رابطه قدردانی با ویژگی‌های شخصیتی و رفتار‌های جامعه‌گرا در دانشجویان دختر و پسر

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بود تا رابطه بین قدردانی با رفتار‌های جامعه‌گرا و ویژگی‌های شخصیتی را در دانشجویان دختر و پسر بررسی و مقایسه کند. نوع پژوهش همبستگی و مقایسه‌ای بود. تعداد 384 نفر (222دختر و 162 پسر) از میان دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های قدردانی؛ فرم کوتاه شده آزمون قدردانی، نا‌رضایتی، تقدیر، رفتار‌های جامعه‌گرا و فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو را تکمیل کردند. یافته‌ها با استفاده از روش همبستگی و آزمون تی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ابعاد قدردانی با رفتارهای جامعه‌گرا رابطه مثبت و معنادار دارد. از بین ابعاد شخصیت، روان آزرده‌خویی با کلیه ابعاد قدردانی رابطه‌ای مثبت و انعطاف‌پذیری با بعد قدردانی و تقدیر رابطه مثبت و معنادار و برون‌گرایی، با وجدان بودن و توافق‌پذیری با رفتار‌های جامعه‌گرا رابطه‌ای منفی نشان دادند. همچنین در میان دانشجویان دختر و پسر در میزان قدردان بودن و ابعاد شخصیتی تفاوت وجود داشت. یافته‌های پژوهش حاضر از رابطه بین قدر‌دانی، رفتار‌های جامعه‌گرا و بعضی از ابعاد شخصیتی حمایت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between gratitude with personality characteristics and prosocial behaviors in a sample of girls and boys university students

نویسنده [English]

  • Azam Farah Bidjari
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship between gratitude with prosocial behaviors and personality characteristics in a sample of university students. Research method of this study was correlation and comparison. 384 students (222 females and 162 males) from public universities in Tehran who were selected by cluster random sampling responds to gratitude questionnaire; gratitude, resentment and appreciation tests; prosocial behavior questionnaire and short-form of NEO Five-Factor Inventory. Data were analyzed using t- test and correlation. The results revealed that the dimensions of gratitude with prosocial behavior had a positive correlation. For dimensions of personality, neuroticism had a positive association with all aspects of the gratitude and openness has a positive and significant Correlation with gratitude and appreciation, extroversion, agreeableness, conscientiousness showed a negative Correlation with prosocial behavior. Also between females and males showed a difference in rates of gratitude and dimensions of personality. The findings of the present study were to support the relationship between gratitude, prosocial behaviors and some aspects of personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gratitude; prosocial behavior; personality characteristics; Girls students;