اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خود انتقادی زنان آزار دیده عاطفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 استاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خودانتقادی زنان آزاردیده عاطفی بود. این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه با پیگیری 45 روزه بود. جامعه‌آماری شامل زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 2 شهر تهران در سال 1395 بود که پس از بررسی پرونده بالینی و مصاحبه تشخیصی 40 نفر از زنانی که نمره‌ای بالاتر از یک انحراف معیار از میانگین در مقیاس آزار عاطفی کسب کرده بودند به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب و در 2 گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی کاربندی شدند. پیش از شروع درمان هر دو گروه به مقیاس شرم درونی شده و سطوح خودانتقادی پاسخ دادند و سپس گروه آزمایش 8 جلسه به مدت 90 دقیقه تحت آموزش گروهی درمان متمرکز بر شفقت قرار گرفتند و گروه گواه هیچ نوع درمانی را در این مدت دریافت نکردند؛ پس از پایان درمان هر دو گروه در مرحله پس آزمون و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که آموزش گروهی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون و پیگیری اثر داشته است. همچنین این آموزش میزان خودانتقادی درونی و خود انتقادی مقایسه‌ای را نیز به‌طور معناداری کاهش داده است. بر اساس یافته‌ها، درمان گروهی متمرکز بر شفقت می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای نوین در کاهش شرم درونی شده و خودانتقادی در زنان دچار آزار عاطفی به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of compassion-focused therapy with internalized shame and self-criticism on emotionally abused women

نویسندگان [English]

  • noshin fatolaahzadeh 1
  • zeinab majlesi 2
  • zahra mazaheri 3
  • mehdi rostami 4
  • shokoh navabinejad 5
1 Counselors and therapists counseling center dinyar
2 Counselors and therapists counseling center Mehravar
3 Counselors and therapists counseling center hamrah
4 Cultural and social education expert advisor and consultant martyr Beheshti University Mehravaravar
5 Professor, Kharazmi University
چکیده [English]

Aim of this study was evaluation of effectiveness of compassion-focused therapy on internalized shame and self-criticism of emotionally abused women. This quasi-experimental study was a pretest-post test with control group, and 45 days follow up. The statistical population were married women referred to counseling centers in area 2 of Tehran in 2016. After reviewing the clinical and diagnostic interview, 40 women whose scores were one degree higher than standard deviation from mean in emotional abuse scale, were selected randomly and were assigned randomly in two experimental and control groups. Before starting treatment both groups responded to scales of internalized shame and self-criticism and then the experimental group received compassion-focused therapy in 8 sessions for 90 minutes and control group did not receive any treatment at this time. By post-test and follow-up treatment both groups were evaluated. Mixed analysis of variance showed that group training compassion treatment focused on internalized shame has been effective on experimental group in post-test and follow-up. This training also significantly reduced internal self-criticism and comparative self -critical of experimental group. Based on the results, compassion-focused therapy can be used as a new intervention method for reducing internalized shame and self-criticism in women with emotional abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compassion-focused
  • Emotional Abuse
  • internalized shame
  • Self-Criticism
براهیمی، نسترن (1387). بررسیتأثیرآموزشانتخابوکنترلگلاسربرآزارعاطفیزوجیندرشهراصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.

ثنایی، باقر (1383). روان‌درمانیومشاورهگروهی. تهران: چهر.

رجبی، غلامرضا و عباسی، قدرت‌اله (1390). بررسی رابطه خود انتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با شرم درونی شده در دانشجویان، پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1 (2): 171-182.

رستمی، مهدی.، عبدی، منصور و حیدری، حسن (1393). بررسی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش خانواده اصلی و فعلی در افراد متأهل، فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 8 (32): 77-89.

سعیدی، ضحی.، قربانی، نیما.، سرافراز، مهدی رضا و شریفیان، محمدحسین. (1392). اثر القای شفقت خود و حرمت خود بر میزان تجربه شرم و گناه، دو فصلنامهروانشناسی معاصر، 8(1): 91-120.

شریعتی، مریم.، حمید، نجمه.، هاشمی، سید اسماعیل.، بشلیده، کیومرث و مرعشی، سید‌علی‌(1395). اثربخشی درمان مبتنی بر مهرورزی بر افسردگی و خود انتقادی دانشجویان دختر. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، پیاپی 63،13(1): 43-50.

عابدی‌نیا، نسرین.، بوالهری، جعفر و نقی‌زاده، محمدمهدی‌(1394). مقایسۀ عوامل زمینه‌ساز تقاضای طلاق بر حسب جنسیت، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی،11 (1):141-177.

نوروزی چهار قلعه، پرستو.، هاشمی‌آذر، ژانت و صرامی‌فروشانی، غلامرضا‌(1394). مقایسۀ عملکرد عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر آزاردیدۀ هیجانی و عادی، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 11 (2): 7-23.

 

Abedinia, N., Bolhari, J. & Naghizadeh, M. (2014). The Comparison of Predisposition Factors on Request Divorce on Gender. Journal Psychological Studies,11(1): 141-177‌(Text in persian).

Banducci, A., Felton, JW., Bonn-Miller, MO., Lejuez CW. & MacPherson, L.‌(2017). A longitudinal examination of the impact of childhood emotional abuse on cannabis use trajectories among community youth. Drug and Alcohol Dependence, 171(2): 14-21.

Barlow, M.R., Goldsmith, T.R.E. & Gerhart, J. (2017). Trauma appraisals, emotion regulation difficulties, and self-compassion predict posttraumatic stress symptoms following childhood abuse. Child Abuse & Neglect, 65(4): 37-47.

Barhimi, N. (2008). The effect of training Glasser's choice and control over emotional abuse couples in Isfahan, Isfahan University master's in family counselling‌(Text in persian).

Cook, D. R. (1993). Internalized shame scale manual. Menomonee, WI: Channel Press.

Diedrich A, Grant M, Hofmann S.J, Hiller W, Berking B. (2014). Self-compassion as an emotion regulation strategy in major depressive disorder. Behavior Research and Therapy, 58(3): 43-51.

Ehring, T.,  Welboren, R.,  Morina N., Wicherts J.M, Freitag, J. & Emmelkamp, P. (2014).Meta-analysis of psychological treatments for posttraumatic stress disorder in adult survivors of childhood abuse. Journal Clinical Psychology Review, 34(8): 645-657.

Gilbert, P. & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology & Psychotherapy. 13(6): 353–379. 

Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53(1): 6-41.

Gilbert, P. (2009). An introduction to compassion focused therapy. Advances in Psychiatric Treatment, 15(3): 199-208.

Kelly, A.C., Zuroff, D.C. & Shapira, L.B. (2009). Soothing oneself and resisting self-attacks: The treatment of two intrapersonal deficits in depression vulnerability.Cognitive Therapy and Research, 33(4): 301–313.

Neff, K. D. (2009). The role of self-compassion in development: A healthier way to relate to oneself. Human Development, 52(2):211-214.

Neff, K. D. (2011). Self-compassion, Self-esteem, and well-being. Social and personality psychology compass, 5(5): 1-12.

Neff, K.D. & Germer, C.K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful selfcompassion program. Journal of Clinical Psychology, 69(3): 28-44.

Neff, K. D. & McGhee, P. (2010). Selfcompassion and psycholo gical resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9(1): 225 - 240.

Noorozi Charghale, P., Hashemi Azar, Z.H. & Sarami Forosh, Gh. (2015). The comparison of neuropsychological function among emotionally abused and normal girl students. Journal Psychological Studies,11(2): 7-24‌(Text in persian).

Raes,  F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences,48(4): 757-761.

Raes, F .(2011). The effect of self-compassion on the development of depression symptoms in a nonclinical sample. Mindfulness, 2(11): 33-36. 

Rajabi, G. & Abbasi, G. (2011). Examine the relationship between self-criticism, social anxiety and fear of failure in students with internalized shame. Journal of Clinical Psychology and Counseling, 1(2): 171-182. (Text in persian).

Rostami, M., Abdi, M. & Heidari, H. (2014). Childhood abuse and the amount of forgivenessin married individuals. Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology, 8(32); 77-87‌ (Text in persian).

Saeedi, Z., Ghorbani, N., Sarafraz, M.R. & Sharifian, M.H. (2013). The effect of inducing self-compassion and self-esteem on the level of the experience of shame and guilt. Contemporary Psychology, 8(1): 91-102‌ (Text in persian).

Sanaee, B. (2004). Psychotherapy and group counseling. Tehran: Chehr‌(Text in persian).

Shapira, L.B. & Mongrain, M. (2010). The benefits of self-compassion and optimism exercises for individuals vulnerable to depression. The Journal of Positive Psycholog, 5(5): 377-389.

Shariati, M., Hamid, N., Hashemi, S.E, Beshlideh, K. & Marashi, S.A. (2015). The Effectiveness of Compassion Focused Therapy on Depression and Self Criticism of Female University Students. Knowledge & Research in Applied Psychology, 17(1): 43-50‌(Text in persian).

Thompson, R. & Zuroff,  D.C. (2004). The Levels of Self-Criticism Scale: comparative self-criticism and internalized self-criticism. Personality and Individual Differences, 36(2): 419-30.

Tausing, H.N. & Culhane, S.E, (2010). Emotional maltreatment and psychological functioning in preadolescent youth placed in out-of-home Care. Journal Agress Maltreat Trauma, 19(1): 52–74.

Tesh, M., Learman, J. & Pulliam, R.M. (2015). Mindful Self-Compassion Strategies for Survivors of Intimate Partner Abuse. Mindfulness, 6(2): 192-201.

Tirch, D.D. (2010). Mindfulness as a context for the cultivation of compassion. International Journal of Cognitive Therapy, 3(2): 113-123.

Irons, C. & Lad, S. (2017). Using Compassion Focused Therapy to Work with Shame and Self-Criticism in Complex Trauma. Australian Clinical Psychologist, 3(1): 47-54.

Vézina, J., Hébert, M., Poulin, F., Lavoie, F., Vitaro, F. & Tremblay, R.E. (2015). History of Family Violence, Childhood Behavior Problems, and Adolescent High-Risk Behaviors as Predictors of Girls’ Repeated Patterns of Dating Victimization in Two Developmental Periods. Violence Against Women, 21(4): 67-93.

Yamaguchi ,A. & Kim, M.S. (2013).Effects of self-Criticism and Its Relationship with Depression across Cultures .International Journal of Psyhological Studies, 5(1): 1-10.