ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین (ره)، قزوین، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی ناگویی هیجانی بر ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج در نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 است .روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی خوشه‌ای و نمونه پژوهش در برگیرنده ی 314 نفر از دانشجویان می باشد. ابزار پژوهش مقیاس‌های ناگویی هیجانی تورنتو (1986)، افسردگی بک (1987) و اعتیاد به اینترنت یانگ (1988) بود. داده‌ها با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد مدل تدوین شده از برازش مناسبی برخوردار است و در ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی، ناگویی هیجانی نقش میانجی‌ دارد. به عبارتی، کاربرانی که دچار اعتیاد به اینترنت می‌شوند در صورتی که مشخصه‌های ناگویی هیجانی و علائم افسردگی بیشتری داشته باشند، به احتمال زیادتری وابسته به اینترنت می‌شوند. با در نظر گرفتن نتایج پژوهش، توجه مضاعف به پیش‌بین‌ها و همایندهای اعتیاد اینترنتی در تدوین مداخلات درمانی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between depression and internet addiction with intervention of alexithymia

نویسندگان [English]

  • shiva oqbaee 1
  • alireza kakavand 2
  • maryam bahrami hidachi 3
1 azad university of karaj
3 azad university of karaj
چکیده [English]

This study aimed to determine the role of alexithymia on the relationship between depression and internet addiction. The design of this study is descriptive and correlational. The study population included all students of Islamic Azad University of Karaj studying in the second semester 95-96, and by using cluster random sampling, 314 students were selected as the sample of study. The research instruments used were alexithymia scale designed by Toronto (1986), depression by Beck (1987) and Internet Addiction by Young (1988). Subjects Data were analyzed using structural equation modeling. The results revealed that the developed model was reliable and valid and the relationship between depression and internet addiction was intervened by alexithymia. In other words, users suffer from Internet addiction when they show more features of alexithymia and depression, so it is more likely that they have Internet addiction. Based on the findings of this study, the consideration of the predictions and Internet addiction symptoms to develop therapeutic interventions is highly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • Depression
  • internet addiction
بشارت، محمد علی.، زاهدی تجریشی، کمیل و نوربالا، احمدعلی (1392). مقایسۀ ناگویی خلقی و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران جسمانی‌‌سازی، بیماران اضطرابی و افراد عادی. روان شناسی معاصر، 2(8): 16-3.

بهمنی، بهمن (1389). مقایسۀ اثربخشی دو روش مداخله‌ای شناخت درمانی اموزش محور به سبک مایکل فری و گروه درمانی شناختی/وجودگرا بر امیدواری، عزّت نفس و کیّفیت زندگی زنانی که پس از شروع درمان سرطان غیر منتشر سینه علائم افسردگی از خود نشان داده‌اند. رسالۀ دکترای تخصصی روان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی.

جمشیدی، بهاره (1391). بررسی نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه محقق اردبیلی.

حسینی، مینا (1395). رابطۀ اعتیاد به اینترنت و رفتارهای کنترل‌گرایانه زن و شوهر با شیوه‌های تعارض زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

دانه‌کار، معصومه.، گلچین، ندا.، ترخان، مرتضی و دهستانی، مهدی (1393). اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده. مطالعات روان‌شناختی، 10(1): 70-56.

شهبازی‌راد، افسانه و میردریکوند، فضل‌اله (1393). رابطۀ اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سلامت روان و ویژگی‌های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(4): 8-1.

شیرمحمدی، فرهاد.، کاکاوند، علیرضا.، صادقی، میثم و جعفری جوزانی، راضیه (1395). نقش میانجی تفکّر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی. مطالعات روان‌شناختی، 12(2): 128-108.

غدیری صورمان آبادی، فرهاد.، مهتدی، علی‌اکبر و سلطانعلی‌زاده ملکی، امیرعلی (۱۳۹۴). بررسی رابطۀ آسیب‌پذیری به اعتیاد با ناگویی هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی. اولین همایش ملّی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روان‌شناسی، مشاوره و آموزش در ایران. تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

مظاهری، مینا و افشار، حمید (1389). ارتباط آلکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب در بیماران روان‌پزشکی.  مجله اصول بهداشت روانی، 12(2): 47-19.

Bahmani, B. (2010). Comparison of the effectiveness of  two methods of cognitive-emotional therapy in the style of Michael Farry and existential cognitive group therapy on the hope, self-esteem and quality of life of women who have shown symptoms of depression after initiating non-chicken breast cancer treatment. PhD Thesis on psychology. Allameh Tabataba'i University(Text in Persian).

Berardis, D. D., D'Albenzo, A., Gambi, F., Secede, G. and Valchera, A. (2008). Alexithymia and its relationships with dissociative experiences and internet addiction in a nonclinical sample. CyberPsychology and Behavior, 10(10): 24-36.

Besharat, M., Zahedi Tajrishi, K. and Norbala, A. (2013).  Alexithymia and emotion regulation strategies in patients with somatization, anxiety disorders, and normal individuals: A comparative study. Contemporary Psychology, 8(3): 3-16(Text in Persian).

Chen, J., Jingo, T. and chan, R. (2011). Alexithymia and emotional regulation: A cluster analytical approach. BMC Psychiarty, (11)33: 1-11.

Dalbudak, E., Even, C., Aldemir, S., Coskun, K. S., Ugurlu, H. and Yildirim, F.G. (2013). Relationship of internet addiction severity with depression, anxiety, and alexithymia, temperament and character in university students. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 16(4): 272-278. 

Danekar, M., Golchin, N., Tarkhan, M. and Dehestani, M. (2014). Effectiveness of group interpersonal therapy on depression and depression of depressed girl students. Psychological Studies, 10 (1): 70-56.

Dubey, A., Pandey, R. and Mishra, K. (2010). Role of emotion regulation difficulties and Positive/ Negative affectivity in explaining alexithymia health relationship: An overview. Indian Journal of Social Science Research, 7(3): 20-31.

Hoseini, M. (2016). The relationship between addiction to the Internet and the controlling behaviors of women and girls with marital conflict practices. Master's thesis for psychology. Islamic Azad University, Science Research Branch (Text in Persian).

Jamshidi, B. (2012). Investigating Emotional Disorders and Alienation in Internet Affiliated Teens. Master's thesis for psychology. University of  Mohaghegh Ardebil(Text in Persian).

Kandri, T. A., Bonoties, K. S., Flores, G. D. and Zafiropoulou, M. M. (2014). Alexithymia components in excessive internet Users: A multi-factorial analysis. Psychiatry Research, 220(1): 348- 355. 

kim, k., Ryu, E., chon, M. Y., Yeun, E. J., Choi, S .Y. and Seo, J. S. (2010). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidalindeation: A questionnaire survey. Int, J. Nurs study, 43(3): 185-92.

Lan-hua, L., Li-ping, Z. and Zhao-Lan, L. (2014). Impact of emotional intelligence on internet addiction disorder among students at a college in Weifang. Preventive Medicine Tribune, 9(2): 49-58.

Liang, L., Zhou, D., yuan, C., Shao, A. and Bain, Y. (2016). Gender difference in the relationship between internet addiction and depression: A cross-lagged study in Chinese adolescents. Computers in Human Behavior, 26(4): 463-470

Mazaheri, M. and Afshar, H. (2010). Relationship of alexithymia with depression and anxiety in psychiatric patients. Journal of Basic Principles of Mental Health, 12(2): 19-47  (Text in Persian).

Motan. I. and Gencoz T. (2007). The relationship between the dimensions of alexithymia and the intensity of depression and anxiety, Turk J Psychiatry, 18(4): 333-43.

Musses, L., Finkenauer , C.,  Kerkhof, P. and Billedo, C. (2014). A longitudinal study of the association between Compulsive Internet use and wellbeing. Computers in Human Behavior, 36(6): 21-28.

Orsal, O., Orsal, O., Unsal, A., and Ozlap, S. S. (2013). Evaluation of Internet Addiction and Depression Among University Students. Social and Behavior Science, 82(2): 445-454.

Park, S. K., Kim, J. Y. and Cho, C. B. (2008). Prevalence of internet addiction and correlations with family factors among South Korean adolescents. Adolescence, 43(172): 895–909.

Picardi, A., Toni, A. and Carropo, E. (2009). Stability of alexithymia and its relationship with the big five factors, temperament, character, and attachment style. Psychother Psychosom, 74(5): 371-8.

Qadiri sormanabadi, F., Mahandi, A. and Soltanalizade, A. (2015). The study of the relationship between emotional vulnerability and addiction in high school students, the first national conference on strategies for the development and promotion of education, psychology, counseling and education in Iran. Tehran. Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Techniques(Text in Persian).

Scimeca, G., Bruno, A., Cava, L., Pandolfo, G., Muscatello, M. R. and Zoccali, R. (2014). The relationship between alexithymia, anxiety, depression, and internet addiction severity in a sample of Italian High School Students. The Scientific World Journal, 14(3): 85-97.

Shahbazirad, A. and Mirdrikvand, F. (2014). The Relationship of Internet Addiction with Depression, Mental Health and Demographic Characteristics among Students of Kermanshah University of Medical Sciences. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 22(4): 1-8(Text in Persian).

Shirmohamadi, F., Kakavand, A., Sadghi, M. and Jafarijozani, R. (2016). Repetitive negative thinking mediates the association between perfectionism and social anxiety. Psychological Studies, 12(2): 108-128(Text in Persian).

Sund, A. M., Larsson, B. and Wichstrom, L. (2011). Prevalence and characteristics of depressive disorders in early adolescents in Central Norway. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 5(2): 28- 35.

Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. Boston:
Allyn and Bacon.

Tonioni, F. (2014). Is internet addiction a psychopathological condition distinct from pathological gambling? Addictive Behaviors, 39(6): 1052-1056.

Yates, T.M; Gregor, M.A. and Havilland, M.G. (2012). Child maltreatment, alexithymia, and problematic Internet use in young adulthood. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 15(4): 219-225.  

Younes, F., Halawi, G., Jabbour, H., Ota, N. E., Karam, L. and Hajj, A. (2016). Internet addiction and relationship with Insomnia, anxiety, depression, stress and self-esteem in university students: A cross-sectional designed study. Journal pone, 16(3): 246-259