اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله‌ای دختران در شرف ازدواج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه غیر انتفاعی رفاه، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه غیر انتفاعی رفاه، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه غیر انتفاعی رفاه، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله‌ای دختران در شرف ازدواج انجام شد. روش مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشکده نقشه‌برداری وجغرافیای دانشگاه تهران بود که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند (ملاک‌های ورود و خروج) و از طریق مصاحبه، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به نسبت یکسان گمارده و به پرسشنامه‌های "طرحواره یانگ (فرم کوتاه) و سبک‌های مقابله‌ای" در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. مداخله گروهی به روش شناخت درمانی مایکل فری در 12 جلسه 1 ساعته (هر هفته 2 جلسه) بر روی گروه آزمایش اجرا شد؛ درحالی که اعضای گروه کنترل هیچگونه مداخله درمانی را دریافت نکردند. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین نمرات پس‌آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله‌ای تفاوت معنی‌داری وجود دارد. با استناد به یافته‌های حاصل از پژوهش پیشنهاد می‌شود، جهت تعدیل میزان طرحواره‌های ناسازگار اولیه (بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت‌های مختل، دیگرجهت-مندی و گوش به زنگی و بازداری) و راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار و افزایش راهبرد مقابله‌ای مسئله‌مدار دختران در شرف ازدواج از شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Cognitive Therapy by Michael Ferry on Reducing Initial Maladaptive Schemes and Coping Strategies for Girls in the Spade of Marriage

نویسندگان [English]

  • fatemeh farhadi 1
  • Ghazal Zandkarimi 2
  • Mirsaeid Jafari 3
1 MSc Counseling and Guidance
2 Assistant Professor
3 Assistant Professor
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of group cognitive therapy by Michael Ferry on modifying early maladaptive schemas and coping strategies of married girls. The study was a semi experimental design with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study consisted of all female students of the Department of Cartography and Geography of Tehran University. Among them, 30 were selected by purposeful sampling (entry and exit criteria) and interviewed and randomly divided into two experimental groups And control were assigned the same proportion and responded to the Yang Scheme (short form) and coping styles questionnaires in two stages of pre-test and post-test. Group intervention by Michael Frey Cognitive Therapy was performed in 12 sessions of 1 hour (2 sessions per week) on the experimental group, while control group members did not receive any treatment interventions. The results of multivariate analysis of covariance showed that there is a significant difference between the two groups in the pre-test and post-test scores with the control of the effect of pretest on the variables of the initial maladaptive schemas and the coping strategies. Based on the findings of the research, it is suggested to adjust the amount of early maladaptive schemas (cuts and exclusion, self-regulation and impaired performance, disturbances, disability, and hearing impairment and inhibition) and coping strategies An emotional and increased strategy of coping with married girls was used to group cognitive therapy using Michael Frey's method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Cognitive Therapy
  • Scheme
  • Michael Ferry
  • Coping