بررسی رابطه ابعاد خشم و ویژگی های انحرافی شخصیت با پرخاشگری سایبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی بالینی، دانکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلیف اردبیل، ایران

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پرخاشگری سایبری رفتارهای پرخاشگرانه‌ای هستند که در فضای سایبری به صورت مخفیانه اتفاق می‌افتد و چهره به چهره نیستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی ابعاد خشم و ویژگی های انحرافی شخصیت با پرخاشگری سایبری در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه پژوهش شامل 220 دانشجو بود که به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از میان دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 97- 96 در دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ابعاد خشم، انحراف شخصیت و پرخاشگری سایبری استفاده شد. داده‌های گرد‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که پرخاشگری سایبری با خشم بیرونی و خشم انگیختگی از ابعاد خشم و بدنام سازی، اعمال خصمانه و سلطه‌گری از انحراف شخصیت همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که ابعاد خشم و انحراف شخصیتی می‌توانند 22 درصد از پرخاشگری سایبری را پیش-بینی کنند. به نظر می‌رسد هرچه خشم و انحرافات شخصیتی در افراد بالاتر باشد احتمال انجام رفتارهای پرخاشگرانه در اینترنت بیشتر است لذا پیشنهاد می‌گردد که دانشگاه ها کارگاه هایی را جهت کاهش پرخاشگری های اینترنتی با تاکید بر کنترل مولفه های خشم و انحراف شخصیتی برگزار نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Dimensions of Anger and Personality Deviance Features and Cyber Aggression

نویسندگان [English]

  • javad drodi 1
  • sajjad basharpoor 2
1 Faculty of education and psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Faculty of education and psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Cyber aggression is defined as aggressive behaviors that take place secretly in cyberspace, without involving a face-to-face encounter of the people involved. The aim of the present study was to investigate the relationship between dimensions of anger and personality deviance features and cyber aggression among university students. This was a descriptive, correlational study, and the sample included 220 students studying at the University of Mohaghegh Ardabili during the 2017/18 academic year, which were selected by cluster random sampling. In order to collect data, we used the dimensions of anger, personality deviance and cyber aggression questionnaires. The collected data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. Our results showed that cyber aggression had a positive correlation with external anger and anger arousal, two dimensions of anger, and stigmatization, hostile acts and domination, dimensions of personality deviance. The results of regression analysis showed that dimension of anger and personality deviance could predict 22 percent of cyber aggression. It seems that higher rates of anger and personality deviances will increase the possibility of aggressive behaviors on the Internet and Cyberspace. Therefore, it is suggested that universities set up workshops to reduce online aggression with an emphasis on controlling components of anger and personality deviance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyber aggression
  • external anger
  • personality deviance