بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT)

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی نسخه فارسی آزمون شخصیتی کمپن(4DPT) بود. بدین منظور نمونه‌ای با حجم 315 نفر از میان دانشجویان با دامنه سنی 26-18 ساله به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد تا آزمون‌های 4DPT و EPQ-RS را تکمیل کنند. 4DPT پرسشنامه‌ای 64 سؤالی است که 4 بعد شخصیتیE (برونگرایی)،N (نوروزگرایی/‌روان رنجورخویی)، S (بی‌احساسی) و G (نظم) را دربردارد. این آزمون در سال 1997 ساخته شد و محقق آن را به فارسی ترجمه کرد و برای اولین بار در ایران بررسی شد. نتایج این آزمون با آزمون شخصیتی آیزنک (EPQ-RS) مقایسه و پایایی آن با روش همسانی درونی(آلفای کرونباخ) برآورد شد. ضرایب آلفای محاسبه شده(ضریب آلفای کلی و ضریب آلفای هر مقیاس) بیان‌کننده پایایی نسبی سؤالات در اندازه‌گیری ویژگی موردنظر بودند. عامل N(روان رنجورخویی) از بالاترین میزان پایایی بهره‌مند بود. روایی آزمون با بررسی همبستگی مقیاس‌های(4DPT) با (EPQ-RS) و نیز تحلیل عاملی برآورد شد. ابعاد EوN، بالاترین میزان همبستگی را داشتند؛ ابعاد Sو Gهمبستگی چشمگیری نداشتند. نتایج تحلیل عوامل اصلی،توسط چرخش واریماکس توانایی نسبتاً بالای عاملی شدن شاخص‌ها را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation of eficiency of Kampens Four Dimenssional Personality Test (4DPT)

نویسندگان [English]

  • Abas Bakhshipour
  • Faezeh Sohrabi
  • Toraj Hashemi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the psychometric of a Persian version of Kampen’s Four-Dimensions Personality Test (4DPT). A sample of 315 university students with ago range of 18-26 years-old were selected, using cluster random sampling and were asked them to fill two questionnaires (4DPT and EPQ-RS). 4DPT is a questionnaire with 64 questions that evaluates four personality dimensions: N (Neuroticism), E (Extraversion), S (Insensitivity), G (Orderliness). This questionnaire was constructed in 1977 and translated to Persian by researcher and was analyzed for the first time in Iran. The results of this questionnaire were compared with EPQ-RS (Eysenck’s Personality Questionnaire) and its reliability was measured by internal consistency (Cronbach’s alpha coefficient). The result of alpha coefficient (total & each scale alpha coefficients) showed the relative reliability of questions in measured characters. N factor (neuroticism) was the highest reliability among scales. The validity of the test was estimated by factor analysis and investigating of the correlation between 4DPT and EPQ-RS. E and N dimensions had the highest correlation; while the S and G dimensions had not significant correlation. The results of main factors analysis with varimax-rotated confirmed the high reliability of scales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 4DPT
  • EPQ
  • RS
  • personality factors