نقش ابعاد دلبستگی به والدین و فرایندهای شناختی بر سبک‌های پردازش هویّتی جوانان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد دلبستگی به والدین، فرایندهای شناختی (پردازش منطقی و شهودی) و شکل‌گیری سبک‌های هویّتی دانشجویان با روش پیماشی انجام شد. برای این منظور، 280 دانشجوی کارشناسی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های دلبستگی والدین، پرسشنامه شکل‌گیری هویّت، مقیاس باور به شهودی و نیاز به شناخت را تکمیل کردند. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- همبستگی اجرا شد. برای بررسی نقش متغیرهای پیش‌بین از تجزیه رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی به روش گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که در میان کلیه متغیرها، پردازش شناختی، بیش‌ترین میزان تبیین و پیش‌بینی‌کنندگی سبک اطلاعاتی دانشجویان را به خود اختصاص داده است. پردازش شهودی و منطقی به طور مثبت سبک هویّتی اطلاعاتی، پردازش شهودی و ارتباط پدر سبک هویّتی هنجاری را پیش‌بینی کرد. از بین تمامی مؤلّفه‌های دلبستگی والدین و پردازش شناختی تنها مؤلّفه پردازش منطقی توانست به صورت منفی سبک سردرگمی دانشجویان را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of attachment to Parents\'dimensions and cognitiveprocesses in identity processing style of youths

چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the relationships among attachment to parents' dimensions, cognitive processes (rational and intuitive processing) and formation of college students' identity styles. Subjects were 280 undergraduate students which were selected by random cluster sampling. All participants were asked to complete Identity Style, Rational Versus Experiential Inventories and Inventory of attachment to Parents. The current study was descriptivecorrelationin method.In order to investigate the role of predictive variables, stepwise multiple regression method was utilized. Based on the results of this study, it was found that among the predictive variables, the cognitive processing was the best indicator of changes related to students' informational style (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Styles
  • cognitive process
  • dimensions ofattachment to parents
  • Students