نقش عزت‌نفس آشکار و ناآشکار در پیش بینی نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان کردستان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی ارتباط و ناهمخوانی عزت‌نفس آشکار و ناآشکار با نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی بود. پژوهش حاضر یک مطالعۀ توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان در سال تحصیلی 97-96 بودند. 95 نفر دانشجو با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه در این پژوهش به‌عنوان نمونه شرکت کردند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل مقیاس عزت نفس روزنبرگ، مقیاس ترجیحِ حروف الفبای نام، پرسشنامۀ افسردگی بک، مقیاس افکار خودکشی بک و مقیاس احساس تنهایی بود. با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانۀ سلسله مراتبی، نتایج نشان داد، عزت‌نفس آشکار رابطۀ معکوسی با نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی دارد. عزت‌نفس آشکار و ناآشکار به‌طور همزمان، ارتباط معناداری با افکار خودکشی نشان دادند. به‌علاوه، ناهمخوانی بین عزت‌نفس آشکار و ناآشکار، ارتباط مثبت معناداری با نشانگان افسردگی و افکار خودکشی نشان داد. جهت ناهمخوانی نیز پیش‌بینی‌کنندۀ مهمی بود. بر این اساس، عزت‌نفس آسیب‌دیده، ارتباط معنادارِ پایایی با افزایش سطح نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی داشت، درحالی‌که عزت‌نفس دفاعی یا شکننده، فاقد چنین ارتباطی بود. درمجموع، یافته‌های این تحقیق، بینش جدیدی به ارتباط عزت‌نفس آشکار و ناآشکار با نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی فراهم آورد. ازاین‌رو مدل‌هایی که در سبب‌شناسی نشانگان درونی‌سازی تنها عزت‌نفس آشکار را در نظر می‌گیرند و اثرات عزت‌نفس ناآشکار را نادیده گرفته‌اند بایستی مورد بازنگری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Implicit and Explicit Self-esteem in Predicting Depression Syndromes, Suicidal Ideation and Loneliness

نویسنده [English]

  • Bahram Maleki
Dept. of education, Farhangian University of Kurdistan.
چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the relationship, and discrepancy between explicit and implicit self-esteem, with depression syndromes, suicidal ideation, and loneliness. The present study was a descriptive correlational study. The statistical population include all of the Farhangian University of Kurdistan students in the academic year 2017-2018. 95 volunteers participated using a voluntary sampling method in this research. Measurement tools included the Rosenberg Self-Esteem Scale, Name Initial Preferences Task, Beck Depression Inventory, beck suicide ideation Scale, and Loneliness Scale. The results with hierarchical multiple regression analyses indicated that explicit but not implicit self-esteem was negatively associated with depression syndromes, suicidal ideation, and loneliness. Simultaneously implicit and explicit self-esteem was associated with suicidal ideation. Furthermore, the size of the discrepancy between implicit and explicit self-esteem was positively associated with depression syndromes, suicidal ideation, and loneliness. In addition, the direction of the discrepancy was an important: damaged self-esteem was consistently associated with increased levels of depression syndromes, suicidal ideation, and loneliness, while defensive self-esteem was not. In sum, these findings provided a new insight into the relationship of implicit and explicit self-esteem with depression syndromes, suicidal ideation, and loneliness. Therefore, conceptual models that include only explicit self-esteem and neglect the effects of implicit self-esteem need to be re-evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression Syndromes
  • Explicit Self-esteem
  • Implicit Self-esteem
  • Loneliness
  • Suicidal Ideation