دستکاری عزت نفس و تغییرپذیری عملکرد قلبی‌عروقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه فرهنگیان کردستان، ایران.

2 کارشناس آمار، دبیر آموزش و پرورش ناحیه 2، سنندج، ایران.

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی آزمایشی تأثیر دستکاری مثبت و منفی عزت نفس بر تغییرپذیری عملکرد قلبی‌عروقی بود. پژوهش حاضر یک تحقیق آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان در سال تحصیلی 93-92 بودند. تعداد نمونه شامل 90 نفر (45 مرد و 45 زن) بود که به روش تصادفی منظم انتخاب شدند. مطابق الگوی برگرفته‌شده از مطالعات پیشین دست‌کاری عزت نفس به‌صورت انفرادی در سه گروه آزمایش دست‌کاری مثبت و دست‌کاری منفی و گروه کنترل اجرا شد. از مقیاس روزنبرگ برای سنجش عزت نفس و برای تحزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) استفاده شد. یافته های اجرای پژوهش آزمایشی بر روی دستکاری عزت نفس نشان داد که تفاوت میان گروه‌های آزمایش (دستکاری مثبت و منفی) و کنترل معنادار 01/0> P بود. میان گروه‌های مردان و زنان تفاوت معناداری مشاهده نشد. این مطالعه نشان داد دستکاری مثبت یا افزایش عزت نفس باعث افزایش عملکرد قلبی عروقی و برعکس، دستکاری منفی یا کاهش عزت نفس باعث کاهش معنادار عملکرد قلبی عروقی می‌شود. در تحلیل نتایج معلوم شد ارزیابی مثبت از خود، می‌تواند نقش حفاظتی معنا‌داری در کاهش پاسخ‌های تهدید و افزایش عملکرد قلبی‌عروقی و سلامت جسمی داشته باشد. در نهایت مشخص شد ارتباط میان عزت نفس و عملکرد قلبی عروقی یک ارتباط پیچیده و چندگانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Self-Esteem Manipulation and variability of Cardiovascular Performance

نویسندگان [English]

  • Bahram Maleki 1
  • Haide Khajei 2
چکیده [English]

The purpose of study was investigate the effects of positive and negative self-esteem manipulation on the variability of cardiovascular performance. This study was an experimental research with pretest-posttest control group design. The research population were composed of the Farhangian university students in the academic year 2013-2014. The sample consisted of 90 subjects (45 males and 45 females) who were selected with random systematic method. To manipulate self-esteem, according to previous studies, subjects individually in three groups of positive and negative manipulation and control groups were participated. Rosenberg scale administered to measure of self-esteem. The multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to data analysis. Results of experimental study on the manipulation of self-esteem showed that a significant difference p<0/01 between control and experimental groups (positive and negative manipulation). There was no significant difference between groups of men and women. Positive manipulate or enhance self-esteem increased cardiovascular performance and, conversely, negative manipulation or decreased self-esteem significantly reduced cardiovascular performance. The analysis of results showed that the positive self-assessment, has a significantly protective effect in reduction of responses to threats and increase of cardiovascular performance and physical health. Finally turned out the self-esteem and cardiovascular performance has a complex and multidimensional relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • Hypertension
  • Cardiovascular performance
پیوسته‌گر، مهرانگیز.، یزدی، سیده منور و مختاری، لیلا (1390). رابطة خودشیفتگی و عزّت‌نفس با پرخاشگری و مقایسة تحولی آن در دختران نوجوان. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، دورۀ 7، (1)، 144-127.

فرح بیجاری، اعظم.، پیوسته‌گر، مهرانگیز و ظریف جلالی، زهرا (1392). مقایسة ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، دورۀ 9، (4)، 127-99.

نجات، آسیه.، شهابی‌زاده، فاطمه و غباری بناب، باقر (1393). بررسی نقش تصور از خود در رابطه میان دلبستگی ادراک شده با سلامت روانی در دانشجویان، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، دورۀ 10، (4)، 99-73.

Backus, J. R., Baldwin, M. W., & Packer, D. J. (2004). Increasing implicit self-esteem through classical conditioning. Psychological Science, 15(7),498 – 502.

Bos, A. Huijding, J. Muris, P. Vogel, L. Biesheuvel, J. (2010). Global, contingent and implicit self-esteem and psychopathological symptoms in adolescents. Personality and Individual Differences, 48(3), 311–316.

Costanzo, L. S. (2002). Physiology. Philadelphia: Saunders, an Imprint of Elsevier Science.

Crocker, J., Knight, K.M. (2005). Contingencies of self-worth. Current Directions in Psychological Science, 4(14), 200–203.

Donnell, K. Brydon, L. Wright, C, Steptoe, A. (2008). Self-esteem levels and cardiovascular and inflammatory responses to acute stress. Brain, Behavior, and Immunity, 22(8), 1241–1247.

Elfering, A; Grebner, S. (2012). Getting Used to Academic Public Speaking: Global Self-Esteem Predicts Habituation in Blood Pressure Response to Repeated Thesis Presentations. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 37(2), 38-59.

Erozkan. (2009). The Predictors of Loneliness in Adolescents. Elementary Education Online, 8(3), 809-819.

Farah bijari, A; Peivastenegar, M; Zarif jalali, Z; (2013). A comparison of dimensions of self-concept and adjustment in adaptive and maladaptive narcissistic persons, Journal of psychological studies, 9(4), 99-127.‌)Text in Persian.(

Ford, M. B., & Collins, N. L. (2010). Self-esteem moderates neuroendocrine and psychological responses to interpersonal rejection. Journal of Personality and Social Psychology, 3(98), 405–419.

Greenberg, J., Solomon, S., & Pyszczynski, T. (1997). Terror management theory of self-esteem and cultural worldviews: Empirical assessments and conceptual refinements. In M. P. Zanna (Ed.). Advances in experimental social psychology (Vol. 29, pp. 61–139). New York: Academic Press.

Joshan Lu, M., Ghaedi, GH. (1998). The reliability and validity of a review of the Rosenberg self-esteem scale. The monthly Journal of Shahed University, 31(3), 49 – 56)Text in Persian.(

Kesting, M.-L., Bredenpohl, M., Klenke, J., Westermann, S., & Lincoln, T. M. (2013). The Impact of Social Stress on Self-Esteem and Paranoid Ideation. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44(1).8- 122.

Kesting, M, Mehl, S. Rief, W. Lindenmeyer, J. and Lincoln, T.M. (2011). When paranoia fails to enhance self-esteem: Explicit and implicit self-esteem and its discrepancy in patients with persecutory delusions compared to depressed and healthy controls. Psychiatry Research, 186(2-3), 197–202.

Leary, M. R., Tambor, E. S., Terdal, S. K., & Downs, D. L. (1995). Self-esteem as an interpersonal monitor: The sociometer hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 3(68), 518–530.

Martens, A. Greenberg, J; Allen, J; Hayes, J; Schimel, J; Johns, M. (2010). Self-esteem and autonomic physiology: Self-esteem levels predict cardiac vagal tone. Journal of Research in Personality, 44(5), 573–584.

Martens, A., Greenberg, A., & Allen, J. J. B. (2008). Self-esteem and autonomic physiology: Parallels between self-esteem and vagal tone as buffers of threat. Personality and Social Psychology Review, 12(4), 370–389.

Masi, C. M., Hawkley, L. C., Rickett, E. M., & Cacioppo, J. T. (2007). Respiratory sinus arrhythmia and diseases of aging: Obesity, diabetes mellitus, and hypertension. Biological Psychology, 74(2), 212–223.

McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. The New England Journal of Medicine, 338(3), 171–179.

Nejat A; Shahabizade, F; Gobari bonab, B; (2014). The role of Self-image in the relationship between perceived attachments with mental health in students. Journal of psychological studies, 10(4), 73-99 )Text in Persian.(

Orth, U., Robins, R. W., & Roberts, B. W. (2008). Low self-esteem prospectively predicts depression in adolescence and young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 3(95), 695–708.

Peivastenegar, M; Yazdi, M, Mokhtari, L; (2011). The relationship of narcissism, self-esteem and aggression among adolescence girls and their comparisons in early, middle and late adolescence, Journal of psychological studies, 7(1), 127-144. )Text in Persian (.

Peng Why, Y; Zhiwei Huang, R. (2011). Positive illusions and its association with cardiovascular functions. International Journal of Psychophysiology, 81(7). 305–311.

Porges, S. W. (1995). Orienting in a defensive world: Mammalian modifications of our evolutionary heritage: A Polyvagal theory. Psychophysiology, 32(4), 301–318.

Schwerdtfeger, A. Scheel, S. (2012). Self-esteem fluctuations and cardiac vagal control in everyday life. International Journal of Psychophysiology, 83(3), 328–335.

Shapurian, R., Hojat, M., and Nayerahmadi, H. (1987). Psychometric characteristics and dimensionality of a Persian version of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Perceptual and Motor Skills, 65(1), 27-34.

Sherman, D. K., & Cohen, G. L. (2006). The psychology of self-defense: Self-affirmation theory. In M. P. Zanna (Ed.). Advances in experimental social psychology (Vol. 38, pp. 183–242). San Diego, CA: Academic Press.

Swann, W. B., Jr., Schneider, C., & McCarty, K. (2007). Do our self-views matter? Self-concept and self-esteem in everyday life. American Psychologist, 62(2), 84–94.