. Through screening, 78 students were identified with depression syndrome (scored above 20 in Beck Depression Inventory); among them, 30 subjects were randomly selected and placed in two experimental and control groups of 15. The experimental group received 8 sessions of 90 minutes Compassionate Mind training twice a week and the control group was given no intervention. The tools of this study were anger rumination scale (Sukhodolsky, et al), and Beck depression inventory (Beck, et al). Results of covariance analysis showed that compassionate mind training decreased depression but there was no statistically significant reduction in anger rumination scores. Therefore, compassionate mind training can be used as effective method to decrease depression symptoms in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger rumination
  • compassionate mind training
  • Depression