مقایسه اثربخشی مدل درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و روش کاهش فکر خطرناک بر کاهش ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

3 گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه، ایران

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد، اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 کارشناس ارشد روان‌سنجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مدل درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و روش کاهش فکر خطرناک بر کاهش ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی انجام شد. این مطالعه از طرح‌های نیمه آزمایشی با مدل پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به وسواس فکری – عملی بود که در سال 1395 به مراکز مشاوره شهرکرد مراجعه نموده بودند. از میان آنها 48 نفر به‌صورت نمونه‌گیری داوطلبانه‌ی مبتنی بر هدف، انتخاب و سپس در سه گروه 16نفره به‌صورت تصادفی گمارده شدند. مراجعان گروه اول روش درمانی کاهش فکر خطرناک و مراجعان گروه دوم روش درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ را به‌صورت انفرادی هر درمان را به مدت 10جلسه 60دقیقه‌ای دریافت کردند. از پرسشنامه‌های "اجتناب شناختی سکستون و داگاس و آلکسی تیمیا " برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی فیشر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که هر دو روش درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و کاهش فکر خطرناک بر کاهش اجتناب شناختی اثربخش می‌باشند، اما تفاوت معناداری بین اثربخشی این دو شیوه درمانی بر کاهش ناگویی خلقی بیماران وسواسی وجود دارد. بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که روش درمانی کاهش فکر خطرناک اثربخش‌تر از روش درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ بر ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

To Compare the Effectiveness of Confrontation / encontur and Response Prevention Model with the Dangerous Ideation Reduction Method on Reducing Alexithymia and Cognitive avoidance amonge obsessive disorder Patients

نویسندگان [English]

  • Nasim pakniya 1
  • Abbas Mirzaei 2
  • Javad Jahan 3
  • yusef RanjbarSudejani 4
  • Soroor sadat Sayyah 5
1 M. A of rehabilitation counseling,university of social welfare and rehabilitation, Tehran. Iran.
2 Ms.c, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Semnan. Iran.
3 Department of Educational Sciences and Psychology, Farhangian University, Kermanshah, Iran.
4 Young and Elite Research, Club of Islamic Azad University. Shahrekord. Iran.
5 M. A of Psychometric. Islamic Azad University of Central Tehran Branch. Tehran. Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to compare the efficacy of conforantation / encontur and response prevention therapeutic model and the the dangerous ideation reduction model on reducing alexithymia and cognitive avoidance in patients with obsessive disorder. This study was a semi-experimental design with pretest-posttest model with two-month follow-up and control group. The statistical population included all Patients with obsessive who were referred to shahrekord counseling centers in 2016. 48 of them were selected by voluntary sampling and then randomly assigned to three groups of 16. Patients in the first group received the danger ideation reduction therapeutic model and the patients in the second group received the exposure and response prevention model individually for 10 sessions of 60 minutes. The questionnaires of “sexton and dugas cognitive avoidance and alexithymia” were used to collect information. For analysis of data, multivariate analysis of variance and Fisher's post hoc test were used. The results showed that both therapeutic methods of exposure and response prevention and reduction of danger ideation reduction to reduce cognitive avoidance is effective, but there was a significant difference between these two therapies on the reduction of alexithymia in people with obsessive-compulsive disorder. Based on the findings of the research, it can be concluded that the treatment method of the reduction of danger ideation reduction is more effective than the therapeutic model of exposure and response prevention and cognitive avoidance of patients with obsessive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • cognitive
  • conforantation
  • ideation
  • obsessive
اندوز، زهرا.، صاحبی، علی و طباطبایی، محمود (1384). مقایسۀ کارایی و اثربخشی «رویارویی و بازداری از پاسخ» با «درمان از طریق کاهش فکر خطرناک» در اختلال وسواس شستشو،  مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 11(2): 149-139.

آقایوسفی، علیرضا و محمدزاده آدملایی، رجبعلی (1391). ناگویی هیجانی در دانشجویان دارای مشکلات روان‌شناختی، ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، گیلان، ایران.

بابایی، مهناز.، اکبرزاده، نسرین.، نجل رحیم، عبدالرحمن و پور شهریاری، مه‌سیما (1389). تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه‌پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر، فصلنامه مطالعات روا‌ن‌شناختی، 6(1):56-43.

رنجبر سودجانی، یوسف.، شریفی، کبیر.، سیاح، سرور‌السادات و ملک محمدی‌گله، زهره ‌(1396). اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر اصلاح باورهای غیرمنطقی و کاهش اجتناب‌شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی، فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 15(۶۲): ۱۴۰-۱۶۹.

زکی‌یی، علی (1391). رابطۀ آلکسی تایمیا، باورهای غیرمنطقی، عاطفۀ مثبت و منفی با اختلال‌های روانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

شمس، گیتی.، کرم قدیری، نرگس.، اسماعیلی ترکانبوری، یعقوب و ابراهیم‌خانی، نرگس (1384). اعتبار و پایایی نسخۀ فارسی پرسشـنامۀ باورهـای وسواسـی-44، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 6(1و2) :36-23.

علمردانی صومعه، سجاد.، نریمانی، محمد.، میکائیلی، نیلوفر و بشرپور، سجاد (1396). مقایسه‌ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 13(2): 94-77.

مولایی، مهری.، جانی، ستاره.، حامدی، رحیمه و جنگی قوجه‌بیگلو، شهلا (1393). پیش‌بینی اختلال‌های شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی - جبری بر اساس سیستم فعال‌ساز مغزی و سیستم بازداری مغزی، مجله پزشکی ارومیه، 25(10): 939-931.

نریمانی، محمد.، ملکی پیربازاری، معصومه.، میکائیلی، نیلوفر و ابوالقاسمی، عباس (1395). مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مؤلفه‌های کیفیت زندگی بیماران وسواسی، مجله روان‌شناسی بالینی، 8(1): 36-25.

یعقوبی‌زاده، فریده و علیو، مجید محمود (1395). اثربخشی درمان تلفیقی رویارویی و جلوگیری از پاسخ به همراه تصحیح رمزگذاری ترجیحی مذهبی بر کاهش نشانه‌های اختلال وسواسی- اجباری(نوع شستشو)، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 12(4): 64-49.

 

Agha Yousefi, A. and Mohammadzadeh Adamla'i, R. (2011). Emotional Neutralization in Students with Psychological Problems. Sixth Student Mental Health Seminar, Gilan, Iran (Text in Persian).

Almardani Someeh, S., Narimani, M., Mikaeeli, N. and Basharpoor, S. (2017). The comparison of intolerance of uncertainty, emotion regulation in obsessive-compulsive disorder patients and normal individuals. Journal of Psychological Studies, 13(2): 77-94(Text in Persian).

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.

Andouz, Z., Sahebi, A. and Tabatabai, S. M. (2005). Comparing Efficacy and Effectiveness of ERP and DIRT Methods in Treatment of Compulsive Washing. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 11(2): 139-149(Text in Persian).

Babaee, M., Akbarzade, N., Najlerahim, A. and Pourshahriari, N. (2010). The Impact of the composed approach of cognitive -behavioral therapy and danger ideation reduction therapy on obsessive-compulsive disorder among Female university students. Journal of Psychological Studies, 6(1): 43-56(Text in Persian).

Bagby, R.M, Parker, J. D.A. and Taylor, G.J. (1994). The twenty-item Toronto alexithymia scale- I. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38(1): 23-32.

Barlow, D. H. and Hofman, S. G. (1997). Efficacy and dissemination of psychological treatment. In D.M.Clark and C. Fairburn(Eds.). Science and practice of cognitive behavior therapy.Oxford:Oxford University Press.

Cannon, R. O. (2009). Microvascular angina and the continuing dilemma of chest pain with normal coronary angiograms. Journal of the American College of Cardiology, 54(1): 877-885.

Clark, D. A. and Purdon, C. (2004). Cognitive theory and therapy of obsessions and compulsions. In M. A. Reinecke, and D. A. Clark, Cognitive therapy across the lifespan: evidence and practice (pp. 90-116). Cambridge, CambridgeUniversity Press.

Duddu, V., Isaac, M. K. and Chaturvedi, S. k. (2003). Alexithymia in somatoform and depressive disorders. . Journal of Psychosomatic Research, 17(54): 435-438.

Eikenæs, I. U. (2016). Avoidant personality disorder and social phobia. Ph.D. Thesis, University of Oslo.

Foa, E.B., Steketee, G., Grayson, J.B, Turner, R.M. and Latimer, P. R. (1984). Deliberate exposure and blocking of obsessive compulsive rituals: Immediate and long-term effects. Journal of  Behavior Therapy, 15(5):450-472.

Glass, D. J. (2012). Factor Structure of OCD: Toward an Evolutionary Neuro-Cognitive Model of Obsessive-Compulsive Disorder. A Thesis Submitted to The Department of Psychology of The State University of New York At New Paltz In Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Master of Arts In Psychology.

Jones, M. K. and Menzies, R.G (1998). Danger ideation reduction therapy (DIRT) for obsessive-compul compulsive disorder. In D.M.Clark, and G. Fairburn (Eds.). Science and practice of cognitive-behavior therapy. Oxford: Oxford University Press.

Jones, M. K. and Menzies, R. G. (1997). Danger ideation reduction therapy (DIRT) for obsessive–compulsive washers. A controlled trial. Journal of  Behavior Research and Therapy, 36(10): 959-970.

Jones, M. K. and Menzies, R.G. (2001). Danger ideation reduction therapy (DIRT) for treatment resistant compulsive washing. Journal of  Behaviour Research and Therapy, 39(8): 897-912.

Li, T. and Chan, D. (2012). How anxious and avoidant attachment affect romantic relationship quality differently: A meta-analytic review. European Journal of  Social Psychology, 42(4): 406-419.

Minnotte, K. L., Pedersen, D. and Mannon, S. E. (2010). The emotion terrain of parenting and marriage: Emotion work and marital satisfaction. The Social Science Journal, 47(4): 747-761.

Molaee, M., Jani, S., Hamedi, R and Jangi Gojebiglou, S.(2014). Predicting clusterc personality disorders (avoidant, dependent and obsessive- compulisive) according to behavioral activation and inhibition system. Urima  Medical Journal, 25(10): 931-939 (Text in Persian).

 Narimani, M., Maleki-Pirbazari, M., Mikaeili, N. and Abolghasemi, A. (2017). Appraisal of Effectiveness and Comparison of Exposure and Response Prevention Therapy and Acceptance and Commitment Therapy (ACT)-Based Training on Improving of Obsessive and Compulsive Disorder Patients' Components of Life Quality. Journal of Clinical Psychology, 8(1): 25-36(Text in Persian).

Ranjbar Sudejani,Y., sharifi, K., Sayyah, S. S. and.Malek Mohamadi Galeh, Z. (2017). Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy on Correcting Irrational Beliefs and Reducing Cognitive Avoidance of People with Obsessive Compulsive Disorder.  Journal of Counseling Research, 15 (62): 140-169(Text in Persian).

Segal, D. L., Coolidge, F. L. and Rosowsky E. (2014). Personality disorders and older adults: diagnosis, assessment and treatment. New York: Wiley.

Sexton, K.A. and Dugas, M. J. (2004). An Investigation of the Factors Leading to Cognitive Avoidance in Worry. Poster Presented at the Annual Convention of Association for Advancement of Behavior Therapy, New Orleans, LA.

Shams, G., Karam Ghadiri, N., Esmaeli Torkanbori, Y. and Ebrahimkhani, N. (2004). Validation and Reliability Assessment of The Persian Version of Obsessive Beliefs Questionnaire-44. Journal of Advances in Cognitive Science, 6 (1 and 2): 23-36 (Text in Persian).

Wheaton, M. G, Abramowitz, J.S, Berman, N.C, Riemann, B. C. and Hale,  L. R (2010). The relationship between obsessive beliefs and symptom dimensions in obsess compulsive disorder. Journal of  Behaviour Research and Therapy, 48(10): 949-954.

White, K. S., Craft, J. M. and Gervino, E. V. (2010). Anxiety and hyper vigilance to Cardiopulmonary sensations in non-cardiac chest pain patients with and without psychiatric disorders. Journal of  Behavior Research and Therapy, 48(5): 394-401.

 Yaghoubzadeh, F. and Alilo, M. M. (2017). The effectiveness of treatment of obsessive-compulsive disorder (type washing) through religious preferential encoding correction with exposure and response prevention. Journal of Psychological Studies, 12(4): 49-64(Text in Persian).

Zakiee, A. (2011). Alexithymia's relationship, irrational beliefs, positive and negative affection with mental disorder. M. A. Degree Dissertation, Razi University, Kermanshah(Text in Persian)