اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی، پرخاشگری و نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان پرخاشگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی، پرخاشگری و نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان پرخاشگر انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از پرسشنامه‌های افکار خودآیند کندال و هولون، نگرش‌های ناکارآمد ویسمن و بک و پرخاشگری اهواز 30 نفر از دانش‌آموزان پرخاشگر که افکار خودآیند منفی، پرخاشگری و نگرش‌های ناکارآمد بالایی داشتند، به‌طور تصادفی ساده انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل(15نفر در هر گروه) جایگزین شدند. گروه آزمایشی 8 جلسه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را بر اساس بستۀ آموزشی سگال و همکاران دریافت کرد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. پس از اجرای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی مجدداً افکار خودآیند منفی، پرخاشگری و نگرش‌های ناکارآمد اعضای هر دو گروه اندازه‌گیری شد. از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. مقادیر محاسبه شده برای متغیرهای افکار خودآیند منفی، پرخاشگری و نگرش‌های ناکارآمد تفاوت معنادار را نشان داد. به طور کلی یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است، روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را می‌توان مداخله‌ای مؤثر در کاهش افکار خودآیند منفی، پرخاشگری و نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان پرخاشگر به حساب آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Negative Automatic Thoughts, Aggression and Dysfunctional Attitudes of Aggressive Students

نویسنده [English]

  • Morteza Tarkhan
چکیده [English]

T
The present research aimed at examining the effectiveness of group mindfulness-based cognitive therapy on negative automatic thoughts, aggression and dysfunctional attitudes of aggressive students. The research method was semi-experimental, pretest-posttest design with control group. With using of Hollon & Kendall`s automatic thoughts, Wissman, Beck`s dysfunctional attitudes and Ahwaze aggression questionnaires, 30 aggressive students with above negative automatic thoughts, aggression and dysfunctional attitudes were randomly selected and were randomly assigned to experimental and control group(15 persons in each group). The experiment group receive 8 sessions of MBCT techniques on Segal & et al instruction package and the control group did not receive any training. After MBCT training, negative automatic thoughts, aggression and dysfunctional attitudes of the control and experimental group people were measured again. The finding were analysed with using multivariate covariance analysis(Man Cova). Calculated amounts for negative automatic, aggression and dysfunction attitudes variables showed significant differences in both two groups. Generally, present research findings indicate that MBCT method can be as an effective intervention in decreasing the negative automatic thoughts, aggression rate and dysfunction attitudes of aggressive students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • Cognitive Therapy
  • dysfunctional attitudes
  • Mindfulness
  • negative automatic thoughts
پورمحمدی، سمیه و باقری، فریبرز (1394). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر پردازش شناختی خودکار، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 11(3): 160-143.
حمیدیان، ساجده.، امیدی، عبدالله.، پورابوالقاسمی، راحیل.، نظیری، قاسم و موسوی نسب، مسعود (1395). اثربخشی شناختی درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 12(3): 103-83.
راجی، نرگس و خلعتبری، جواد (1396). اثربخشی آموزش روش مقابله با استرس بر پرخاشگری دانش‌آموزان مقطع دبیرستان، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 13(1): 135-119.
کاویانی، حسین.، جواهری، فروزان و بحیرایی، هادی (1384). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش‌های ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری60 روزه، فصلنامه تازه‌های علوم روان‌شناختی، 7(1): 59-49.
نجاریان، بهمن.، زاهدی فر، شهین و شکرکن، حسین (1379). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 3(7): 40-31.
Beckerman, N, L. and Corbett, L. (2010). Mindfulness and cognitive therapy in depression relapse prevention: A case study. Clinical Social Work Journal, 38(2): 217-225.
Bember, M, D. and Schneider, J, K. (2016). Mindfulness-based meditation to decrease stress and anxiety, in college students: A narrative synthesis of the research. Journal of Educational Research Review, 18(2): 1-32.
Chiesa, A. and Serretti, A. (2011). Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Research, 187(3): 441-453.
Chilvers, J., Thomas, C. and Stanbury, A. (2011). The impact of a ward-based mindfulness programme on record aggression in a medium secure facility for women with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities and Offending Behaviour, 2(1): 27-41.
Eisendrath, S., Chartier, M. and Mclane, M. (2012). Adapting mindfulness-based cognitive therapy for treatment, resistant depression. Cognitive and Behavioral Practice, 18(2): 362-370.
Esser, J. (2012). The effects of mindfulness based cognitive therapy on patients with chronic anxiety and depression- a pilot study. University of Twente, Enschede,
Netherlands.
Fix, R. L. and Fix, S. T. (2013). The effects of mindfulness-based treatment for aggression: A critical review. Journal of Aggression Violent Behavior, 18(2): 219-227.
Furlong, M. and Oei, T. S. (2004). Changes to automatic thoughts and dysfunctional attitudes in grop CBT for depression. Journal of Behavioural and cognitive psychotherapy, 7(2): 351-360.
Hamidian, S., Omidi, A., Pourabolghasemi, R., Nazeeri, G. and Moosavinasab, M. (2016). The effectiveness of Mindfulness-based cognitive therapy on severity of depression and anger in dysthymic patients. Journal of Psychological Studies, 12(3): 83-103(Text in Persian).
Hofmann, S. G., Sawyer, A. T. and Witt, A. O. H. D. (2010). The effects of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(9): 169-183.
Kaviani, H., Javaheri, F. and Boheirai, H. (2005). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on reduction of negative automatic thoughts, dysfunctional attitudes, depression and anxiety, 60-day follow-up, Journal of Psychological New Science, 7(1):49-59(Text in Persian).
Kim, Y. (2009). Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy as an adjunct to pharmacotherapy in patients with panic disorder or generalized anxiety disorder. Journal of Depression and Anxiety, 26(5): 601-606.
Kim, B., Lee, S. H., Kim, Y. W. and et al. (2010). Effectiveness of a mindfulness-based cognitive therapy program as an adjunct to pharmacotherapy in patients with panic disorder. Journal of Anxiety Disorders, 26(2): 201-209.
Kuehner, C., Huffziger, S. and Liebsch, K. (2009). Rumination, distraction and mindful self-focus: Effects on mood, dysfunctional attitudes and cortisol stress response. Journal of Psychological Medicine, 39(2): 219-228.
Mace, C. (2008). Mindfulness and mental health: therapy, theory and science. American New York, Routledge Press: 35-36.
Menna, R. and Landy, S. (2001). Working with parents of aggressive preschoolers. An integrative approach to treatment. Journal of Clinical Psychology, 57(2): 257-269.
Mathew, K. L., Whitford, H. S. and Kenny, M. A. (2010). The long-term effects of mindfulness-based cognitive therapy as a relapse prevention treatment for major depressive disorder. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 38(5): 561-576.
Najarian, B. Zahedifar, SH. and Shokrkon, H. (2000). Construct and Validation of a Scale for Measuring aggression. Journal of Educational Sciences and Psychology, 3(7): 31-40(Text in Persian).
Pourmohamadi, S. and Bagheri, F. (2015). Effectiveness of mindfulness training on automatic cognitive processing. Journal of Psychological Studies, 11(3): 143-160(Text in Persian).
Raji, N. and Khalatbari, J. (2017). The effectiveness of training to cope with stress on aggression in high school students. Journal of Psychological Studies. 13(1): 119-135(Text in Persian).
Ritvo, P. (2013). Reductions in negative automatic thoughts in students attending mindfulness tutorials predicts increased life satisfaction. International Journal of Educational Psychology, 2(3): 272-296.
Schwarze, M. J., Edwin, R. and Gerler, J. R. (2015). Using mindfulness-based cognitive therapy in individual counseling to reduce stress and increase mindfulness: An exploratory study with nursing students. Journal of Professional Counselor, 5(1): 39-52.
Sears, S. and Kraus, R. (2009). 1 think there fore I am: cognitive distortion and coping style as mediator, for the effect, of mindfulness meditation on anxiety, positive and negative effect and hope. Journal of Clinical Psychology, 56(7): 561-573.
Segal, Z. V., Williams, J. M. G. and Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press.
Shearer, A., Hunt, M., Chowdhury, M. and Nicol, L. (2015). Effects of a brief mindfulness meditation intervention on student stress and heart rate variability. International Journal of Stress Management, 12(8):127-135.
Singh, N. N., Lancioni, G. L., Joy, S. D. Winton, A. S. Sabaawi, M. and Wahler, R. G. et al. (2007). Adolescents with conduct disorder can be mindfull of their aggressive behavior. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 15(1): 56-63.
Singh, N., Lancioni, G., Karazsia, B., Winton, A., Myers, R. and Singh, A. et al. (2012). Mindfulness-based treatment of aggression in individuals with mild intellectual disabilities: A waiting list control study. Mindfulness, 4(2): 158-67.
Stange, J. P., Eisner, L. R. and Holzel. B. K. (2011). Mindfulness-based cognitive therapy for bipolar disorder: Effects on cognitive functioning. Journal of Psychiatric Practice, 17(3): 410-9.
Vibe, M. D. Solhaug, L., Tyssen, R., Friborg, O., Jan, H. and Rosenving, J. H. et al. (2015). Does personality Moderate the effects of mindfulness training for medical and psychology students? Mindfulness, 6(2): 281-289.
Williams, M. J. McManus, F. and Muse, K. (2011). Mindfulness-based cognitive therapy for severe health anxiety(hypochondiasis): An interpretative phenomenological analysis of patients` experiences. British Journal of Clinical Psychology, 50(3): 379-97.