اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف اثربخشی درمان میان فردی گروهی(ویسمن و همکاران،2000)بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده انجام شد. بدین منظور دانشجویان دختری که با توجه به مقیاس‌های افسردگی و احساس تنهایی واجد شرایط ورود بودند‌، دعوت به مصاحبه شدند و بعد از مصاحبه تشخیصی 26 نفر انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه 13 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی‌های دو گروه به کلیه گویه‌های پرسشنامه‌های افسردگی( بک و همکاران‌، 1961)و احساس تنهایی(دهشیری و همکاران، 1386) در ابتدای درمان و پس از پایان درمان پاسخ دادند. روش پژوهش نیمه آزمایشی با نمونه‌گیری در دسترس و با طرح دو گروهی پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. پس از اجرای 12 جلسه درمان میان فردی گروهی و جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها با استفاده از نسخه شانزدهم نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون t مقایسه میانگین‌های مستقل با نمرات افتراقی نشان داد که نمرات افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشته است. بنابراین، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درمان میان فردی به واسطه آموزش مهارت‌های اجتماعی- رفتاری و ادراک اجتماعی، آموزش استفاده از خودآموزی به‌منظور هدایت رفتار و آموزش مهارت‌های حل مسأله اجتماعی و جایگزینی افکار مؤثر و مثبت به جای افکار ناکارآمد و منفی‌، الگویی را برای فرد ترسیم می‌کند و به کاهش افسردگی، احساس تنهایی منجر می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد درمان بین فردی برای مدیریت مؤلّفه‌های احساس تنهایی و افسردگی دارای اثربخشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of group interpersonal therapy on depression and loneliness in depressed girl students

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Danekar
  • Neda Golchin
  • Morteza Tarkhan
  • Mahdi Dehestani
چکیده [English]

This study conducted with the aim of the effect of group interpersonal therapy (Weissman,Klerman.2000)on depression and loneliness in depressedgirlstudents. So, girl students who has included criteria with regard to Beck depression inventory (Beck & others,1961) and loneliness questionnaire(Dehshiri& others,1386)invited for interview, and after clinical interview26 participants were selected and randomly assigned in two groups (each group contained 13 participants). Participants of two groups completed all the items of Beck depression inventoryand loneliness questionnaireprior to and after the therapy.The method of this research was Qusi-experimantalstudy with pretest- posttest design , using control group .After 12 sessions of receiving group interpersonal therapy. Data analysis with 16th SPSS and T- test the comparison of the independent means with differential scores revealed that loneliness and depression scores of group therapy students in compare to control group were significantly decreased (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • group interpersonal therapy
  • Depression
  • Loneliness
  • Girl students