اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) برتمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کودکان پیش‌دبستانی مدارس دخترانه غیرانتفایی منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی1390-1389بود. به‌منظور انتخاب نمونه آماری، مجموع کودکان دو کلاس درس از دو مرکز پیش‌دبستانی به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. سپس، به‌طور تصادفی تعداد کودکان یک کلاس (15 نفر) به‌عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر (15 نفر) به‌عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از آزمون مربعات دنباله‌دار یا آزمون دقت تولوز- پیرون و آزمون تمرکز شنیداری برای سنجش تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستانی استفاده شد. داده‌های حاصل از اجرای پژوهش تجزیه و تحلیل آماری شد و نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس‌آزمون دو گروه آزمایش و گواه در سطح 05/0a= تفاوت معناداری وجود داشت. بدین‌معنا که شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر افزایش تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی اثر مثبت و معنادار داشته است. این یافته می‌تواند کاربردهایی برای آموزش اثربخش کودکان پیش‌دبستانی داشته باشد که در پژوهش حاضر به آن توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effectiveness of music on audiovisual concentration in pre-school pupils

چکیده [English]

Learning process cannot be done without concentrating and paying attention and one of interesting ways to attract and concentrating is using rhythmic and melodic music. The main aim of the present research was to investigate the effectiveness of hearing (rhythmic and melodic) music on the visual and auditory paying attention and concentrating of the pre-school children which was conducted by the researcher. In this research, the population under study consisted of pre-school children of non-beneficiary girls' schools in district 2 of Tehran city in academic year of 2010-11. Two 15- pupil classes; one as experimental group, and the other as control group, were randomly selected in a cluster method. The research design was a quasi experimental one in which a pre-test and a post-test were used along with a control group. The design was has consisted of two testable groups each of which has been measured twice. The instruments were: test of Toulouse-Peron's and auditory attention test. The results showed that, with 95% extent of certainty, it can be said that the difference observed between mean scores of post-tests of both experimental and control groups were significant. The influence of music hearing on the increasing visual attention of pre-school children was approved. In addition, the comparison between means scores of post-test showed that experimental group had received higher scores than control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audiovisual concentration
  • Pre
  • schooler
  • music rhythmic
  • music melodic