نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد ساری، ساری، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی انجام شد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور 120 دانشجوی دختر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی لرستان انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان به پرسش‌نامه‌های نگرش به تغذیه، آزمون رنگ-واژه استروپ، مقیاس رفتار تکانه‌ای و پرسش‌نامه نگرانی تصویر بدنی پاسخ دادند. داده‌ها با آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که مجموع زمان واکنش در 4 کارت، مجموع تعداد خطاها در 4 کارت، اضطرارمنفی، نگرانی تصویربدنی با علایم اختلال خوردن ارتباط معناداری دارد. همچنین 33% از کل واریانس علایم اختلال خوردن به وسیلة بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی تبیین می‌شود. نتایج نشان می‌دهد بازداری ضعیف پاسخ‌های غالب، اضطرار منفی و نگرانی دربارة تصویر بدن، می‌تواند در علایم اختلال خوردن در دانشجویان دختر نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of response inhibition, negative urgency and body image concerns in anticipation of eating disorders in girl Students University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Masumeh Shafiei 1
  • Sajjad Basharpoor 2
  • elham zabihiniagardoridabadi 3
  • Hadees Heidarirad 4
3 psychology/ Islamic Azad Sari university/ mazandaran/iran
چکیده [English]

The present research aimed to Identifythe role of response inhibition, negative urgency and body image concerns in anticipation of eating disorders in girl students at the University of Medical Sciences. This is a descriptive-correlational study. To achieve this goal, 120 female students were selected from students in the Lorestan University of Medical Sciences using cluster sampling method. Participants responded attitude to utrition, color-word Stroop, negative urgency and body image concerns were administered. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple linear regression analysis. The results showed that the total reaction time in 4 cards, the total number of errors in 4 cards, negative emergency, visual image anxiety and symptoms of eating disorder have positive and significant relationships. Also, %33 of the total variance of eating disorder symptoms was explained by inhibition of response, negative emotion, and anxiety in the body image. The results showed that weak dominant response inhibition, negative urgency and concerns about body image can play a role in eating disorder symptoms in female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aating Disorders
  • Negative Urgency
  • Response Inhibition
  • Body Image Concerns
اختیاری، حامد.، عدالتی، هانیه و بهزادی، آذینو (1387). ساخت و بررسی کار‌ای پنج آزمون تصویری ارزیابی ولع مصرف در معتادان مواد افیونی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 4 (3): 41-34.

بخشیان، فرشته (1389). مقایسۀ راهبردهای کنترل فکر، ارزیابی شناختی و بازداری پاسخ در بیماران مبتلا به اختلال استرس حاد و PTSD. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

بشرپور، سجاد و عباسی، آزاده (1393). رابطه بین تحمل آشفتگی و اضطرار منفی و مثبت با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد وابسته به مواد. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 12 (1): 102-93.

پاشا، غلامرضا.، نادری، فرح و اکبری، شیوا (1387). مقایسۀ تصویر بدنی، شاخص حجم بدنی، سلامت عمومی و خودپنداره بین افرادی که جراحی زیبایی انجام دادند، افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد عادی شهرستان بهبهان. مجله یافته‌های نو در روانشناسی، 2 (7):80-61.

دلاور، علی (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.

علی‌زاده، حسین (1384). تبیین نظری اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی: الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خود کنترلی. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 5، 3 (17): 348-323.

نعمت‌پور، فاطمه (1374). بررسی تطبیقی فرآیندهای شناختی توجه و حافظه در دانش‌آموزان پسر بهنجار و نابهنجار 7 تا 10 ساله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران.

Alizadeh, H. (2005).Theoretical explanation of attention deficit disorder / hyperactivity disorder: behavioral inhibition pattern and self-control nature. Journal of Exceptional Children. 5, 3 (17): 323-348(text in Persian).

American Psychiatric Association, (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), fifth edition, (DSM 5), American psychiatric publishing, Washington, DC London: England.

Bakhshiyan, F. (2010). Comparison of thought control strategies, cognitive appraisal and response inhibition of diseases with acute stress disorder and Posttraumatic stress disorder. Master's thesis in psychology. University of Mohaghegh Ardabili‌(text in Persian).

Basharpoor, S. and Abbasi, A. (2014). Relations of distress tolerance, negative and positive urgency with severity of dependence and craving in people with substance dependency. Journal of Research in Behavioural Sciences. 12(1): 92- 102(text in Persian).

Barkley, R. A. (1998). ADHD: A Handbook for Diagnosis and Treatment, New York: Guilford Press.

Beker, D. K., Peterson, M. C.and Fischer, S. (2014). The relationship of trait negative urgency and negative affect to disordered eating in men and women. Personality and Individual Difference, 56 (1): 9-14.

Costa, C., Ramos, E., Severo, M., Barros, H. and Lopes, C. (2008). Determinants of eating disorders symptomatology in Portuguese adolescents. Archives Pediatrics and Adolescent Medicine, 162, (12): 1126-32.

Delavar A. (2011). The theorical and practical fundamental of research in social and human science. Tehran, Roshd publication(text in Persian).

Ekhtiari, H., Edalati, H., Behzadi, A., Safaei, H., Noori, M. and Mokri, A. (2008). Designing and Evaluation of Reliability and Validity of Five Visual Cue-induced Craving Tasks for Different Groups of Opiate Abusers. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 3 (14): 337-349. (text in Persian).

Gamer, D. M., olmested, M. P, Bohr, Y. and Garfinkel, P. E. (1982). The rating attitudes test: psychometric features and clinical correlated. Psycholpgical Medicine, 12 (4): 871-878.

Ghamarigivi, H. (2009).Comparison of executive functions among children with attention deficit hyperactivity disorder, learning disability and normal children. Journal of Fundamentals of Mental Health. 44 (11): 22-33(text in Persian).

Goldschmidt, A. B., Lavender, J. M., Hipwell, A. E., Stepp, S. D. and Keenan, K. (2017). Emotion Regulation and Loss of Control Eating in Community-Based Adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology. 45(1): 183-191.

Hege, M. A., Stingl, K. T., ullmann, S. K., Schag, K., Giel, K. E., Zipfel, S. and Preissl, H. (2015). Attentional impulsivity in binge eating disorder modulates response inhibition performance and frontal brain networks. Journal of Obesity, 39 (2): 353-360.

Hakimi Rad, E., Afrooz, Gh., Beh Pajooh, A., Ghobari Banab, A. and Arjmandnia, A. (2012). The effectiveness of response inhibition and working memory training programs on improving social skills in children with attention and hyperactivity deficit, Psychological studies, 9(4): 9-24 (text in Persian).

Hart, M. L., Cornall, C., Damiano, R. S. and Paxton, J. S. (2015). Parents and prevention: A systematic review of interventions involving parents that aim to prevent body dissatis faction or eating disorder. Journal of Eating Disorders, 48(2): 69-157.

Jansen, A., Nederkoorn, C. and Mulkens, S. (2005). Selective visual attention for ugly and beautiful body parts in eating disorders. Behaviour Research and Therapy,43, 183-196.

Jones-Chesters, MH., Monsell, S. and Cooper, PJ. (1998). The disorder-salient stroop effect as a measure of psychopathology in eating disorders. International journal of eating disorders. 24 (1): 65-82.

Kana, R. K., Keller, T. A., Cherkassky, V.L., Minshew, N. J. and Just, M. A. (2007). Sentence comprehension in autism: Thinking in pictures with decreased functional connectivity. Brain, 129(9): 2484 –93.

Lezak, M. (1994). Neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press.

Littleton, H. L., Axsom, D. and Pury, C.L.S. (2005). Development of the bodimage concem inventory. Behaviour Research and Therapy, 43 (2): 229-241.

Lock, J., Garrett, A., Beenhakker, J. and Reiss, L. D. (2011). Aberrant Brain Activation During a Response Inhibition Task in Adolescent Eating Disorder Subtypes. Journal of Psychitry, 168(1): 55-64.

Lynam, D. R. & Miller, J. D. (2004). Personality pathways to impulsive behavior and their relations to deviance: Results from three samples. Journal of Quantitative Criminology, 20(4): 319–341.

Lyu, Z., Zheng, P., Chen, G. and Jackson, T. (2017). Approach and inhibition responses to external food cues among average-weight women who binge eat and weight-matched controls. Appetite. 108, 367-374.

Mohamadi, N. and Sajadinejad, M. (2007). The Evaluation of psychometric properties of Body Image Concern Inventory and examination of a model about the relationship between body mass index, body image dissatisfaction and self-esteem in adolescent girls. Psychological studies, 1 (3): 85-101. (text in Persian).

Munsch, S., Dremmel, D., Kurz, S., Albuquerque, J. D., Meyer, A. H., and et al. (2017). Influence of Parental Expressed Emotions on Children's Emotional Eating via Children's Negative Urgency. European Eating Disorders Review. 25(1): 36-43.

Mukia, T., Crago, M. and Shsslak, C. A. (1994). Eatimg attitude and weight preoccupation among femal high school students in japon. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35 (4): 677-688.

National Eating Disorders Association. (2005). Statistics: Eating disorders and their precursors. Retrieved November, 30.

Nematpoor, F. (1995).Comparative study of cognitive processes of attention and memory in normal and abnormal male students aged 7 to 10 years. Master's thesis in clinical psychology. Tehran Psychiatric Institute(text in Persian).

Nunes, S., Camey, M. T. and Linto, J. J. (2005). The Validity and 4-year test-retest reliability of the Brazilian version of the eating attitude test-26 brazilian. Journal of medical and Biological Research, 38(11): 1655-1664.

Pasha, G., Naderi, F. and Akbari, S.H. (2008). Comparison of Body Image, Body Build Index, General Health and Self-concept among people who performed cosmetic surgery, people applying cosmetic surgery and ordinary people in Behbahan city. Journal of New Findings in Psychology. 2 (7): 61-80. (text in Persian).

Racine, S. E. and Martin, S. J. (2017). Integrating eating disorder-specific risk factors into the acquired preparedness model of dysregulated eating: A moderated mediation analysis. Eating Behaviors. 24 (2): 54-60.

Shaighiyan, Z. and Vafaie, M. (2010). Evaluating Psychometric Index of Eating Disorder Symptom Index (EDI) among Secondary School Girls in Tehran High School Students. Psychological studies, 2 (6), 9-24(text in Persian).

Sturman, D., Stephen, T. D., Mond, J., Stevenson, R. J. and Brooks, K. R. (2017). Independent Aftereffects of Fat and Muscle: Implications for neural encoding, body space representation, and body image disturbance. Publisher: The Author(s), 7, pp 40392. Doi:10.1038/srep40392.

Wenzal, R. K., Weinstok, J., Vander Wal, S. J. and Weaver, L. T. (2014). Examining the role of negative urgency in a predictive model of bulimic symptoms. Eating Behaviors Journal, 16(3): 343-349.