پیش‌بینی پرخاشگری دختران نوجوان براساس فرآیندهای ارتباطی خانواده و کمال‏گرایی با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

 هدفِ این پژوهش تعیین برازش مدل مفهومیِ نقش واسطه‌ای تنظیم‌شناختی هیجان در ارتباط بین فرآیندهای ارتباطی خانواده و کمال‌گرایی با پرخاشگری بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل دانش‏آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال 1394 بود. چهارصد و نود و هفت شرکت‌کننده به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه‏های پرخاشگری، فرآیندهای خانواده، کمال‏گراییِ چندبعدی و تنظیم‌شناختی هیجان را تکمیل کردند. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی با داده‌ها برازش دارد. اثر کل نگرانی‌افراطی و اثر غیرمستقیم آن، بواسطه‌ی تنظیم‌شناختی‌ هیجان، بر پرخاشگری معنادار بود، اما اثر مستقیم آن بر پرخاشگری معنادار نبود. اثر کل پیگردی کمال بر پرخاشگری منفی و معنادار، اما اثر مستقیم و غیرمستقیم آن معنادار نبود. اثر کل و اثر مستقیم استاندارهای فردی بر پرخاشگری مثبت و معنادار، اما اثر غیرمستقیم آن معنادار نبود. هم‏چنین اثر کل، مستقیم و غیرمستقیمِ (بواسطه‌ی تنظیم شناختی هیجان) فرآیندهای خانواده بر پرخاشگری معنادار بود. پیشنهاد می‌شود که روان‌شناسان تربیتی و روان‌شناسان مدرسه از مداخلات مبتنی بر هیجان برای کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه استفاده کنند؛ همچنین، در آموزش خانواده بر اهمیت نقش تعاملات اعضای خانواده، اهداف واقع‌بینانه، و آسیب‌های ناشی از نگرانی افراطی در نوجوانان دختر تأکید کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Aggression adolescent girls base on family communication processes and perfectionism with the mediating role of cognitive emotion regulation in Tehran city

نویسندگان [English]

  • Somaye Kamali Igoli 1
  • khadijeh Abolmaali Alhosseini 2
  • Kianoosh Hashemian 3
1 Group of Psychology, Faculty of Psychology and Social Science, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 Group of Psychology, Faculty of Psychology and Social Science, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
3 Group of Psychology, Faculty of Psychology and Social Science, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the fit of the conceptual model based on the mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between family communication processes and perfectionism with aggression. The research method was descriptive- correlational and the statistic population included secondary high school female students in 2015 in Tehran. Four hundred and ninety seven participants were randomly selected via a multistage method and completed questionnaires of aggression, family processes, multidimensional perfectionism cognitions and emotion regulation. The results of structural equation modeling showed that the conceptual model has a good fit with data. The total effect of excessive worry and its indirect effect, due to cognitive emotion regulation, on aggression was significant, but its direct effect on aggression was not significant. The total effect of perfection pursuit on aggression was negative and significant, but its direct and indirect effect was not significant. The total and direct effect of personal standards on aggression was positive and significant, but its indirect effect was not significant. Also, the total, direct and indirect effects of family processes (due cognitive emotion regulation) on aggression were significant. It is suggested that educational psychologists and school psychologists apply cognitive emotion-based interventions to reduce adolescent aggression; Also, in family training, emphasis on the role of family members' interactions, real goals, and harms caused by excessive worry in female adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Aggression"
  • "Cognitive Emotion Regulation"
  • "Family processes"
  • "Perfectionism"
ابوالمعالی‌الحسینی، خدیجه‌ (1391). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه پرخاشگری، فصلنامه روان‌سنجی، 1 (1): 24-5.
اندام، رضا.، خارکن، مریم و مهدی‌زاده، رحیمه (1392). ارتباط کمال‏گرایی و پرخاشگری در دانش‏آموزان ورزشکار، مطالعات روان‏شناسی ورزشی، ۲(۵): ۸۴-۶۷.
جاویدی، حجت‌الله.، اسدی، الهه و قاسمی، نوشاد (1394). رابطۀ تعارض والد-کودک و تاب­آوری با مشکلات روان‌‌شناختی نوجوانان مقطع دوم و سوم متوسطه راهنمایی در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهرشیراز، مطالعات روان‌‌شناختی، ۱۱(۱): 96-76.
سامانی، سیامک‌(1387). تهیه و طراحی مقیاس فرآیندهای خانوادگی برای خانواده‌های ایرانی. روا‌ن‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ۱۴(۲): 168-162.
سامانی، سیامک و صادقی، لادن (1389). بررسی کفایت روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. نشریه: روش‏ها و مدل‌های روا‌ن‌شناختی، 1(1): 62-51.
معتمدیگانه، نگین و شکری، امید. (1392). آزمون روان‌سنجی سیاهه شناختارهای کمال‏گرایی چندبعدی، روان‌شناسی تحولی، ۱(۳۸): 185-175.
واحدی، شهرام‌ (1390). خودتنظیمی به‏عنوان میانجی بین ابعاد والدینی غیرحمایتی و پرخاشگری نوجوانان، اصول بهداشت روانی، ۱۳(۴۹): 19-6.
هاشمی، زهرا و جوکار، بهرام‌ (1393). پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی وهیجانی برمبنای عوامل روان­شناختی، خانوادگی واجتماعی: مقایسه نیمرخ پیش‌بینی ابعاد تاب‌آوری هیجانی و تحصیلی. مطالعات روان‌شناختی، ۱۰(۴): ۱۶۲-۱۳۷.
هاشمی، زهرا و جوکار، بهرام‌ (1392). مدل‌یابی علی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات، مطالعات روان‌شناختی، ۹(۱): ۳۷-۹.
 
AbolmaaliAlhosseini, KH. (2011). Construction and standardization of aggression questionnaire. Psychometery,1 (1): 5-24, (Text in Persian)
Andam, R., Kharkan, M. & Mahdi Zadeh, R. (2013). The relationship between perfectionism and aggression among athlete students. Sport Psychologies Studies, 2(5): 67-84, (Text in Persian)
Beks, V., Dunkley, D., Taylor, G., Zuroff, D., Lewkowski, M., foley, J., Westreich, R. (2015). Chronic stress and attenuated improvement in depression over 1year. The moderating role of perfectionism. Behavior Therapy, 46 (4): 478-492.             
Damian, L., Stoeber, J., Negru-Subtirica, O. &Băban, A. (2017). Perfectionism and school engagement: A three-wave longitudinal study. Personality and Individual Differences,105 (15): 179-184.
Dowdell, E. B,. & Santucci. M. E. (2004). Health risk behavior assessment: Nutrition, weight and tobacco use in on urban seventh-grade class.
Dunn, J., Causgrove, D. J, & Syrotuik, D. G. (2006). Examining the relationship between perfectionism and trait anger in competitive sport, International Journal of Sport and Exercise Psychology. 4 (1): 7-24.
Ehring, T., Fischer, S., Schnülle, J., Bösterling, A., Tuschen-Caffier, B. (2008). Characteristics of emotion regulation in recovered depressed versus never depressed individuals. Personality and Individual Differences, 44(7): 1574–1584.
Flett, G. L. & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In G. L. Flett& P. L. Hewitt (Eds), Perfectionism: Theory, research, and treatment (pp. 5-31). Washington, DC, US: American Psychological Association.      
Garnefski, N., Koopman, H., Kraaij, V. & Cate, R. T. (2009). Brief report: cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescents with a chronic disease. Adolescence, 32 (2): 449-454.
Garnefski, N. & Kraaij, V. (2006). Cognitive emotion regulation questionnaire-development of a short 18-item (CERQ-short). Personality and Individual Differences, 41 (6): 1045-1053.
Garnefski, N., Kraaij, V., &Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences, 30 (8): 1311-1327.
Gong, X., Paulson, S. E. & Wang, C. (2016). Exploring family origins of perfectionism: The impact of inter-parental conflict and parenting behaviors. Personality and Individual Differences, 100 (1): 43-48.
Javidi, H. A., Asdi, E., Ghasemi, N. (2015). The Relationship between adolescent-parent conflict, resiliency with adolescent psychological problems second and third level education in four areas of the city shiraz. Psychological Studies, 11(1): 75-96 (Text in Persian).
Hashemi, Z., &Jowkar, B. (2013). A causal modeling of emotional resilience: Parent and peer attachment, cognitive emotion regulation and coping strategies. Psychological Studies,9(1): 9-37 (Text in Persian).
Hashemi, Z., &Jowkar, B. (2015). Prediction of educational and emotional resilience based on the psychological, familiar, and social factors: a comparison between the profiles of educational and emotional resilience dimensions. Psychological Studies, 1(4): 137-162 (Text in Persian).
Juliana, C., Soares, M. J., Pereira, A. T., & Macedo, M. (2016). Perfectionism, cognitive emotion regulation and perceived distress/coping. European Psychiatry, 33, Supplement. 100 (33): 43-48
Kabori, O. &Tanno, y. (2004). Development of multi – dimensional perfectionism cognitions inventory Japanese. Personality, 13 (1): 34-43.
MotamedYeganeh, N. & Shokri, O. (2013). Psychometric testing of the multidimensional perfectionism cognitions inventory. Developmental Psychology, 1(38): 175-185, (Text in Persian).
Muratori, P., Pisano, S., Milone, A. &Masi, G. (2016). Is emotional dysregulation a risk indicator for auto-aggression behaviors in adolescents with oppositional defiant disorder? Affective Disorders, 208 (3): 110-112.
Ojanen, T. T., Boonmongkon, P., Samakkeekarom, R., Samoh, N., Cholratana, M., & Guadamuz, T. E. (2015). Connections between online harassment and offline violence among youth in central Thailand. Child Abuse & Neglect, 44 (15), 159-169.         
Patthoff, S., Garnefski, N., Miklósi, M., Ubbiali, A., Domínguez-Sánchez, F. J., Martins, E. C., Witthöft, M., & Kraai, V. (2016). Cognitive emotion regulation and psychopathology across cultures: A comparison between six European countries. Personality and Individual Differences, 98 (4): 218-224.                       
Raya, A. F., Ruiz-Olivares, R., Pino, J., &Herruzo, J. (2013). Parenting style and parenting practices in disabled children and its relationship with academic competence and behavior problems. Procedia-Social and Behavioral Scieces.89 (8):702-709.
Ruttle, P. L., Shirtcliff, E. A., Serbin, L. A. & Fisher, D. B. D. (2012). Disentangling psychobiological mechanisms underlying internalizing and externalizing behaviors in youth: Longitudinal and concurrent associations with cortisol. Hormones and behavior, 59 (1): 123-132.
Samani, S. (2008). Developing a family process scale for the Iranian families. Psychiatry and Clinical Psychology, 14(2): 162-168, (Text in Persian).
Samani, S., &Sadeghi, L. (2010). Psychometric properties of the cognitive emotion regulation questionnaire., Psychological Models and Methods, 1(1), 51-62, (Text in Persian).        
Schiena, R. D., Luminet, O., Philippo, T., & Douiliez, C. (2014). Adaptive and maladaptive perfectionism in depression: Preliminary evidence on the role of adaptive and maladaptive rumination. Personality and Individual Differences, 53(2): 774-778.
Stoeber, J., Mutinelli, S. & Corr, P. J. (2016). Perfectionism in students and positive career planning attitudes. Personality and individual differences, 97 (1): 256-259.
Supplee, L. H., Skuban, E. M., Shaw, D. S., &Prout, J. (2009). Emotion regulation strategies and later externalizing behavior among European American and African American children. Development and Psychopathology, 21 (2): 393-415.
Trentacosta, C, J. & Shaw, D. S. (2009). Emotional self-regulation, peer rejection: Developmental associations from early childhood to early adolescence. Applied Developmental Psychology, 30 (3): 356-365.
Vahedi, S. (2011). Self-regulation as a mediator of the relation between dimensions of non-supportive parenting style and aggression of  adolescents: A structural modeling method. Fundamentals of Mental Health, 13(49):,6-19, (Text in Persian).