اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه سرمایه روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و بررسی ساختارعاملی پرسشنامه سرمایه روانی انجام شد. این پرسشنامه را لوتانز و همکاران در سال 2007 ساخته‌اند. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل در سال 1391 بودند که تعداد آن‌ها 650 نفربود. از این تعداد 250 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی با تمام اطلاعات و آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد پرسشنامه سرمایه روانی دارای چهار عامل مجزای امید، تاب‌آوری، خوش‌بینی و خودکارآمدی است. ضریب پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرانباخ برای کل مقیاس 85/0 به دست آمد. به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پرسشنامه سرمایه روانی از همسانی درونی مناسبی بهره‌مند است و می‌تواند به عنوان یک ابزار معتبر برای ارزیابی سرمایه روان‌شناختی کارشناسان به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

alidation and Verification of Factor Structure of Psychological asset Questionnaire in Iran Khodro Diesel Experts

نویسندگان [English]

  • Ahmad Alipor
  • Nila Akhundi
  • Gholam Reza Sarami Forushi
  • Khadijeh Arab Shibani
چکیده [English]

The present study aimed to validate and verify factor structure of psychological asset questionnaire. This inventory devised by Luthans and colleague in 2007. Statistical population included all experts working in Iran Kodro Diesel Company including 650 people in 1391. Of this total, 250 samples were selected through systematic random sampling. For data analysis, factor analysis method was used with all data and Cronbach's alpha. Factor analysis results revealed that psychological asset questionnaire contains four separate factors including: hope, resiliency, optimism, and efficacy. Test reliability coefficient was obtained 0.840 for total scale using Cronbach's alpha. The overall results of the study showed that psychological asset questionnaire has good internal consistency and can be used as a valid tool for assessing experts' psychological asset.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological asset questionnaire
  • factor structure
  • reliability