رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در میان دانشجویان متأهل بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان متأهل بودند که از میان آن‌ها 150 نفر (93 زن و57 مرد) به عنوان نمونه پژوهشی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای بررسی متغیرها از پرسشنامه‌های سبک تفکّر (استرنبرگ و واگنر، 1992)، رضایت زناشویی (انریچ، 1999) و بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 1989) استفاده شد. رابطه متغیرهای فوق با روش‌های آمار توصیفی (فراوانی و درصد)، استنباطی (آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس چند متغیره چند راهه) با نرم افزار spss بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک تفکّر و رضایت زناشویی رابطه مستقیم و معنا‌دار وجود دارد. همچنین رابطه بین سبک تفکّر قانون‌گذار و بهزیستی روان‌شناختی به صورت مستقیم و معنادار به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Relatioinship among Styles of Thinking, Marital Satisfaction and Psychological Well-being among Married Students

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Zarb Estejabi
  • Hamed Barmas
  • Hadi Bahrami
چکیده [English]

The purpose of this research was to survey, relationship among styles of thinking, marital satisfaction and psychological well-being among married students .The Research method was correlation analyses. Its statistical population composed of 150 (93 female and 57 male) married students through a multi-stage, cluster sampling method.In order to survey the variables, Styles of Thinking (Sternberg & Wagner, 1992), Marital Satisfaction (Enrich, 1999), and Psychological Well-being (Reef, 1989) questionnaires were used. The relationship among the above variables were analyzed by applying descriptive statistics (frequency and percentage), inferential (Pearson Correlation Coefficient, regression, and multi-variable variance analysis methods) with SPSS. The results showed that there was a significant and direct relationship between styles of thinking and marital satisfaction. The relationship between styles of thinking of legislator and psychological well-being was directly meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Styles
  • marital satisfaction
  • psychological well
  • being
  • Students