نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رشد ابعاد هویّت ملّی و معرفی جنبه رفتاری آن به‌عنوان بعدی جدید و مقایسه روند تحولی این ابعاد و همچنین سنجش نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در پیش‌بینی هویّت ملّی در اوایل و اواخر نوجوانی و اوایل جوانی بود. در این پژوهش که به شیوه پیمایشی انجام شد700 نفر دانش‌آموز مقطع راهنمایی و دبیرستان و دانشجوی کارشناسی شهر تهران شامل 358 پسر و 342 دختر، به‌ شکل خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته هویّت ملّی، شناخت آثار و علائم ملّی و نقش خانواده، دوستان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی استفاده شد. نتایج نشان داد که هویّت ملّی دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری است. رشد هویّت ملّی از اوایل نوجوانی تا اوایل جوانی، روندی کاهشی، اما شناخت علائم و نمادهای ملّی روندی افزایشی را نشان داد. خانواده،استفاده از رادیو و تلویزیون، همسالان، ماهواره و کتب و مجلات غیردرسی پیش‌بینی‌کننده هویّت ملّی و شناخت نمادها و علائم ملّی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of parents, peers, educational environment and media in development of national identity in adolescents and youths of Tehran

نویسندگان [English]

 • Mah Sima Pourshariyari
 • Zohreh Khosravi
 • Zahra Darvizeh Zahra
 • Maryam Hosseini Anjadani
چکیده [English]

The aim of the present research was to study dimensions of national identityand introducing its behavioral aspect as a new dimension and to compare developmental processof these dimensions andalso assess the role of parents, peers, educational environment and the media, in predicting national identity in early and late adolescence and early youth.This research was a surveyandselected700 students including 358 male and 342 female from Junior high school, high school and undergraduate students in Tehran citythroughcluster random sampling.Research instruments were researcher made questionnairesused for national identity, Knowledge of national signs and symbols and role of family, peers, educational environment, and media in development of national identity. Results of present study indicated that national identity has threedimensions: cognitive, affective and behavioral. Development of national identity showed decreasing trend from early adolescence to early youth but Knowledge of national signs and symbols showed anincreasing trend. Family, watching TV,listening toradio, peers, satellite, non-curriculum books and magazines were predicated to be national identity and Knowledge of national signs andsy mbols

کلیدواژه‌ها [English]

 • national idennational identity
 • dimensions ofnational identity
 • Family
 • peers
 • Media
 • Adolescents
 • youth