اثر‌بخشی آموزش مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب‌آوری کارکنان دانشگاه

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش این بررسی اثر‌بخشی آموزش ایمن‌سازی در مقابل فشار روانی1 بر فرسودگی شغلی و تاب‌آوری کارمندان دانشگاه بود. پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز تهران،که پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981) و تاب‌آوری کانر و دیوید سون(2003) بین آن‌ها توزیع و اجرا شد، سپس از میان آن‌ها30نفر از افرادی که در پرسشنامه فرسودگی شغلی نمره بالاتر و در پرسشنامه تاب‌آوری نمره پایین‌تری کسب کرده بودند‌؛ مشخص شد و به‌طور تصادفی به دو گروه 15 نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند؛برای گروه آزمایش 10 جلسه آموزشی یک ساعته آموزش ایمن‌سازی در مقابل فشار روانی به همراه جزوه آموزشی ارائه شد. بعد از اتمام جلسات آموزشی به هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه‌های مذکور به‌عنوان پس‌آزمون ارائه شد. داده‏ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که آموزش ایمن‌سازی در مقابل فشار روانیSIT))برکاهش فرسودگی شغلی و افزایش تاب‌آوری کارکنان دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of stress inoculation training On burnout and resilience in university staff.

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mehrabadi
  • Morteza Tarkhan
  • Majid Saffarinia
چکیده [English]

This study was aimed to investigate The effects of stress inoculation training on burnout and resilience in university staff. The research Method was quasi - experimental, pretest & posttest type. Type of the research was Survey - correlation. Statistical Population consisted of all staff of payame Noor University (Tehran center). The canner &Davidson and burnout questionnaire were distributed and performed among them. 15 members with high score in burnout questionnaire & Subjects with low score in resilience questionnaire were chosen and randomly divided into two experimental &control groups. The experimental group received Ten-one hour- training session along with the Stress resistance booklet. After the training sessions, both groups received questionnaires. The research findings were analyzed using covariance and(t)test. The result showed that stress training (SIT) had effect on the reduction of burnout also increase the resilience of the staff of the Payame Noor University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress inoculation training
  • job exhaustion
  • resilience