اثربخشی آموزش برنامه افق زمانی بر تاب‌آوری و ناگویی هیجانی مادران کودکان ناشنوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی

چکیده

پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی اثربخشی آموزش برنامه افق زمانی بر تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در مادران کودکان ناشنوا در شهر تهران انجام شد. این پژوهش، یک مطالعه شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه شاهد بود. در این پژوهش 30 نفر از مادران ناشنوا شرکت داشتند که به روش نمونه‌گیری در دسترس از مدرسه باغچه‌بان شماره 5 در شهر تهران انتخاب شده بودند. آزمودنی‌ها به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند به نحوی که هر گروه از 15 نفر تشکیل شده بود. گروه آزمایش در 10 جلسه آموزش برنامه افق زمانی (هفته‌ای 2 جلسه؛ هر جلسه 60 دقیقه‌) شرکت کردند در حالی ‌که به گروه شاهد در لیست انتظار قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش مقیاس تاب‌آوری و مقیاس ناگویی هیجانی بودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش برنامه افق زمانی اثر معناداری بر تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در مادران کودکان ناشنوا داشت. همچنین نتایج بیانگر اثر معنادار آموزش برنامه افق زمانی بر همه خرده‌مقیاس‌های ناگویی هیجانی (دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی) در آزمودنی‌ها بود. بنابراین، برنامه‌ریزی به منظور استفاده از آموزش برنامه افق زمانی برای مادران کودکان ناشنوا اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Time Perspective Program Training on Resiliency and Alexithymia in Mothers of Deaf Children

نویسندگان [English]

  • mohammad ashori 1
  • Alireza Erabi 2
1 Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A. Student in Psychology, Department of Psychology
چکیده [English]

The aim of present research was to investigate of the effectiveness of time perspective program training on resiliency and alexithymia in mothers of deaf children in Tehran city. This study was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The participants were 30 mothers of deaf children from number 5 Baghchehban elementary school in Tehran city that selected by convenient sampling method. Subjects were divided into experimental and control groups, each group consisting of 15 mothers. The experimental group participated in time perspective program training in 10 sessions (two sessions weekly; each lasts for 60 minutes), while control group was kept in waiting-list. The instruments of this research were Resiliency scale and alexithymia scale. Multivariate analysis of covariance was used for analyzing the data. The results showed that time perspective program training had a significant effect on the resiliency and alexithymia in mothers of deaf children. The results also revealed that time perspective program training had a significant effect on all subscales of alexithymia (difficulty in emotions identification, difficulty in emotions description, objective thinking) in these subjects. Therefore, planning in order to time perspective program training for mothers of deaf children has special importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • Deaf children
  • Resiliency
  • Time Perspective