نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان انجام شد. برای این پژوهش توصیفی- همبستگی، بر اساس جدول مورگان به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای نمونه‌ای 600 نفری از دانشجویانی انتخاب شد که در سال تحصیلی 88- 89 در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل بودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه جهت‌گیری هدفی میدگلی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که اهداف تبحری، رویکردی و اجتنابی با سلامت روان رابطه منفی معناداری دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که اهداف تبحری و اهداف رویکردی قادر به پیش‌بینی سلامت روان هستند، در حالی که اهداف اجتنابی پیش‌بینی کننده مناسبی برای سلامت روان نیستند. پس با توجه به یافته‌های این پژوهش و نقش پیش‌بینی‌کنندگی اهداف تبحری و رویکردی در سلامت روان، پیشنهاد می‌شود محیط‌های آموزشی در جهت‌دهی دانشجویان به سوی این اهداف تلاش کنند. زیرا دانشجویان سرمایه‌های اصلی و سازندگان فردای کشور هستند و توجه به سلامت روانی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که آن‌ها زمانی آفرینش‌گر، خلّاق و پر‌بار خواهند بود که امیدوار به آینده و دارای سلامت روانی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of students\' achievement goals in their mental health

نویسندگان [English]

  • Hossien Kareshki
  • Fatemeh Mirdoraghi
  • Mohhamad Hamzehlo
چکیده [English]

This study investigated the role of students' achievement goals in their mental health. This study was a descriptive correlation study. Using Morgan's sampling table. sample of 600 students selected with using multistage cluster sampling from all students in Ferdowsi University of Mashhad, Iran during the academic year of 2009-2010. For gathering data, it was used two scales: Goldberger's General Health Questionnaire and Midgley's Goal Orientations Scale. Data were analyzed by Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis. Results of the Pearson correlation coefficient showed that all goal orientation components (mastery, performance-approach and performance-avoiding) had a significant negative relationship with mental health. Multiple regression analysis showed that among these three orientations, mastery and approach ones can predict mental health, while avoiding one cannot. Therefore, Considering the results and the predictability of mental health by master and performance-approach orientations, it is needed that educational systems tend to direct their students towards these orientations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement goals; Mastery goals; Approach goals; performance
  • avoiding; Avoidance goals; mental health