مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران

4 دانشگاه

5 گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش نوجوانانی بودند که در سال 1396 به مراکز مشاوره و روانشناسی، خدمات روان-پزشکی و همچنین مراکز مربوط به اورژانس‌های خودکشی در تهران مراجعه نمودند و از میان آن‌ها تعداد 45 نفر به روش نمونه-گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل در انتظار درمان، جای داده شدند. هر دو گروه آزمایش در طی 8 جلسه، هفته‌ای دو جلسه 90 دقیقه‌ای، به‌صورت گروهی تحت درمان قرار گرفتند. پرسشنامه‌ی افکار خودکشی (BSSI) پیش از آغاز درمان و پایان جلسات درمان به‌طور گروهی اجرا شد. نتایج نشان داد که مدل لینهان اثربخشی بیشتری در کاهش افکار خودکشی نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی، نسبت به مدل گراس دارد و این اثربخشی بعد از گذشت دو ماه از آموزش، همچنان پایدار است. دو مدل آموزش مهارت تنظیم هیجان به دلیل مؤلفه‌های مشترک درمان بر کاهش افکار خودکشی موثر بودند. در مجموع، نتایج حاکی از اثربخشی بیشتر مدل لینهان بر افکار خودکشی بود. بنابراین می‌توان از آن در جهت بهبود افکار خودکشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of emotion regulation skills training based on Gross Model and Linehan Model on suicidal thoughts in adolescents with borderline personality disoerder

نویسندگان [English]

  • Seyede Samera Hoseini omam 1
  • mahmood najafi 2
  • Shahrokh Makvand Hosseini 3
  • mojgan salavati 4
  • Ali Mohammad Rezaei 5
1 department of clinical psychology, Faculty of Psychology & Educational sciences , Semnan University , Semnan, Iran.
2 assistant professor of clinical psychology, Faculty of Psychology & Educational sciences , Semnan University , Semnan, Iran..
3 Department of clinical psychology, Faculty of psychology and educational sciences, Semnan University, Semnan, Iran
4 university
5 Department of Educational Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the study is to compare effectiveness of emotion regulation skills training based on Gross Model and Linehan Model on suicidal thoughts in adolescents with borderline personality disorder. This is an experimental study with pre-test, post-test and control group and two-month follow-up. The study population included all the adolescents with borderline personality disorder that were referred to counseling centers, psychiatrists, psychiatric services as well as suicide emergency centers in Tehran city in 2017. 45 subjects were selected by random sampling method and randomly were divided into two experimental groups and one control group waiting for treatment (n=15). Both experimental groups were under treatment within 8 sessions, weekly 2 sessions of 90 minutes while the control group received no treatment. The research tool included beck scale for suicide ideation which was conducted in pre-test, post-test. Data analysis showed Linehan Model has more effectiveness in reducing the suicidal thoughts of adolescents with borderline personality disorder than Grass Model and this effectiveness was stable. According to the findings both models of emotion regulation skills training were effective due to common components of treatment on reduction of suicidal thoughts. Overall, the results indicated a more effective Linehan Model on suicidal thoughts. Therefore, it can be used to improve suicidal thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • borderline personality disorder
  • Suicidal Thoughts
  • emotion regulation
  • Gross Model
  • Linehan Model