مقایسة حافظة هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بین فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 *استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، اردبیل، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسة حافظة هیجانی، تصمیم‌گیری و واکنش‌پذیری بین‌فردی در دانش‌آموزان دارای اختلال سلوک و عادی اجرا شد. این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی مدارس دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 بودند. نمونة پژوهش شامل 92 دانش‌آموز بود که 46 دانش‌آموزِ دارای اختلال سلوک (تشخیص داده شده بر اساس مصاحبه بالینی) و 46 دانش‌آموزِ بهنجار به صورت در دسترس از میان 800 دانش آموز شناسایی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه علائم مرضی اختلال سلوک شافر و همکاران، آزمون‌ حافظة هیجانی کهیل و مک‌گو، آزمون برد و باخت آیوا و شاخص واکنش‌پذیری بین‌فردی دیویس استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین نمرات حافظة هیجانی، تصمیم‌گیری و واکنش‌پذیری بین‌فردی در دانش‌آموزان دارای اختلال سلوک به طور معنی‌داری کمتر از دانش‌آموزان عادی بود. این یافته‌ها حاکی است که نوجوانان دارای اختلال سلوک در حافظه هیجانی، تصمیم‌گیری و واکنش‌پذیری بین فردی مشکل دارند، لذا توجه به این متغیرها در برنامه‌های پیشگیری، آسیب شناسی و خدمات مشاوره‌ای و درمانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Emotional Memory, Decision-Making and Interpersonal Reactivity in Student with Conduct Disorder and Normal

نویسندگان [English]

  • mina taherifard 1
  • abbas abolghasemi 2
  • azar kiamarsi 3
1 محقق
2 guilan
3 Ardabil
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare emotional memory, decision-making and interpersonal reactivity in students with conduct disorder and normal students. The present study was causal-comparative. The statistical population of this research included all male students in second and third grade public schools in the Ardabil city in 2014-2015 (N=800). The sample consisted of 92 students to 46 students with conduct disorder (diagnosed by clinical interviews) and 46 normal students by available sampling were identified among the 800 students. Data were collected, using the conduct disorder pathological symptoms inventory of Schaffer and et al, the emotional memory test of Cahill and McGaugh, Iowa gambling task and interpersonal reactivity index of Davis. The results of multivariate analysis of variance showed that the average scores of the emotional memory, decision-making and interpersonal reactivity in children with conduct disorder were significantly lower than the normal students. These findings indicate that adolescents with conduct disorder have difficulty in emotional memory, decision-making and interpersonal reactivity. Thus, attention to the variables in programs of prevention, pathology, counseling and therapy is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conduct disorder
  • decision-making
  • emotional memory
  • interpersonal reactivity
ابوالقاسمی، عباس.، کریمی یوسفی، سیده هایده و خشنودنیای چماچایی، بهنام (1395). مقایسة رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‌های تصمیم‌گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر، مطالعات‌ روان‌شناختی، 4(12): 24-7.
اختیاری، حامد و بهزادی، آرین (1380 الف). قشر پره فرونتال، اختلالات تصمیم‌گیری و آزمون‌های ارزیابی کننده،  فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 3(3): 86-64.
اختیاری، حامد و بهزادی، آرین (1380 ب). ارزیابی ساختار تصمیم‌گیری مخاطره آمیز: شواهدی از یک تفاوت بین فرهنگی، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 4(3): 48-36.
اختیاری، حامد.، بهزادی، آرین.، جنتی، علی و مکری، آذرخش (1383). دفعات باخت و مقادیر آن: کدامیک تأثیر منفی بیشتری بر ما می‌گذارد؟  فصلنامۀ تازه‌های علوم شناختی، 3(6): 27-17.
اله قلیلو، کلثوم (1387). تحلیل رابطۀ مهارت‌های هوشیاری فراگیر، فراشناخت و تنظیم هیجان با رفتار بین‌فردی سوءمصرف کنندگان مواد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی.
فریک، پی. جی. (1382). اختلال سلوک و رفتارهای ضداجتماعی شدید. ترجمۀ جواد علاقه بندراد و سلطانی‌فر‌، تهران: سنا.
کبودین، عقیل (1391). نقشتصمیم‌گیری،صفاتشخصیتیسایکوپاتیکوحافظههیجانیدرپیشبینیواکنشپذیری نوجواناندارایاختلال سلوک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی‌ دانشگاه محقق اردبیلی.
 مهرعلی‌تبار، مریم (1392). رابطۀ حافظه هیجانی، پردازش خودتأملی و راهبردهای تنظیم هیجان با نارسایی‌های  شناختی در بیماران دوقطبی نوع یک و نوع دو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم  تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی.
هارجی، اون.، ساندز، کریستین و دیکسون، دیوید (1386). مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات بین‌فردی. ترجمۀ  مهرداد فیروزبخت، تهران: رشد.
Abolghasemi, A., Karimi Yousefi, S. H., & Khoshnoodnia Chomachaei, B. (2017). Comparisons of self-regulation behavior, emotional self-awareness and decision making styles in women with and without generalized anxiety disorder. Psychological Studies, 4(12): 7-24 (Text in Persian).
Allah Qalilu, K. (2008). Analysis of the relationship between comprehensive alertness  skills,  metacognition and emotion regulation with interpersonal behavior of substance  abusers. Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili (Text in Persian).
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental  disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Bavol’ár, J., & Orosova, O. (2015). Decision-making styles and their associations with  decision-making competencies and mental health. Judgment and Decision Making, 10(1): 115-122.
Bechara, A., Damasio, A. R., Damasio, H., & Anderson, S. W. (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. Cognition, 50(1-3): 7–15.
Best, M., Williams, J.M., & Cocearo, E.F. (2002). Evidence for a dysfunctional prefrontal  circuit in patients with an impulsive aggressive disorder. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(12): 8448-53.
Blair, R. J., College, E., & Mitchell, D. G. (2001). Somatic markers and response  reversal: is there orbitofrontal cortex dysfunction in  boys with psychopathic  tendencies? Journal of Abnormal Child Psychology, 29(6): 499-511.
Cahill, L., & McGaugh, J. L. (1995). A novel demonstration of enhanced memory  associated with emotional arousal. Consciousness and Cognition, 4(4): 410– 421.
Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy:evidence for a multi- dimensional approach. Jurnal of Personality and  Social Paychology, 44(1):113-126.
Disney, R., Elkins, J., McGun, M. & Lacono, W. G. (1999). Effects of ADHD, conduct  disorder, and gender on substance use and abuse in adolescence. The American  Journal of Psychiatry, 156(10): 1515-21.
Dolan, M. C., & Fullam, R. (2010). Emotional memory and psychopathic traits in  conduct disordered adolescents. Personality and Individual Difference, 48(3): 327-331.
Ekhtiari, H., & Behzadi, Arian (2001 A). Prefrontal cortex, decision abnormalities and  evaluative tests. Advances in Cognitive Science, 3(3): 64-86. (Text in Persian).
Ekhtiari, H., & Behzadi, A. (2001 B). Assessment of the risk decision-making structure: evidence of a cross-cultural difference. Advances in Cognitive Science, 4(3): 36- 48 (Text in Persian).
Ekhtiari, H., Behzadi, A., Jannati, A., & Makeri, A. (2004). The number of times lost  and its  values: which gives us more negative impact? Advances in Cognitive Science, 3(6): 27-17 (Text in Persian).
Ernst, M., Grant, S.J., London, E.D., Contoreggi, C.S., Kimes, A.S., & Spurgeon, L. (2003). Decision making in adolescent with behavior disorders and adult with substance abuse. American Journal of Psychiatry, 160(1): 33-40.
Euler, F., Jenkel, N., Stadler, C., Schmeck, K., Fegert, J. M., Kölch, M. & Schmid, M.  (2015). Variants of girls and boys with conduct disorder: anxiety  symptoms and  callous-unemotional traits. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(4): 773-85.
Fairchild, G., Van Goozen, S. H., Stollery, S. J., Aitken, M. R.,  Savage, J., Moore, S. C. &  Goodyer, I. M. (2009). Decision making and executive function in male  adolescents  with early-onset or  adolescence-onset conduct disorder and control  subject.Biological  Psychiatry, 66(2): 162-8.
Fanti, K. A., Kimonis, E. R., Hadjicharalambous, M. Z.,  Steinberg, L. (2016). Do  neurocognitive deficits in decision making differentiate conduct disorder  subtypes? European Child & Adolescent Psychiatry, 25(9): 96-989.
Frick, P. J. (1998). Conduct disorders and severe antisocial behavior. In: Javad  Alagebande  rad and Soltani Far (2003). Tehran: Sana Publications (Text in Persian).
Gabbard, G. (2005). Mind, brain, and personality disorders. The American Journal of  Psychiatry, 162(4): 648- 655.
Hamann, S. (2001). Cognitive and neural mechanisms of emotional memory.  Cognitive  Sciences, 5(9): 1-20.
Hargie, O., Saunders, C. & Dickson D. (1999). Social skills in interpersonal  communication. In: Mehrdad Firozbakht (2007). Tehran: Growth Publishin (Text  in Persian).
Kabudin, A. (2012). The role of decision making, psychopathic personality traits and  emotional memory in predicting the responsiveness of adolescents with conduct disorder. Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences,  University of  Mohaghegh Ardabili. (Text in Persian).
Meher Ali Tabar, M. (2013). The relationship between emotional memory, self-efficacy  and  emotional regulation strategies with cognitive deficits in type 1 and type 2 bipolar patients.  Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Mohaghegh  Ardabili. (Text in Persian).
Muratori, P., Lochman, J. E., Manfredi, A., Milone, A., Nocentini, A., Pisano, S., &  Masi,  G. (2016). Callous unemotional traits in children with disruptive  behavior disorder:  Predictors of developmental trajectories and adolescent outcomes. Psychiatry Research,  28(236): 35–41.
Murray, J., & Farrington, D. P. (2010). Risk factors for conduct disorder and delinquency: key  findings from longitudinal studies. Canadian Journal of  Psychiatry, 55(10): 633-42.
Paal, T., & Bereczkei, T. (2007). Adult theory of mind, cooperation, Machiavellianism: The  effect of mindreading on social relations, Personality and Individual differences, 43(3): 541-551.
Prehn-Kristensen, A., Munz, M., Molzow, I., Wilhelm, I., Wiesner, C. D., & Baving, L. (2013). Sleep promotes consolidation of emotional memory in healthy children but  not in  children with attention-deficit hyperactivity disorder. PLOS One: 8(5).
Ploetz, D. M., Mazur-Mosiewicz, A., Kirkwood, M. W., Sherman., E. M. & Brooks,  B.L.  (2016). Performance on the test of memory malingering in children with  neurological  conditions. Child Neuropsychology, 22(2): 133-42.
Ross, J. M., Coxe, S., Schuster, R. M., Rojas, A., & Gonzalez,  R. (2015). The  moderating  effects of cannabis use and decision making on the relationship  between conduct  disorder and risky sexual behavior. Journal of Clinical and Experimental  Neuropsychology, 37(3): 303-15 . 
Royal, J. D., & Kurtz, J. L. (2010). I ate what?! The effect of stress and dispositional  eating  style on food intake and behavioral awareness. Personality and Individual Differences, 49(6): 565-9.
Schwenck, C., Schmitt, D., Sievers, S., Romanos, M., Warnke, A., & Schneider, W.  (2011). Cognitive and emotional empathy in children with ADHD and conduct  disorder. Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 39(4): 265-76.
Schaffer, A., Fisher, j., & Lucas, A. (2007). Conduct disorder symptoms inventory  performance as a measure of behavior problem. International Journal of Law and  Psychiatry, 28: 102-118.
Shamay-Tsoory, S. G., Harari, H., Aharon-Peterz, J., & Levkovitz, Y. (2009). The role  of the  orbitofrontal cortex in affective theory of mind deficits in criminal offenders with  psychopathic tendencies. Cortex, 46(5): 668-677.
Van Honk, J., Hermans, E. J., Putman, P., Montagne, B., & Schutter, D. J. (2002). Defective  somatic markers in subclinical psychopathy. Neuro report, 13(8): 1025-1027