رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال‌گرایی

نویسندگان

1 علوم و تحقیقات واحد خوزستان

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

در این پژوهش رابطه تصویر بدنی و کمال‌گرایی افراد با میزان طلاق عاطفی آن‌ها در زندگی مشترک بررسی شد. جامعه آماری کلیه زنان و مردان متأهلی بودند که به دلیل مشکلات زناشویی به مراکز مشاوره خانه‌های سلامت در شرق تهران در زمستان 1390 و بهار 1391 مراجعه کردند. روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و در دسترس بود. پس از تشریح اهداف پژوهش، تکمیل پرسشنامه‌ها توسط افراد گروه نمونه شامل 252 نفر ( 146 زن و 106 مرد ) انجام شد‌. طرح پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از آزمون طلاق عاطفی رازقی و همکاران ( 1387 )‌، آزمون تصویر بدنی فیشر ( 1970 ) و پرسشنامه کمال‌گرایی هیل ( 2004 ) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بررسی شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای طلاق عاطفی و تصویر بدنی در زنان همبستگی معنادار و منفی وجود دارد. هم چنین وجود رابطه معنادار مثبت بین متغیرهای طلاق عاطفی و کمال‌گرایی منفی از دیگر نتایج این پژوهش بوده است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of emotional divorce with body image and perfectionism

نویسندگان [English]

  • Sare Zamani 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Parviz Asgari 3
چکیده [English]

Studies and clinical experience show that personality characteristics are one of effective parameters to found emotional separation between spouses .Therefore in this research relationship of body image and negative perfectionism with emotional divorce in married life were examined. Sample group were contains 252 persons ( 146 females and 106 males ) of individuals , that refered to consulting centers ( health houses ) for marriage disagreements in the East of Tehran city. Research design was correlative . In order to measure the study`s variables, emotional divorce questionnaire ( Razeghi et al , 2008 ) , Fisher`s body image test(1970) and Hill perfectionism questionnaire( 2004 ), were used . Data were analyzed with the use of pearson`s correlations coefficient and regression analysis . The results showed that : there were significant negative correlations between emotional divorce and body image in women , but there weren`t significant correlations between these variables in men . Thus significant positive correlations between emotional divorce and negative perfectionism in females and males were one of the other results of this study .

کلیدواژه‌ها [English]

  • affective divorce
  • Body Image
  • negative perfectionism
احمدی، شیرکو.، یوسفی، بهرام و حیرانی، علی ( 1389 ). تصویر بدنی و جنسیّت. مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران. 42 – 40.
اشرفی، فریفته ( 1388 ). بررسی جامعه شناختی طلاق عاطفی ( مطالعه موردی منطقه 6 تهران‌). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
باستانی، سوسن.، گلزاری، محمود و روشنی، شهره ( 1389 ). بررسی علل و سبب شناسی طلاق هیجانی، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 1 شماره 3، صفحه 20-1 .
باستانی، سوسن.، گلزاری، محمود و روشنی، شهره ( 1390 ). پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی‌های مواجهه با آن، فصلنامه خانواده پژوهی، سال هفتم، شمارۀ 26، ص 241.
رازقی، نرگس.، غباری بناب، باقر و مظاهری محمد علی (1385). مهد کودک و سبک‌های دلبستگی کودکان: پژوهشی در خانواده‌های تهرانی، تازه‌های علوم شناختی، شماره 1، 46-38.
علیزاده صحرایی، ام هانی.، خسروی، زهره و بشارت، محمد علی ( 1389 ). رابطۀ باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، دوره 6، شماره 1، ص 9 - 42
‌ Annis ,N. M. , Cash , T. F , & Hrabosky , J. I. ( 2004 ) , Body image and psychological differences , An International Journal of Research , 1 , 155 – 167.
‌ Buss , D. M , &. Shackelford , T. D ( 2005 ) , " How To Save A Marriage: Different Gender Strategies To Save Relationship " , Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 72, No. 2.
  Cash , T. F. , & Fleming , E. C , ( 2002 ) , The impact of body image experience : Developmental of the body image Quality of life Inventury. International journal of eating Disorder , 31 , 455 – 460.
‌ Cash , T. F. , Jakatdar , T. A. , & Williams , E. F. ( 2003 ). the body image Quality of life Inventury : Further validation with college men and women. Body Image , 1 , 279 – 287.
‌ Cash , T. F. , Jakatdar , T. A. , & Williams , E. F. ( 2004 ). The assessment of body – image. International journal of eating Disorder , 35 , 305 – 316.
‌ Flett, G. L , Hewitt , P. L. (2002). Perfectionism. Washington , DC: American Psychological Association. pp. 5-31.
‌ Frost, R. O. , Heimburg , R. G. Holt , C. S. Mattia , J. I. , Neubauer, A. A. (1993) , "A comparison of two measures of perfectionism.", Personality and Individual Differences ,14, 469 – 489.
‌ Foster , G. D , & Wadden , T. A. ( 1997 ). Body image before , during and after weight loss treatment. Health Psychological Journal , 16 , 226 – 229.
 
Friedman , M. A , Schwartz , M. B , & Brownell , K. D ( 1998 ) , psychological correlates of weight cycling. Journal of Consult clinical psychology , 66 , 646 – 650.
Ferrand , C. & Champely , S. ( 2009 ) , The role of body – esteem in predicting disorder , psychology of sport and Exercize , 10 , 373 – 380.
Grilo , C. M. , Wilfley , D. E. & Brownell , K. D. ( 1994 ). Body image and self – esteem in a clinical sample of obese woman. Addiction behavior , 19 , 443 – 450
 Greenspon, T. S. (2008). Making sense of error : A view of the origins and treatment of perfectionism. American Journal of Psychotherapy , 62, 263-282.
Hamachek , D. E. (1978) , "Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism", Psychology journal , 15, 27–33.
Kenneth , E. & Prather , S. R , ( 2000 ). Paradim for affective divorce case management. Advance level family law semiar in Michigan.
Myers , A. ( 2005 ). Relation to mental health symptoms , body image and self – esteem. , An International Journal of behavior , 23 , 221 – 230.
Rice , Kenneth G. Ashby , Jeffrey S ., & Gilman , Rich , (2011). "Classifying adolescent perfectionists." Psychological Assessment , 23, 563–577.
Rosen , M. & Riter , A. ( 1995 ) , body image and self – esteem in female , Journal of Consult clinical psychology , 58 , 587 – 596.
Schwartz , M. B , & Brownell , K. D. ( 2006). Obesity and body image. An International Journal of Research , 1 , 43 – 56.
Stoeber , J.,& Julian , H. (2010). "The Assessment of Self-Oriented and Socially Prescribed Perfectionism : Subscales Make a Difference". Journal of Personality Assessment ,6 , 577–585.
‌Stoeber, J , Otto , K. (2006). "Positive Conceptions of Perfectionism: Approaches, Evidence, Challenges". Personality and Social Psychology Review, 10 , 295–319.
Terry-short , L. A. , Owens , R. G. , Salde. P. D , & Dewey , M. E. ( 1995 ). positive and negative perfectionism. personality and individual difference. 18 , 663 – 668.
Thompson , J. K. ( 2004 ) , the measurement of body image , An International Journal of Research , 1 , 7 – 14.