رابطه بین کمال‌گرایی مادران با خودکارآمدی و خوش‌بینی در دختران

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی رابطه ابعاد کمال‌گرایی مادران با خوش‌بینی و خود‌کارآمدی دختران در یک نمونه دانش‌آموزی بود. روش پژوهش توصیفی و همبستگی و آزمودنی‏ها شامل 350 دانش‏آموز دختر مشغول به تحصیل شهر کرج در سال 89-88 و مادران آن‌ها بود که به روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس خوش‌بینی جهت‏گیری زندگی شییر و همکاران (1994) و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982) برای دختران و مقیاس کمال‏گرایی مثبت و منفی تری‌شورت و همکاران (1995) برای مادران آن‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که کمال‌گرایی مثبت با خودکارآمدی و خوش‏بینی همبستگی مثبت و کمال‏گرایی منفی با خودکارآمدی و خوش‏بینی همبستگی منفی دارد. بنابراین، کمال‌گرایی مثبت، انتظاراتی عقلانی و واقع‏گرایانه مطابق با امکانات و محدودیت‏ها در فرد ایجاد می‏کند و به وسیله تقویت خود و افزایش عزّت نفس، خود‌کارآمدی، یکی از مؤلّفه‌های عزّت نفس را افزایش می‌دهد. بالا رفتن خودکارآمدی کاهش افسردگی و افزایش خوش‌بینی را در پی دارد. و بالعکس کمال‌گرایی منفی، از طریق تضعیف عزّت نفس و اعتماد به خود و ویژگی‏هایی مانند انتظارات غیر ‌واقع‌بینانه، فقدان پذیرش محدودیت‏های شخصی و انعطاف‌ناپذیری و ناخرسندی از عملکرد شخصی، تأثیری منفی بر خودکارآمدی و خوش‌بینی دارد. نتایج و پیامدهای پژوهش در این مقاله به طور کامل تشریح و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between mothers’ perfectionism to predict their daughter’ self-efficacy and optimism

چکیده [English]

Aim of this research was to identify the relationship between mothers’perfectionism dimensions with daughters’ optimism and perfectionism in a student-sample. The research method was descriptive and correlative. Subjects included 350 female high-school students enrolled in Karaj city in the year 2009- 2010 Subjects were included mothers who were selected by random cluster sampling. The instruments of collecting information for daughters was life orientation optimism test of Scheier et. al. (1994) and general self-efficacy test of Sherer et. al. (1982), and for mothers was positive and negative perfectionism scale of Terry-Short et al. (1995). For data analysis used the methods of regression and correlation. Results showed that positive perfectionism had positive correlation with self-efficacy and optimism, and negative perfectionism had negative correlation with self-efficacy and optimism. Positive perfectionism creates realistic and rational expectations according to one’s abilities and limitations, and by self-reinforcement, and enhancement of self-confidence and self-esteem, it increases self-efficacy and optimism. On the other hand, negative perfectionism, by weakening self-esteem and self-confidence, affects optimism and self-efficacy in a negative way. Outcomes research in this paper will be fully explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • daughter’ self
  • efficacy; daughter’ optimism; mothers’ perfectionism