رابطه آسیب های دوران کودکی و تجارب تجزیه ای با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روان شناسی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،قزوین،ایران

2 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،قزوین،ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

اینترنت کیفیت زندگی و بهزیستی بسیاری از افراد را ارتقا می‌دهد امّا استفاده بیش از اندازه از آن پیامدهای نامطلوبی برای سلامت روان و رشد آنان دارد . هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان آسیب‌های دوران کودکی وتجارب تجزیه‌ای با اعتیاد به اینترنت بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در سال تحصیلی 1396-1395 بود.295 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های مورد نظر پاسخ دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه تجارب تجزیه ای برنشتاین و پوتنام وپرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی فاطمه نوروزی چهار قلعه بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون چند متغیره استاندارد انجام شد. نتایج نشان داد که در پسران و در دختران واریانس اعتیاد به اینترنت باآسیب های کودکی و تجارب تجزیه ای تبیین می شود. همچنین تحلیل رگرسیون در دو گروه دختر و پسر به تفکیک نشان داد که بین دو گروه از لحاظ اعتیاد به اینترنت و متغیرهای پیش بین آن تفاوت وجود دارد. در دختران هردو متغیر پیش بین، قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت هستند اما در پسران تنها آسیب های کودکی قدرت پیش بینی دارد و این رابطه در پسران قوی تر از دختران است. بنابراین به منظور پیشگیری و درمان اعتیاد به اینترنت می توان مداخله هایی با تمرکز بر آسیب های کودکی و تجارب تجزیه ای انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The association between childhood traumas and dissociative experiences with internet addiction in students of International University of Imam Khomeiny

نویسندگان [English]

  • Seyede Mansourh Hakak 1
  • Shokofe Kazemi 2
  • alireza kakavand 3
1 Master of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Master of Psychology , departman of psycology,social faculty,international university of ImamKhomeiny,Qazvin,Iran
3 Associate Professor of Psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Internet use enhances life quality and wellbeing for many people; however, excessive use can result in
many undesirable outcomes for healthy development and mental health.The purpose of this study was to investigate the association between childhood traumas and dissociative experiences with internet addiction.The study method was descriptive-correlational.The population of this study included all students of International University of Imam Khomeiny, in the academic year 1395-1396. 295 students were selected by random sampling. The study tools were Young internet addiction, Bernstein & Putnam dissociative expriences and NorouzyCharghalechild abuse and neglect.The data were analyzed by Pearson correlation and standard multiple regression. The results demostrated that correlation between internet addiction with childhood traumas subscales(neglect,physical,affective and sexual abuse) were positively significant. More correlation was with sexual abuse.The correlation of all of dissociative expriences subscales(amnestic dissociation and absorbtion) except derealization were positively significant. Also regression analyze for girls and boys showed that two groups were different in internet addiction and predictors.both of childhood traumas and dissociative experiences predicted internet addiction in girls but just childhood traumas could predict internet addiction in boys however this relationship was stronger in boys.So interventions, focused on childhood traumas and dissociative expreinces can prevent and treate internet addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childhood traumas
  • dissociative experiences
  • internet addiction