رابطه بین احساس تنهایی و نوموفوبیا به‌واسطه‌گری بهزیستی معنوی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین احساس تنهایی و نوموفوبیا به‌واسطه‌گری بهزیستی معنوی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه الزهراء در سال تحصیلی 96-1395 بود که تعداد آن‌ها حدود 1100 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی و حجم نمونه 300 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه نوموفوبیای یلدریم و کوریا، مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ‌سالان دی‌توماسو و همکاران و بهزیستی معنوی دهشیری بود. از آزمون تحلیل مسیر به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بهزیستی معنوی نقش واسطه‌گری بین احساس تنهایی و نوموفوبیا دارد. همچنین، تغییرات واریانس نمرات نوموفوبیا با واسطه‌گری بهزیستی معنوی توسط متغیر احساس تنهایی در بین دانشجویان دختر قابل تبیین می-باشد. بنابراین برنامه‌ریزی جهت ارتقای بهزیستی معنوی دانشجویان می‌تواند نقش مهمی در کاهش نوموفوبیا به‌واسطه کاهش احساس تنهایی آنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship Between loneliness and Nomophobia ith the Intermediating Role of Spiritual Well-Being among Students of Alzahra University

نویسندگان [English]

  • zakiye panahi ghashe tuti 1
  • zohreh khosravi 2
  • Azam Farah Bijari 2
1 psychology, alzahra university, tehran, iran
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the relationship between loneliness and nomophobia with the intermediating role of the aspects of spiritual well-being. This research is a descriptive one of correlation and path analysis test. The research population includes all the girl university students of AlZahra University living in the dormitory during the academic year 2016-2017 who were about 1100 people. Sampling method was random sampling and the sample size was selected as 300 people by using Morgan-Krejcie table. Data collection tools included Nomophobia Questionnaire (NMP-Q), Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S), and Spiritual Well Being Questionnaire (SWB). Path analysis test was used for analyzing the data. The results of data analyses showed that spiritual well-being plays an intermediating role between loneliness and nomophobia. Also, the changes of the variance of the scores of nomophobia among the girl students can be explained by the variable of loneliness and the intermediating role of spiritual well-being. Therefore, planning for promotion of spiritual well-being among the students can play an important role in decreasing nomophobia by decreasing their loneliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loneliness
  • nomephobia
  • Spiritual
  • Students