نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش تعارض با سرپرست و همکاران در پیوند بین بی‌عدالتی سازمانی با فرسودگی هیجانی،‌ استرس و رفتارهای انحرافی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی (تحلیل ماتریس کوواریانس) و جامعه آماری پژوهش کارکنان یک کارخانه کاشی‌سازی بودند که از میان آن‌ها 283 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه‌های پژوهش، شامل سه پرسشنامه 3 سؤالی برای سنجش بی‌عدالتی توزیعی، رویه‌ای و تعاملی، دو پرسشنامه 6 و 4 سؤالی برای سنجش تعارض با همکاران و سرپرست، یک پرسشنامه 5 سؤالی برای سنجش استرس شغلی، یک پرسشنامه 9 سؤالی برای سنجش فرسودگی هیجانی و یک پرسشنامه 15 سؤالی برای سنجش رفتارهای انحرافی (در دو حوزه رفتارهای انحرافی معطوف به همکاران و سازمان) بود. داده‌ها از طر‌یق مدل‌سازی معادله ساختاری برای آزمون برازش دو مدل پیشنهادی اولیه تحلیل شد. در دو مدل پیشنهادی تعارض میان همکاران و سرپرست به‌عنوان دو متغیر واسطه‌ای بین بی‌عدالتی سازمانی با استرس، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی مطرح شدند. نتایج حاصل از مدل‌سازی معادله ساختاری نشان داد که برای هر دو بعد رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان و همکاران، تعارض با همکاران و سرپرست واسطه اثرات بی‌عدالتی تعاملی بر استرس، فرسودگی هیجانی و رفتار‌های انحرافی هستند و برای رابطه بی‌عدالتی رویه‌ای با استرس، فرسودگی هیجانی و رفتار‌های انحرافی هیچ یک از دو بُعد تعارض با سرپرست و همکاران نقش واسطه‌ای نداشتند، ولی برای رابطه بی‌عدالتی توزیعی با استرس، فرسودگی و رفتار‌های انحرافی، تعارض با سرپرست، واسطه اثرات این بعد از بی‌عدالتی بر فرسودگی هیجانی، استرس و رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان و همکاران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Implicit Roles of Interpersonal Conflict in Connection With Organizational Injustice, Exhaustion, Stress and Deviant Behaviors

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar
  • Zahra Javadian
  • Mohamad Reza Mosahebi
  • Zahra Vaseghi
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the role of conflict with supervisor and coworkers in connection with organizational injustice, exhaustion, stress and deviant behaviors. Research method was correlation (analysis of covariance matrix) and research statistical population were the employees of a tail making factory which among them, 283 persons were selected using simple random sampling. Research questionnaires included three questionnaires, each of these with three items for assessment of distributive, procedural and interactional injustice, two questionnaires with 6 and 4 items for assessment of conflict with supervisor and coworkers, a questionnaire with 5 items for assessment of job stress, a questionnaire for assessment of emotional exhaustion and a questionnaire with 15 items for assessment of deviant behaviors (with two domains of deviant behaviors toward organization and toward coworkers). Data were analyzed for testing fitness of two proposed model using structure equation modeling. In two proposed model, conflict with coworkers and supervisor were the two mediator variables between organizational injustice with stress, exhaustion and deviant behaviors. The results of structure equation modeling revealed that for two dimensions of deviant behaviors, which is deviant behaviors toward organization and toward coworkers, conflict with coworkers and supervisors, mediates the effect of interactional injustice on stress, exhaustion and deviant behaviors. For the relationship between procedural justice with stress, exhaustion and deviant behaviors neither conflict with supervisors nor conflict with coworkers have not mediation role. But for the relationship between distributive injustice with stress, exhaustion and deviant behaviors, conflict with supervisor, was the mediator of the effects of this dimension of injustice on exhaustion, stress and deviant behaviors toward organization and coworkers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict with supervisor
  • Conflict with coworkers
  • Organizational inequity
  • job exhaustion
  • Job Stress
  • Deviant behaviors