اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی بر اجتناب شناختی-رفتاری و شدت نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب فراگیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر طرح‌واره درمانی هیجانی بر اجتناب شناختی رفتاری و شدت نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر دانشگاه لرستان بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و از طرح پیش‌آزمون- ‌پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 95-1394 بود؛ که به‌منظور اجرای پژوهش غربالگری انجام گرفت ابتدا دانشجویان دختر، پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا را تکمیل نمودند سپس از بین آن‌هایی که نمره بالاتر از 47 را در این پرسشنامه کسب کرده مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس DSM – IV –TR (SCID) به عمل آمد که 30 دانشجو تشخیص اختلال اضطراب فراگیر را دریافت کردند. سپس 20 دانشجو که معیار‌های ورود به پژوهش را داشتند به‌ صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی‌های دو گروه، به پرسشنامه اجتناب شناختی- رفتاری (CBAS) و پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر(GAD-7) پاسخ دادند. سپس شرکت‌کنندگان گروه آزمایشی در 9 جلسه یک و نیم‌ساعته درمان گروهی مبتنی بر طرح‌واره درمانی هیجانی شرکت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس داده‌ها نشان داد که طرح‌واره‌ درمانی هیجانی به‌طور معناداری موجب کاهش اجتناب شناختی رفتاری و شدت نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر شرکت کنندگان گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون شد. به‌طورکلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که طرح‌واره درمانی هیجانی در کاهش اجتناب شناختی رفتاری و شدت نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Cognitive-behavioral Avoidance and the Severity of Generalized Anxiety of Symptoms in Female Students with Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rezaee 1
  • Mohammad Ali Sepahvandi 1
  • Khadijeh Mirzaee Haabili 2
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effects of emotional schema therapy on cognitive-behavioral avoidance and the severity of generalized anxiety symptoms of female students with anxiety disorderin in Lorestan University. This study was semi experimental and was used from pretest-posttest and control group desig.The statistical population included all female students with anxiety disorder in Lorestanuniversity in the academic year of 2014-2015. In order to implemen of this study a screening procedure was carried out. Firsly, femele students completed the Pennsylvania worry questionnaire. Then, from those who had been scored higher than 47 on this questionnaire were performed structured clinical interview based on DSM - IV -TR (SCID). Among 30 of them who scored higher than 47on above questionnaire, 20 students were selected and assigned randomly to to groups of 10 each (experimental and control). the two groups participants answered the cognitive-behavioral avoidance (CBAS) and generalized anxiety disorder (GAD-7) questionnaires. Then experimental group participated in 9 sessions of 90 minutes of group therapy based on emotional participated schema therapy. The results of covariance analysis (ANCOVA) showed that emotional schema therapy significantly reduced cognitive-behavioral avoidance and the severity of symptoms of generalized anxiety disorder in the university femail students with generalized anxiety disorder in post-teststage. Generally, the results of this study showed that emotional schema therapy is effective in reducing the cognitive-behavioral avoidance and the severity of GAD symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Emotional schema therapy"
  • "cognitive-behavioral avoidance"
  • "anxiety disorder"
رحیمیان بوگر، اسحق.، کیان ارثی، فرحناز و تربران، فائزه (1392). بررسی رابطۀ طرحواره هیجانی، اجتناب شناختی – رفتاری و نظام شناختی – عاطفی با اختلال اضطراب منتشر و اختلال وسواس – اجباری، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 18(5): 267- 276.

رضایی، مهدی.، قدم‌پور، عزت اله.، رضایی، مظاهر و کاظمی، رضا (1395). اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر اندیشناکی و شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی. مجله روانشناسی بالینی، 4(28): 45- 58.

سلمانی، بهزاد.، حسنی، جعفر.، محمدخانی، شهرام و کرمی، غلامرضا (1392). ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی در باورهای فراشناختی، فرا نگرانی، علائم و نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، دوماهنامه علمی پژوهشی فیض، 18(5): 428- 439.

شریفی، ونداد.، اسعدی، سیدمحمد.، محمدی، محمدرضا.، امینی، همایون.، کاویانی، حسین.، سمنانی، یوسف،‌... و جلالی رودسری، محسن‌(1383). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای SCDI بر اساسDSMIV، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی،6(1-2): 8-22.

شیرین‌زاده‌ دستگیری، صمد.، گودرزی، محمد­علی.، غنی‌زاده، احمد و تقوی، سید‌محمد‌رضا ‌(1387). مقایسه باورهای فراشناختی و مسئولیت‌پذیری در بیماران دچار اختلال وسواس – جبری، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14(1): 46-55.

عطایی، شیما.، فتی، لادن و احمدی ابهری، سید‌علی (1392). نشخوار ذهنی و اجتناب شناختی - رفتاری در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال اضطراب اجتماعی: مقایسه دو دیدگاه طبقه‌ای و طیفی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19(4): 283-295.

لی‌هی، رابرت ال.، تیرچ، دنیس؛ ناپولیتانو، لیزا (2011). تکنیک‌های تنظیم هیجان در روان درمانی راهنمای کاربردی، ترجمه عبدالرضا منصوری راد (1392)، تهران:‌ ارجمند.

نادری، یزدان.، مرادی، علیرضا.، حسنی، جعفر و نوحی، سیما (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره‌های هیجانی بر راهبردهای نظم‌جویی شناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ، فصل‌نامه طب جانباز، 7‌(3): 147- 155.

نائینیان، محمدرضا.، شعیری، محمدرضا،، شریفی، معصومه و هادیان، مهری (1389). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (7- GAD)، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 3‌(4)، 41-49.

هالجین، ریچاردپی و کراس ویتبورن، سوزان (2003). آسیب شناسی روانی دیدگاه‌های بالینی دربارۀ اختلال‌های روانی، ترجمۀ یحیی، سید محمدی (1384)، تهران: روان.

یزدی، سیده منور.، درویزه، زهرا و  شیخی، زهرا (1394). مقایسۀ نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 11(2): 8-28.

 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.

Ataie, S., Fata, L. & Ahmadi Abhari, A. (2014). Rumination and Cognitive Behavioral Avoidance in Depressive and Social Anxiety Disorders: Comparison between Dimensional and Categorical Approaches. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 19(4): 283-295 (Text in Persian ).

Beesdo‐Baum, K., Jenjahn, E., Höfler, M., Lueken, U., Becker, E. S. & Hoyer, J. (2012). Avoidance, safety behavior, and reassurance seeking in generalized anxiety disorder. Depression and anxiety, 29(11): 948-957.

Bilek, E. L. & Ehrenreich-May, J. (2012). An open trial investigation of a transdiagnostic group treatment for children with anxiety and depressive symptoms. Behavior Therapy, 43(4):887-897.

Boogar , I. R‌., Farahnaz, K. & Tarbaran, F. (2013). Investigating the relationships of emotional schema, cognitive-behavioral avoidance and cognitive-affective system with generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive disorder. Pajoohandeh Journal, 18(5): 267-276 (Text in Persian ).

Dumitrescu, A. L., Toma, C. A. R. M. E. N. & Lascu, V. I. O. R. I. C. A. (2010). Evaluation of interrelationship between behavioral inhibition, behavioral activation, avoidance, daily stressors and oral health. Rom J Intern Med, 48(3): 281-290.

Durham, R. C., & Allan, T. (1993). Psychological treatment of generalised anxiety disorder. A review of the clinical significance of results in outcome studies since 1980. The British Journal of Psychiatry, 163(1): 19-26.

Greenberg, L. S. (2002). Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their feelings. American Psychological Association.

Halgin, P. R. & Whitbourne, S.K. (2003). Abnormal Psychology: Clinical perspectives on psychological disorders 4 th Ed‌. Translation: Seyed Mohammadi. Tehran: Ravan Publicatoins‌(Text in Persian).

Jacob, M. L., Morelen, D., Suveg, C., Brown Jacobsen, A. M. & Whiteside, S. P. (2012). Emotional, behavioral, and cognitive factors that differentiate obsessive-compulsive disorder and other anxiety disorders in youth. Anxiety, Stress & Coping, 25(2): 229-237.

Kahl, K. G. Winter, L. & Schweiger, U. (2012). The third wave of cognitive behavioural therapies: what is new and what is effective? Current opinion in psychiatry, 25(6): 522-528.

Leahy, R. L. (2002). A model of emotional schemas. Cognitive and behavioral practice, 9(3): 177-190.

Leahy, R. L. (2007). Emotional schemas and resistance to change in anxiety disorders. Cognitive and Behavioral practice, 14(1): 36-45.

Leahy, R. L. (2011). Emotional schema therapy: A bridge over troubled waters. Acceptance and Mindfulness in Cognitive Behavior Therapy: Understanding and Applying the New Therapies, 109-131.

Leahy, R. L. (2015). Emotional schema therapy. Guilford Publications.

Leahy, R. L.(‌2012) Emotional Schema Therapy: A Bridge Over Troubled Waters. In J.D. Herbert and E.M.Forman (Eds.), Acceptance and Mindfulness in Cognitive Behavior Therapy: Understanding and Applying the NewTherapies. New York: John Wiley & Sons.

Leahy, R. L., Tirch, D. & Napolitano, L. A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's guide. Guilford Press. Translation: Mansouri Rad. Tehran: arjmand (Text in Persian).

Lieb, R. Becker, E. & Altamura, C. (2005). The epidemiology of generalized anxiety disorder in Europe. European Neuropsychopharmacology, 15(4): 445-452.

Lorian, C. N. & Grisham, J. R. (2011). Clinical implications of risk aversion: An online study of risk-avoidance and treatment utilization in pathological anxiety. Journal of anxiety disorders, 25(6): 840-848.

McLEOD, B. D. (2006). Pathological Anxiety: Emotional Processing in Etiology and Treatment. Edited by BO Rothbaum (Pp. 272; $32.00; ISBN 1593852231). The Guilford Press: New York.

Meyer, T. J. Miller, M. L. Metzger, R. L. & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State worry questionnaire. Behaviour research and therapy, 28(6): 487-495.

Naderi, Y., Moradi, A. R., Hasani, J. & Noohi, S. (2015). Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Cognitive Emotion Regulation Strategies of Combat-Related Post Traumatic Stress Disorder Veterans. Iranian Journal of War and Public Health, 7(3): 147-155 (Text in Persian ).

Naeinian, M. R., SHAIRI, M., Sharifi, M. & Hadian, M. (2011). To study reliability and validity for a brief measure for assessing Generalized Anxiety Disorder (GAD-7) (Text in Persian).

Newman, M. G. & Llera, S. J. (2011). A novel theory of experiential avoidance in generalized anxiety disorder: A review and synthesis of research supporting a contrast avoidance model of worry. Clinical psychology review, 31(3): 371-382.

Ottenbreit, N. D. & Dobson, K. S. (2004). Avoidance and depression: the construction of the Cognitive–Behavioral Avoidance Scale. Behaviour research and therapy, 42(3): 293-313.

Reinecke, A. Becker, E. S. Hoyer, J. & Rinck, M. (2010). Generalized implicit fear associations in generalized anxiety disorder. Depression and anxiety, 27(3): 252-259.

Rezaei, M., Ghadampur, M., Rezaei, M. & Kazemi, R. (2016). Effectiveness of Emotional Schema Therapy on rumination and severity of depression in patients with major depressive disorder. Journal of Clinical Psychology, 28 (4): 45-58 (Text in Persian).

Salmani, B., Hasani, J., Mohammad-Khani, S. & Karami, G. R. (2014). The efficacy of metacognitive therapy on metacognitive beliefs, metaworry and the signs and symptoms of patients with generalized anxiety disorder. KAUMS Journal (FEYZ), 18(5): 428-439 (Text in Persian ).

Sharifi, V., Asadi, S. M., Mohammadi, M. R., AMINI, H., Kaviani, H., Semnani, Y… & Jalali Rodsari, M. (2004). Reliability and feasibility of the Persian version of the structured diagnostic interview for DSM-IV (SCID) (Text in Persian)

Shirinzadeh Dastgiri, S., Gudarzi, M. A., Ghanizadeh, A. & Taghavi, S. M. R. (2008). Comparison of metacognitive and responsibility beliefs in patients with obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder and normal individuals. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology, 14(1): 46-55‌(Text in Persian).

Spitzer, R. L. Kroenke, K., Williams, J. B. & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of internal medicine, 166(10): 1092-1097.

Tirch, D. D., Leahy, R. L., Silberstein, L. R. & Melwani, P. S. (2012). Emotional Schemas, Psychological Flexibility, and Anxiety: The role of flexible response patterns to anxious arousal. International Journal of Cognitive Therapy, 5(4): 380-391.

Wells, A. (1995). Meta-cognition and worry: A cognitive model of generalized anxiety disorder. Behavioural and cognitive psychotherapy, 23(03):301-320.

Wells, A., 2009, Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: Guilford Press.

West, B. & Willner, P. (2011). Magical thinking in obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder. Behavioural and cognitive psychotherapy, 39(04): 399-411.

Yazdi, S. M, Darvizeh, Z. & Sheikhi, Zahra. (2015). A Comparative Study on Cognitive Failures and Coping Strategies in People with Major Depression Disorder (MDD), Generalized Anxiety Disorder (GAD), and Comorbidity, Journal of psychological studies, 11(3): 8-28 (Text in Persian )