تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر ارتقای بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی/دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

چکیده:
طرحواه‌درمانی، درمانی است ابتکاری وتلفیقی که هدف اصلی آن تغییرو بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه وکمک به توسعه طرحواره های سالم است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بربهزیستی اجتماعی وادراک اعتماد اجتماعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مرد دانشگاه تهران بودند که ازمیان آنها نمونه مورد نیاز پژوهش به صورت دردسترس انتخاب شدند. از میان دانشجویان پاسخ دهنده به پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز و ادراک اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف که نمرات پایین تری کسب کردند،20 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. 12 جلسه طرحواره‌درمانی (هر جلسه ۹۰ دقیقه) برای گروه آزمایش اجرا شد، سپس به منظور تعیین اثربخشی مداخله، نمرات افراد در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه‌های بهزیستی اجتماعی و پرسشنامه ادراک اعتماد اجتماعی ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس یک راهه تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که طرحواره‌درمانی گروهی می تواند به طور معناداری موجب بهبود بهزیستی‌اجتماعی و ادراک اعتماد‌اجتماعی افراد گردد. طرحواره درمانی گروهی را می توان به عنوان یک مداخله موثر در کنار سایر درمان هایی که به منظور بهبود مشکلات افراد در روابط اجتماعی ارائه می شوند مد نظر قرار داد.
کلید واژه: ادراک اعتماد اجتماعی ، بهزیستی اجتماعی ، طرحواره درمانی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Schema Therapy in Promoting Social Well-being and Perception of Social Trust in University Students

نویسندگان [English]

  • Zohre Azizi 1
  • Majid Saffarinia 2
1 Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology/PNU/
چکیده [English]

Abstract:
Schema therapy is an innovative and integrated therapy that focuses on changing and improving early maladaptive schema and helping to develop healthy schema. The purpose of this study was to determine the effectiveness of group schema therapy on social well-being and perceived social trust. The statistical population of the study was Tehran university students among whom the required sample of research was selected as available. Of the students who responded to the Keys Social well-being Questionnaire and perception of the social trust Questionnaire, who scored lower, 20 were selected and randomly divided into two groups of experimental and control. Twelve sessions of the Schema Therapy (session: 90 Minute) were performed for these individuals. Then, in order to determine the effectiveness of the intervention, the scores of people in the pre-test and post-test stages were evaluated using social well-being questionnaire and perception of the social trust Questionnaire. Data were analyzed using one-way analysis of variance. The findings showed that group schema therapy could significantly improve social well-being and social trust perception. A group schema therapy can be considered as an effective intervention along with other treatments that are designed to improve people's social problems.


Key words: Perception of social trust, schema therapy, social well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Perception of social trust
  • schema therapy
  • social well-being