بررسی پدیدارشناسانۀ تجربۀ غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی، بیمارستان کامکار-عرب‌نیا، قم، ایران

4 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

5 دانشیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ، تهران، ایران

چکیده

غمیگینی یکی از ویژگی هسته‌ای اختلال شخصیت مرزی است با این وجود مطالعه‌های معدودی ماهیت این هیجان را در این بیماران مورد بررسی قرار داده‌اند. با توجه به ارزش سازگارانه‌ی این هیجان، درک این که چگونه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی غمگینی را تجربه می‌کنند با درمان در ارتباط قرار می‌گیرد. مطالعه‌ی حاضر تحلیل کیفی روایت‌های 7 شرکت کننده‌ی مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ست که در یک مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته شرکت کرده و تجارب غمگینی‌شان را در بافتی رابطه‌ای توصیف کردند. متن پیاده شده‌ی مصاحبه‌ها بر اساس اصول تحلیل پدیدارشناسانه‌ی تفسیری تحلیل و شش مقوله‌ی اصلی استخراج شد: 1) از دست رفتن رابطه/خراب شدن رابطه/ جدایی، 2) پرخاشگری، 3) احساسات منفی نامتمایز، 4) من به عنوان موجودی بد/ناکارآمد/بی ارزش، 5) تجربه‌ای خارج از ظرفیت‌های درون روانی و 6) اجتناب از تجربه کردن. به نظر میرسد تجربه‌ی غمگینی در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی همچنان که متمرکز بر از دست دادن فرد یا رابطه ای مهم است، تلاشی است برای تجربه نکردن فقدان، از دست دادن و غمگینی ناشی از آن و بیش از آن که بر فقدان متمرکز باشد بر نبود ظرفیت تجربه ی فقدان و نبود ظرفیت تجربه‌ی غمگینی متمرکز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenological investigation of sadness experience in borderline personality disorder patients

نویسندگان [English]

  • Ensiyeh Enjedani 1
  • Zohreh Khosravi 2
  • Parvin Rahmatinejad 3
  • Mehrangiz Peyvastegar 4
  • Mehrdad Eftekhar 5
  • Shokooh-Sadat BaniJamali 4
چکیده [English]

Dysphoria is a core feature of Borderline Personality Disorder, never the less a few studies have examined the nature of dysphoria in those patients, no research has focused on their experience of sadness. Considering the adaptive value of this emotion, an understanding of how BPD patients experience sadness is relevant to treatment. We conducted a qualitative analysis of the narratives of seven individuals with a diagnosis of BPD who have participated to a semi-structured interview describing sadness experiences in a relational context. Sadness episodes were analyzed jointly by two researchers following Interpretative Phenomenological Analysis principles. Six themes were found: relationship broken off/separation, aggression, undifferentiated negative affect, self as a bad, unsufficence, devalue person, overwhelming experience, avoidance from experience. It seems, sadness in a relational context was not associated with a representation of loss. According to results sadness experience in BPD patients is an effort to avoidance from experience of loss. This could mean that BPD patients are lacking an access to sadness and creating incapacity to be sad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • borderline personality disorder
  • Dysphoria
  • Sadness
پیوسته‌گر، مهر‌انگیز (1392). شیوع رفتار خود‌آسیبی عمدی و رابطۀ آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش‌آموزان دختر، مطالعات روانشناختی، 9(3): 29-52.

غیاثی، مهناز.، یزدی، سیده منور و صرامی فروشانی، غلام‌رضا (1395). نقش واسطه‌ای آسیب‌پذیری بین‌فردی در پیش‌بینی صفات شخصیت مرزی بر اساس بدتنظیمی هیجان در دوقلوهای همسان و ناهمسان، مطالعات روانشناختی، 12 (2 ): 25-48.

محمدزاده، علی (1389). بررسی برخی از همبسته‌های جمعیت‌شناختی الگوهای شخصیت مرزی در نمونه­های غیربالینی، مطالعات روانشناختی، 6 (4): 147-161.

Akiskal, H.S. (2000). Temperament and mood disorders. Harvard Mental Health Letter,16(8): 5–6.

Akiskal, H. S. (2004). Demystifying borderline personality: Critique of the concept and unorthodox reflections on its natural kinship with the bipolar spectrum. Acta Psychiatrica Scandinavica, 110, 401-407.

Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2004). Mentalization-based treatment of BPD. Journal of Personality Disorders, 18(1): 36-51.

Bion, W. R. (1962). theory of thinking. In Second Thoughts. New York: Aronson

Briand-Malenfant, R., Lecours, S., & Deschenaux, E. (2010). Capacity to sadness: implications for psychoanalytic psychotherapy. Psychothérapies, 30(4): 191-201.

Bruschweiler-Stern, N., Harrison, A. M., Lyons-Ruth, K., Morgan, A. C., Nahum, J. P., Sander, L. W., Stern, D. & Tronick, E. Z. (2002). Explicating the implicit: the local level and the microprocess of change in the analytic situation. International Journal of Psychoanalysis, 83(5): 1051-1062.

Ghiasi, M., Yazdi, S.M., & Sarami Forooshani, GH. (2016). Mediator role of interpersonal vsulnerability in prediction of borderline personality traits based on emotion dysregulation in monozygotic and dizygotic twins. Journal of Psychological Studies, 12(2): 48-25‌(text in Persian).

Grinker, R. R. (1968). The borderline syndrome. Adolescent Psychiatry, 6(2): 339-343.

Gunderson, J.G. (1984). Borderline personality disorder. Washington, D.C.: American Psychiatric Press.

Gunderson, J. G., & Links, P. S. (2008). Borderline personality disorder: a clinical guide (2nd edition). Washington: American Psychiatric Publishing.

Gunderson, J.G., & Philipps, K.A. (1991). A current view of the interface between borderline personality disorder and depression. American Journal of Psychiatry, 148(8): 967-975.

Izard, C. E. (2000). Sadness. In A. E. Kazdin, (Ed.) Encyclopedia of Psychology, Vol.7(pp. 137-138). New York: Oxford University Press.

Kernberg, O. F. (1986). Borderline personality organization. In Stone, M. S., (Ed.) Essential Papers on Borderline Disorders, One hundred years at the border (pp.‌279-319). New York: New York University Press.

Kernberg, O. F. (1994). Aggression, trauma, and hatred in the treatment of borderline patients. The psychiatric clinics of North America, 17(4): 701-714.

Lazarus, R (1994). Universal antecedents of the emotion. In P., Ekman, & R. J. Davidson, (Eds), Nature of emotion. New York: Oxford University Press.

Leichsenring, F., Leibing, E., Kruse, J., New, A.S. & Leweke, F. (2011). Borderline personality disorder. The Lancet, 377(9759): 74–84.

Lieb, K., Zanarini, M.C., Schmahl, C., Linehan, M.M. & Bohus, M. (2004). Borderline personality disorder. The Lancet, 364(9432):453-461.

Lecours, S., & Bouchard, M. A. (1997). Dimensions of mentalisation: outlining levels of psychic transformation. International Journal of Psycho-Analysis, 78(5): 855-873.

Luborsky, L., & Crits-Christoph, P. (1990). Understanding transference. The CCRT method. New York: Basic Books.

Mohammad Zadeh, A. (2009). Study some of demographic correlatives of borderline personality patterns in non-clinical samples. Journal of Psychological Studies, 6(4): 147-161(text in Persian).

Paivastegar, M. (2013). The rate of deliberate self- harming in girls students and relationship with loneliness  & Attachment styles. Journal of Psychological Studies. 9(3): 29-52‌(text in Persian)

Paris, J. (2010). Personality disorders and mood disorders: Phenomenological resemblances vs. pathogenetic pathways. Journal of Personality Disorders,24(1): 3–13.

Paris, J. (2005). Understanding self-mutilation in borderline personality disorder. Harvard Review of Psychiatry, 13(3): 179-185.

Searles, H. (1994). My Work with Borderline Patients. Northvale NJ: Jason Aronson (Ed).

Silk, K.R. (2010). The quality of depression in borderline personality disorder and the diagnostic process. Journal of Personality Disorders, 24(1): 25–37.

Smith, J. A. (1996). Qualitative psychology: a practical guide to research methods. London: Sage Publications.

Smith, J. A. & Osborn, M (2008). Interpretative phenomenological analysis. In J. A. Smith (Ed). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. London, Sage.

Waska, R.T. (2002). Mutilation of the self and object: the destructive world of the paranoïd-schizoïd patient and the struggle for containment and integration. Psychoanalytic Review, 89(3): 373-398.

Westen, D., Moses, M. J., Silk, K. R., Lohr, N. E., Cohen, R. & Segal, H. (1992). Quality of depressive experience in borderline personality disorder and major depression: when depression is not just depression. Journal of Personality Disorders,6(4): 382-393.

Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R., DeLuca, C. J., Hennen, J., Khera, G. S., & Gunderson, J. G. (1998). The pain of being Borderline: Dysphoric states specific to borderline personality disorder. Harvard Review of Psychiatry, 6(4): 201-207.

Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R., Hennen, J., Bradford Reich, D., & Silk, K. R. (2004). Axis I comorbidity in patients with borderline personality disorder: 6-year follow-up and prediction of time to remission. American Journal of Psychiatry, 161(11): 2108-2114.

Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R., Khera, G. S., & Bleichmar, J. (2001). Treatment histories of borderline inpatients, Comprehensive Psychiatry, 42(2): 144-150.

Zanarini, M. C., Gunderson, J. G. & Frankenburg, F. R. (1989) Axis I phenomenology of borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 30(2): 149-156.

Zanarini MC. & Frankenburg FR. (1994). Emotional hypochondriasis, hyperbole, and the borderline patient. The Journal of psychotherapy practice and research, 3(1): 25-36.

Zittel Conklin, C., Bradley, R. & D. Westen. (2006). Affect regulation in borderline personality disorder, Journal of Nervous and Mental Disease. 194(2): 69-76.