تأثیر مداخله داستان‌های اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله داستان‌های اجتماعی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک انجام شد. روش پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- و پس‌آزمون با گروه در لیست انتظار بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش‌آموزان پسر 6 - 12 ساله اتیستیک شهر شیراز در سال تحصیلی 92-91 بودند که از میان آن‌ها نمونه‌ای به حجم 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و در لیست انتظار گمارده شدند، به طوری که هر گروه 15 نفر بود. از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش آموزش داستان‌های اجتماعی را در 16 جلسه دریافت کردند، در حالی‌که به گروه در لیست انتظار این آموزش ارائه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. برای سنجش مهارت‌های اجتماعی از پرسش‌نامه سنجش مهارت‌های اجتماعی استونی و همکاران(2010) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات مهارت-های اجتماعی و خرده‌مقیاس‌های آن(توانایی درک هیجانات و دیدگاه‌های دیگران، توانایی شروع تعامل با دیگران و‌ توانایی حفظ تعامل با دیگران) در گروه آزمایش به طور معنا‌داری افزایش یافته است(01/0>P). یافته‌ها بیان‌کننده تأثیر مداخله داستان‌های اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود با طراحی و اجرای مداخله داستان‌های اجتماعی برای بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اتیستیک اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Stories Intervention on the Social Skills of Male Students with autism

نویسندگان [English]

  • Ghorban Hemati Alamdarloo
  • Fatemeh Golzari
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of social story intervention on the social skills of male students suffering from autism. The study’s procedure was quasi-experimental with pretest-posttest design With a control group. The participants included 30 male students with autistic disorder in Shiraz in the academic year of 2012- 2013 who were selected by in available sampling method and assigned into experimental and control groups, randomly; hence, each group consists of 15 students. Both groups were undergone a post-test. The experimental group received Social story training in 16 sessions while control group did not. After the intervention period for experimental group the post-test was administered for both groups. The Stone's and et al (2010) social skills assessment questionnaire was employed to assess the social skills. The data analyses by ANCOVA showed that there was a significant increase in the mean scores of social skills and subscales (understanding/perspective taking, initiating interactions and maintaining interactions) in experimental group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Story intervention
  • Social Skills
  • Autistic
بهمن‌زادگان جهرمی، مرضیه یارمحمدیان، احمد و موسوی، حسین (1387). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر رفتارهای اوتیستیک و رشد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم از طریق داستان‌های اجتماعی. روان‌شناسی اجتماعی (یافته‌های نو در روان‌شناسی 3 (9)، 79 - 93 .

 پیوسته گر، مهرانگیز.، بنی‌جمالی، شکوه السادات.،  دادخواه، اصغر و محمد خانی، آیدا (1393). اثر بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم.فصلنامه مطالعات روا‌ن‌شناختی‌، سال دهم،10(2)، 8-28.

حسین چاری، مسعود(1386). مقایسه خود - کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی.فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 4(2)، 87-103.

 

Adams, L. (2004). Social story intervention improving communication skills in a child with an autism spectrum disorder.Journal of Other Developmental Disabilitie, 19, (2), 19-87.

Adebisi,R.O., Iroham,N.S., & Amwe,R.A.(2014). The Efficacy of Social Stories Intervention for Improving Social Behaviours in Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-Analysis. European Journal of Humanities and Social Sciences, 30(1),1599-1612.

Agosta, E., Graetz, J., Mastropieri, M., & Scruggs, T. (2004). Teacher researcher partnerships to improve social behavior through social story.Journal  Intervention in School and Clinic, 39, (5), 276-278.

Ahmadi, A., Beh pajooh, A., Shokoohi yekta, M., & Asgary, A. (2011). The effect of social stories on reduction of challenging behaviors in autistic children. Journal of  Procedia Social and Behavioral Sciences,15, 351-355.

Ali, S., Frederickson, N. (2006). Investigating the evidence base of Social Stories. Educational Psychology in Practice, 22(4), 355–77.

Ali, S., Norah, F. (2006). Investigatin the evidence base of social stories. Journal of Educational psychology inpractice, 22, (4), 355-377.

Barry, L.,& Burlew, S. (2004). Using social stories to teach choce and play skills to children with autism. Journal of Focus on Autism and other Developmental Disabilities, 19, (1), 45-51.

Bellini, S., Peters, J.K., Benner, L., & Hopf, A. (2007) A meta-analysis of schoolbased social skills interventions for children with autism spectrum disorders. Remedial and Special Education, 28(3), 153-162.

Bell, N.J. (2005). Using Social Stories to Improve Socially Appropriate Behaviors in Children with Autism. Electronic Theses, Treatises and Dissertations. Paper 1315. The Florida State University.

Berk, L. (2003). Child development. Boston: Allyn & Bacon.

Bozkurt, S.S.,& Vuran,S.(2014).  An Analysis of the Use of Social Stories in Teaching Social Skills to Children with Autism Spectrum Disorders. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5), 1-18.

Carter, A. S., Ornstein-Davis, N., Klin, A., & Volkmar, F. (2005). Social development in autism. In F. Volkmar, R. Paul, A. Klin, & D. J. Cohen (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders (pp. 312–334). New York: John Wiley.

Centers for Disease Control. (2009). Signs and symptoms. Atlanta, GA: Author. Retrieved from: http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/signs.html.

Chan, J,. Reilly, M,. Lang, R,. Boutot, A., White, P., Pierce, N. & Baker, S. (2010). Evaluation of a social stories intervention implemented by preservice teachers for students with autism ingeneral education setting. Journal of Reasearch in Autism Spectrum Disorders. 5,715-721.

Crozie , S., Mathew, T.(2006). Effects of social stories on prosocial behavior of preschool children with autism spectyum disorders . Journal of  autism development disorder, 37, 1803-1814.

Crozie, S., Mathew , J., Tincani.  (2005). Using a modified social story to decrease disruptive behavior of child with autism.Journal of Focus autism other development disability,20,(3),150-158.

Crozie, S., & Tincani, M. J. (2007). Effects of social stories on prosocial behavior of preschool children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1803–1814.

Delano, M., & Snell, M. E. (2006). The effects of social stories on the social engagement of children with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 8(1), 29–42.

Graetz, J. (2009). Decreasing inappropriate behaviors for adolescents with autism spectrum disorders using modified social stories.Journal of Education and Training in Develoomental Disabilities, 44(1), 91-104.

Gray, C. (1995). Teaching children with autism to ‘‘read’’ social situations. In K. A. Quill (Ed.), Teaching children with autism: Strategies to enhance communication and socialization (pp. 219–241). New York: Delmar.

Gray, C. (2004). Social Stories 10.0: The new defining criteria. Jenison Autism Journal, 15, 1-21.

Gray, C. A. (1998). Social stories and comic strip conversations with students with Asperger Syndrome and high-functioning autism. In G. Schopler, et al. (Eds.), Asperger syndrome or high-functioning autism? (pp. 167–198). New York: Plenum Press.

Gray, C.A. (2000). The new Social Story book. Arlington, TX: Future Horizons.

Hanley, K., Bray, M., Kahle, T., & Elinoff, M. (2010). Social stories to increase verbal initiation in children with autism and asperger disorder.Journal of School Psychology Review,39,(3),484-492.

Howley, M.,& Arnold,A. (2005). Revealing the hidden social code social stories for people with atistic spectrum disorder.London:Pentonville

Ivey, M., Heflin, J., & Alberto, P. (2004). The use of Social Stories to promote independent behaviors in novel events for children with PDD-NOS. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 19(3), 164–176.

Jackson, C. T., Fein, D., Wolf, J., Jones, G., Hauck, M., Waterhouse, L., Feinstein,C. (2003). Responses and sustained interactions in children with mental retardation and autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33, 115-121.

Jahr E., Eikeseth S., Eldevik S., & Aase, H. (2007). Frequency and latency of social interaction in an inclusive kindergarten setting: A comparison between typical children and children with autism. Autism, 11, 349–363

Krantz, P., & McClannahan, L. (1993). Social interaction skills for children with autism: A scriptfading procedure for beginning readers. Journal of Applied Behavior Analysis, 31, 191–202.

Kuoch , H. (2003). Social story interventions for young children with autism spectrum disorders. Journal of Focus on Atism and other Development Disabilities, 18(4), 219-227.

Logsdon,  R. (2012). The effects of social stories on the communicative competence of four-school student on the autism spectrum disorder. Unpublished Doctoral dissertation, New York University.

Lord, C., & Magill-Evans, J. (1995). Peer interactions of autistic children and adolescents. Development and Psychopathology, 7, 611–626.

Mash, E. J.,& Barkley, R.A. (2006). Treatment of Childhood Disorders. Newyork: The Guilford Press.

Okada, S.(2008). Effects perspective sentences in social stories on improving the adaptive behaviors of students with autism spectrum disorders and related disabilitied.Journal of Education and Training Developmental Disabilitie,43,(1),46-60.

Ozdemir , S. (2008). The effectiveness of social stories on decreasing disruptive behaviors of children with autism .Journal of autism development disorder,38, 1689-1696

Ozdemir, S. (2010). Social story an intervention technique for children with autism.Journal of  Procedia social and behavioral sciences,5, 1827-1830.

Quirmbach, L., Lincoln, A., Feinberg, M.,  Brooker, G., Andrews, S. (2008). Social stories mechanisms of effectivenessin increasing game play skills children diagnosed with autism spectrum disorder‌. Journal autism development disorder. 39.299-321.

Reichow, B., Sabornie, E. (2009). Increasing verbal greeting initiations for a student with autism via a social story intervention. Journal of Autism Development Disorder,39,1740-1743.

Rowe, C. (1999). Do social stories benefit children with autism in mainstream primary schools? British Journal of Special Education, 26, 12-14.

Sansosti, F. (2008). Using computer-presented social stories &video models to incrase the social communication skills of children with high functioning autism spectrum disorder. Journal of Positive Behavior Intervention.10,(3),162-178.

Sansoti, F.J., & Powell-Smith, K.A. (2006). Using social stories to improve the social behavior of children with Asperger's syndrome. Journal of Positive Behavior Interventions, 8(1), 43-57.

Scattone, D. (2008). Enhancing the Conversation Skills of a Boy with Asperger’s Disorder through Social Stories and Video Modeling. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(2), 395-400.

Scattone, D., Tingstrom, D.H., Wilczynski, S.M. (2006) Increasing appropriate social interactions of children with autism spectrum disorders Using Social Stories. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 21(4), 211-222.

Smith, D.L. and Gillon, G.T. (2005) The efficacy of social story interventions in increasing the spontaneous requests of two children with autism. New Zealand Journal of Speech-Language Therapy 60: 4-17.

Stone, W., Ruble, L., Coonrod, E., Hepburn, S., Pennington, M., Burnette, C., & Brighham, N. (2010). TRIAD Social Skill Assessment. Nashvill: Vanderbilt Kennedy Center.

Swaggart, B. L., Gagnon, E., Bock, S. J., Earles, T. L., Quinn, C., Myles, B. S., Simpson, R.L. (1995). Using Social Stories to teach social and behavioral skills to children with autism. Focus on Autistic Behavior, 10(1), 1–16.

Swaggart, B.L. (1995). Using social stories to teach social and behavioral skills to children with autism. Focus on Autistic Behavior, 10(1), 1-16.

Thiemann, K. S. & Goldstein, H. (2001). Social stories, written text cues, and video feedback: Effects on social communication of children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 34, 425-446.

Voges, C,. (2009). Using a social story to teach an eight year old girl with autism a socially appropriate way of eating. Unpublished Doctoral dissertation, Canterbury University.

Wallin, J.M. (2001). Social stories: An introduction to social stories. Online: www.polyxo.com/socialstories/introduction.html.

Washburn,  p. K. (2006). The effects of social story intervention social skills acquisition in adolescents with aspergers syndrom. Unpublished Doctoral dissertation, Florida University.

Watts, K. M. (2008). The effectiveness of social story intervention indecreasing  disruptive  behavior  in autism children. Unpublished Doctoral dissertation, Ohio University.

Wright, L.A.,& Mccathern, R.B. (2012). Utilizing social stories to increase prosocial behavior and reduce problem behavior in young children with autism. Child Development Reaearch,13,(1),1-13.

Yapko, D. (2003). underestanding autism spectrum disorder. London:Pentonville.